Olika anställningsformer

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning.

Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tills vidare. Det innebär i praktiken att en anställning alltid är en tillsvidareanställning om ni inte har avtalat om något annat.

Läs mer om anställningsavtal

Om anställningen ska vara tidsbegränsad bör det framgå av ett skriftligt avtal för att det ska gälla.

Lagen om anställningsskydd (LAS) hos riksdagen

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden. En tillsvidareanställning kännetecknas av att man i förväg inte vet hur lång tid anställningen ska pågå. Anställningen upphör normalt genom uppsägning efter en viss uppsägningstid.

Provanställning

Provanställning är ett bra sätt att lära känna personen och se hur hen klarar av arbetet och fungerar socialt på företaget. Syftet med provanställning är att den ska övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden är slut.

Många företag har som rutin att alltid inleda en anställningsrelation med en provanställning. Prövotiden får enligt lag vara högst sex månader om inte arbetsgivaren är bunden av något kollektivavtal som innebär kortare eller längre provanställningsavtal. Det måste dock finnas ett prövobehov; man kan till exempel inte ha varit vikarie först och därefter bli provanställd.

Skulle det visa sig att det inte fungerar så är det bättre både för den anställda och för dig som arbetsgivare att personen får sluta sin anställning under provanställningen, istället för att säga upp personen när hen blivit fast anställd. Ta dig därför tid att utvärdera personen ordentligt under provanställningen.

Det finns ingen uppsägningstid för provanställda arbetstagare. Istället gäller att de har rätt till underrättelse om att provanställningen kommer att upphöra 14 dagar i förväg.

Deltid

Om du bara behöver hjälp några timmar i veckan kan du anställa en person på deltid. Det innebär att den anställda arbetar till exempel 25 procent av en anställning som är på heltid. En person kan anställas på deltid under både en tillsvidareanställning och under en tidsbegränsad anställning.

Timanställning

Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning.

Tidsbegränsade anställningar

Vid tidsbegränsade anställningar är anställningen begränsad i tiden genom anställningsavtalet. Det ska framgå i anställningsavtalet att det är fråga om en tidsbegränsad anställning. Avtalet bör därför vara skriftligt.

Särskild visstidsanställning

Den 1 oktober 2022 ersattes anställningsformen, allmän visstidsanställning av särskild visstidsanställning. Det innebär att om en visstidsanställd under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning. Dessutom har de som har en visstidsanställning förtur till en ny anställning redan efter 9 månader (tidigare 12 månader). 

För en medarbetare som har haft 3 eller fler särskilda visstidsanställningar under en och samma månad ska tiden mellan anställningarna också räknas som anställningstid. 

Eftersom bestämmelserna om särskild visstidsanställning gäller från den 1 oktober 2022 kommer det att finnas pågående allmänna visstidsanställningar som inletts före den 1 oktober 2022, och som pågår en tid därefter. Det innebär att anställningstiden i allmän visstidsanställning från den 1 mars 2022 ska ses som anställningstid i särskild visstidsanställning. Det betyder att en medarbetares visstidsanställning övergår snabbare till en tillsvidareanställning.

Vikariat

Du kan anställa en vikarie när någon i den ordinarie personalen ska vara borta från jobbet, till exempel på grund av

 • sjukdom
 • semester
 • tjänstledighet
 • militärtjänst
 • föräldraledighet
 • studier.

Det måste framgå av avtalet för vem vikarien vikarierar. Vikariatet måste också vara tidsbestämt på något sätt.

En anställd som haft vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år inom en femårsperiod blir automatiskt tillsvidareanställd.

I avvaktan på att en fast tjänst tillsätts

En vikarie kan även tas in för att tillsätta en ledig befattning i avvaktan på att tjänsten tillsätts permanent. Här måste det i anställningsavtalet framgå vilken ledig tjänst det gäller. Även denna typ av vikariat måste vara tidsbestämt, antingen med ett datum eller att anställningen upphör då tjänsten är tillsatt.

