Konkurs av aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Om ett bolag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det försättas i konkurs. Bolagets tillgångar tas då om hand och används för att betala av bolagets skulder.

Konkurs innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av de skulder som bolaget har. Bolaget som har satts i konkurs kallas gäldenär och den som har någonting att fordra kallas borgenär.

Tingsrätten beslutar om konkurs

Aktiebolaget eller en borgenär lämnar in en ansökan om konkurs till tingsrätten. Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i konkursboet. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om egendomen ska säljas direkt.

När tingsrätten har beslutat om att bolaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn.

Personligt betalningsansvar

En företrädare för ett aktiebolag kan personligen bli ansvarig att själv betala bolagets skatter och avgifter. En sådan situation kallas företrädaransvar.

Bolagets företrädare är oftast den eller de personer som sitter i styrelsen. Men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare.

För att ett personligt betalningsansvar ska inträffa, måste företrädaren ha handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. En betalningsunderlåtelse anses aldrig som uppsåtlig eller grovt oaktsam om det senast på skatten eller avgiftens förfallodag vidtagits sådana åtgärder som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara en konkursansökan.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp