IUC Väst AB

Sidan blev senast uppdaterad:

IUC Väst är ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Syftet med IUC Väst är att hjälpa företag ur vår målgrupp att utvecklas.

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda kompetens inom såväl traditionella som nya områden och verka för en större samverkan mellan företag i regionen.
Företagets behov är alltid i fokus i allt vi gör - från behovsanalys till kompetensförsörjning.

På IUC Väst har vi olika erfarenhet från industrin och tillsammans bildar vi ett team som kan se och höra vad som behövs för att få företag att utvecklas för att på bästa sätt kunna möta framtiden.

IUC Väst är en del av IUC Sverige, paraplyorganisationen för landets alla IUC-bolag. Vi kan på detta sätt föra fram vår regions åsikter på ett nationellt plan.

Regional utveckling

IUC Väst roll kan beskrivas som en kopplingsdosa mellan företagens behov, samhälle, akademi, möjligheter inom innovationssystemet och andra aktörer. Våra aktiviteter syftar till att koppla ihop rätt behov med rätt resurs. Detta sker bland annat genom aktivt deltagande i samarbetet med regionens aktörer inom näringslivsutveckling och tillväxtfrågor för SME. Vi jobbar också för att synliggöra företagens kompetens och styrkeområden i syfte att bidra till ett attraktivt klimat för industriell tillverkning i Fyrbodal.

Erfarenhetsutbyte

IUC Väst är en organisation som riktar sig mot industriföretag i Fyrbodal och skapar möjligheter för företagen att lära av varandra, skapa nya kontakter inom den egna och andra branscher, samt bygga långsiktiga kontakter med akademin och annan expertis. Inom området erfarenhetsutbyte genomför vi följande aktiviteter:

 • Fokusgrupper inom Produktion, Kvalitet, Logistik och inköp, Personalekonomi, Marknadsföring och försäljning. Fyra träffar per grupp årligen, där akademi eller likvärdig expertis finns representerade på majoriteten av träffarna.
 • Inspirations- och kunskapsseminarier baserade på företagens behov. 
 • Studiebesök på andra företag både inom och utanför den egna branschen i syfte att skapa nya kontakter och inspirera till nytänkande.

Behovsinventering och innovationsrådgivning
Identifiering av de verkliga behov som leder till tillväxt hos SME-företag. Behovsanalysen bygger på utvecklingsdiskussioner och analyser tillsammans med företaget, där behoven kopplas ihop med rätt insats. Inom detta område kommer två typer av aktiviteter att genomföras:

 • Industriell Dynamik 
  Uppsökande verksamhet och är vanligtvis först på plats ute i företagen med inledande och fördjupade behovsanalyser, samt rådgivning inom Innovationsystemet. Industriell Dynamik samlar 15 organisationer med unik kompetens kring industriellt företagande i Västra Götaland. Insatserna genomförs av innovationsspecialister från nätverkets aktörer och består i att aktivt söka upp målföretagen, genomföra utvecklingsdiskussioner och analyser samt, där behov identifieras, initiera utvecklingsprojekt.Utvecklingsprojekten är helt behovsbaserade och genomförandet finansieras helt av företagen, om inte de på något sätt har tillgång av andra stödinsatser.
 • Löpande insamling och hantering av behov genom övriga aktiviteter inom ramen för IUC Väst verksamhet 

Projekt

Produktionsanalys

Projektet syftar till att hjälpa den tillverkande industrin i Fyrbodal med utveckling och effektivisering med utgångspunkt i företagens producerade verksamhet. Långsiktiga resultat förväntas bli högre konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och en högre kompetensnivå.
Insatserna syftar till att effektivisera tillverkande företags produktion med det långsiktiga målet att frigöra kapacitet för att kunna växa.

Metoden bygger på tre steg:

 1. Information och analys hos företaget, där IUC Väst presenterar uppläggetav analysmetoden för företaget och en första diskussion över vilket behov/avvikelser som finns. Det genomförs även en rundvandring och för att skapa en bild över företaget och dess upplevda behov.
 2. Analys av ett stort antal kriterier hos företaget under sammanlagt 4 dagar. Genom strukturerade frågor och observationer skapas ett objektivt beslutsmaterial över hur företaget arbetar i dagsläget, även om analys sker under en begränsad tidsperiod framkommer ett underlag över arbetssätt och förbättringsmöjligheter inom företaget. Företaget erhåller en rapport som presenteras och med återmatning, där en slutsats beskriver företagets viktigaste arbetsområden för att skapa ett mer livskraftigt företag inom produktionsområdet.
 3. Företaget erbjuds efter avslutad analys möjlighet att starta upp ett handlingsprogram och planerade insatser. Handlingsprogrammen är individuella för varje enskilt företag, men syftet är att företagen skall få hjälp till självhjälp. Företagen skall bli livskraftiga och proaktivt ta in extern  kunskap där så behöves.

Insatser kommer inte IUC Väst att stå för, men kommer att ha en
koordinerande och drivande roll. Syftet är att underlätta för företagen i
Fyrbodal att kompetensutvecklas där behov framkommit genom
analysarbetet.

Kompetensförsörjning

Genom löpande behovsinventering och systematisk kartläggning av företagens kompetensbehov kan IUC Väst påverka att rätt kompetens och utbildningsutbud finns tillgängligt för företagen. 

Följande aktiviteter genomförs inom detta område:

 • Kartläggningar och löpande inventering av företagens kompetensbehov
 • Upphandling och organisation av kurser och utbildningar baserade på företagens behov. 
 • Utföra projektet "Kompetensnavet" där målet är inställt på att hjälpa företagen att arbeta systematiskt och strategiskt med sin långsiktiga kompetensförsörjning

Kontakta oss