Lägg in uppsägningstid

Det är viktigt att lägga in en uppsägningstid i anställningsavtalet. Annars kan vare sig du som arbetsgivare eller den anställda avbryta anställningen före vikariatets utgång. Om den anställda vägrar att fullfölja vikariatet kan du som arbetsgivare i så fall kräva den anställda på skadestånd. Observera att det alltid måste finnas saklig grund för att du som arbetsgivare ska kunna avsluta en anställning.

Om anställningen sammanlagt varat i mer än 12 månader under de senaste tre åren ska den anställda få ett skriftligt besked om att anställningen upphör minst en månad före anställningstidens utgång. Detta gäller även för andra tidsbegränsade anställningar.

Säsongsanställning

Säsongarbeten är sådana arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året. Säsongen kan vara olika lång under olika år, till exempel beroende på väderleken. En säsongsanställning tar helt enkelt slut när säsongen är slut.

Exempel på säsongsanställningar är arbeten inom

 • snöskottning
 • trädgårdsarbete
 • skördearbete
 • bärplockning
 • skogsbruk
 • turistverksamhet.

Företrädesrätt till återanställning

En säsongsanställd har företrädesrätt till återanställning om hen vid säsongens slut har varit anställd i mer än sex månader under de senaste två åren. Om du inte kan erbjuda återanställning nästa säsong, ska du skriftligt meddela det minst en månad innan den nya säsongen börjar.

Över 68 år

Personer som har fyllt 68 år kan alltid anställas enligt reglerna om allmän visstidsanställning utan att anställningen behöver motiveras av något särskilt skäl. Det gäller även när en person som redan är anställd fyller 68 år och ni kommer överens om att hen ska fortsätta arbeta. En person som har fyllt 68 år kan sägas upp utan saklig grund.

Du kan också nyanställa en ålderspensionär. Det gäller oavsett arbete och längd på anställningstiden. Personer som antingen har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning kan däremot inte anställas på visstid.

Kollektivavtal

Kollektivavtal kan innehålla andra regler om vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna. Glöm därför inte att titta i ditt kollektivavtal om du har ett sådant.

Arbetsgivarens ansvar att bevisa att anställningen är tidsbegränsad

Det är du som arbetsgivare som ska kunna bevisa att ni har kommit överens om en anställning för begränsad tid. Anställningsavtalet måste upprättas senast den dag den anställda börjar arbeta. Du kan inte komma senare och kräva att den anställda ska underteckna ett avtal om tidsbegränsad anställning.

Om ni avtalar om en tidsbegränsad anställning, utan att villkoren för att få tidsbegränsa anställningen är uppfyllda, kan den anställda gå till domstol för att få anställningen omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta gäller inte allmän visstidsanställning, där det inte finns några särskilda villkor för att få använda anställningsformen.

Hyra personal

Om du inte själv har tid med rekrytering kan du hyra personal från ett bemanningsföretag. Tänk på att det är dyrare att hyra personal än att själv anställa någon. Det kan dock vara ett alternativ om du behöver snabb hjälp under en begränsad tid. Personen är då anställd hos bemanningsföretaget.

Frilansare

Om du saknar kompetens för att utföra en viss arbetsuppgift kan du ta hjälp av en frilansare. Har frilansaren själv ett företag betalar du för det uppdrag hen utför. Som uppdragsgivare behöver du inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Frilansare finns inom många olika yrkeskategorier och du hittar dem exempelvis via olika nätverk eller genom att söka på internet inom det område du behöver hjälp.

Mer om att anställa

Skaffa en praktikant

Att ta in en praktikant kan vara ett bra sätt att pröva sig fram när du vill ta in en ny person i ditt företag.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Anställningsavtalet kan vara muntligt, men vissa väsentliga delar måste du lämna skriftligt.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp