Likvidation av aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Likvidation innebär att bolaget upplöses genom att tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder.

Likvidation är upplösning av ett bolag genom att tillgångarna förvandlas till pengar i den mån det behövs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna.

Frivillig likvidation eller tvångslikvidation

Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. I vissa fall kan bolaget genom lag eller annan bestämmelse tvingas att gå i likvidation. Det kallas tvångslikvidation och det beslutas av Bolagsverket.

Aktiebolagslagen föreskriver att ett bolag i vissa fall måste gå i tvångslikvidation, till exempel när bolagets egna kapital understiger vissa lagstadgade krav, när bolaget saknar behörig styrelse eller revisor eller när bolaget inte har sänt in årsredovisning till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets slut.

Bolagsstämman beslutar

Bolagsstämman beslutar om likvidation (förutom tvångslikvidation då det är Bolagsverket eller tingsrätten som beslutar om detta). Bolagsstämman ska anmäla likvidationsbeslutet till Bolagsverket. Beslutet gäller omedelbart om inget annat sägs i beslutet. Bolaget kan lämna förslag på lämplig likvidator till Bolagsverket eller så kan Bolagsverket utse likvidator.

Bolagsverket utser likvidator

När ärendet kommer in till Bolagsverket görs en granskning av handlingarna och en prövning av den föreslagna likvidatorn. Därefter utser Bolagsverket likvidator och registrerar likvidationen. När bolaget gått i likvidation företräds bolaget av styrelsen och verkställande direktören (VD) till dess att en eller flera likvidatorer har registrerats. Därefter företräds bolaget av likvidatorn som alltså ersätter styrelsen och VD. Likvidatorn ska genomföra likvidationen, det vill säga avveckla bolaget, till dess att det är upplöst.

Företagets namn

Rätten till företagets namn upphör när bolaget upphör, om man inte ser till att skydda det på något sätt som exempelvis genom ett särskilt företagsnamn till ett annat företag. Ett särskilt företagsnamn är ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet. Vissa företagsnamn kan också skyddas som varumärken.

Har du frågor om att lägga ner aktiebolaget?

Kontakta Bolagsverket på telefonnummer 0771-670 670.

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp