Svenskt Marintekniskt Forum

Sidan blev senast uppdaterad:

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) är en medlems- och klusterorganisation som stöder den marintekniska industrin. SMTF representerar hela spektrumet av

Svenskt Marintekniskt Forum har funnits sedan 2007 då branschen identifierade ett behov av att samla det svenska maritima klustret. Vi är en offentligt finansierad kluster- och samverkansorganisation vars basverksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodal, Region Skåne och medlemsavgifter. Våra kontor finns i Uddevalla, Göteborg och Landskrona.

SMTF representerar det maritima klustret inom följande områden:

  • Marinteknik; utrustning och tjänsteleverantörer till sjöfarten
  • Offshore; olja, gas och havsbaserad förnyelsebar energiproduktion
  • Fritidsbåtsbranschen; inklusive marinor, underleverantörer etc.

Vårt uppdrag är att företräda den maritima branschen och att visa hur viktig den är i svenskt näringsliv. Vi representerar branschen och industrin i olika sammanhang och säkerställer att det som diskuteras på högre nivå kommer företagen till gagn. SMTF strävar också efter en ökad samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare inom det maritima klustret.

Ovanstående gör vi genom att:

  • Samla branschen kring kompetensutvecklingsinsatser
  • Bygga nätverk mellan maritima företag och andra branschorganisationer
  • Öka marknadsandelar för de samverkande företagen
  • Kommersialisera lämpliga projektresultat
  • Delta i affärs- innovations- och utvecklingsprojekt

Med fokus på hållbarhet

Tillväxtprognoserna för världshandeln visar stadig ökning. Behovet av transporter ökar i minst samma takt. Enligt IMO förväntas sjöfartens transportarbete öka 150 – 300 % fram till 2050. Sjöfarten står inför stora utmaningar; ökade sjötransporter måste löpa parallellt med minskad miljöpåverkan. Här har den svenska maritima industrin en viktig konkurrensfördel i och med näringens offensiva utveckling inom det miljötekniska området.

Svensk sjöfart har internationellt ett starkt miljömässigt varumärke som SMTF arbetar för att utveckla och marknadsföra ytterligare. Vårt miljöfokus löper som en grön tråd genom hela vår verksamhet. Flera av våra projekt, nuvarande och avslutade, handlar primärt om miljödriven maritim tillväxt, både inom handelstonnage och fritidsbåtsindustrin.

Kontakta oss