Hitta finansiering i Värmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du olika möjligheter till offentlig finansiering i Värmland. Finansieringen är uppdelad i kategorierna bidrag, lån och ägarkapital.

Tips!

Mer om hur du hittar finansiering till ditt företag finns i Almis finansieringsguide.

Läs mer om och ladda ner Almis finansierigsguide

 

Filtrera sökträffar

 1. Förstudiemedel

  Almi Företagspartner Värmland AB

  Bidrag

  Förstudiemedel kan sökas av företag och privatpersoner med en innovativ idé. Medlen ges som ett bidrag till max 50% av kostnaden för inköp av externa tjänster. Exempel på detta kan vara tillverkning av prototyper, tester eller enklare marknadsundersökningar.

  Läs mer

  Då en idé befinner sig i ett tidigt skede kan ett ekonomiskt stöd vara till stor hjälp för att kunna komma vidare. Almis förstudiemedel är ett bidrag som ger i syfte att verifiera en ny produkt eller tjänst som bedöms har marknadspotential, har ett nyhetsvärde  innovativ höjd samt utvecklas av en drivande person eller team.

  Stödet kan inte ges till företag eller privatpersoner som har skatteskulder, är på obestånd eller har andra ekonomiska belastningar.

  Kontakt

  Martin Bergstrand
  martin.bergstrand@almi.se
  054-14 93 86

  Mer information

  Läs mer om Almis innovationsrådgivning

 2. Innovationscheckar

  Almi Företagspartner Värmland AB

  Bidrag

  Checken för användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser eller till utarbetande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar. 

  Läs mer

  Vem kan söka:

  • Företaget skall ha minst 3 anställda,
  • verksamt under minst ett år (bokslut),
  • minst 1,5 mkr i omsättning,
  • tillväxtpotential och inte erhållit mer än 50 tkr från Vinnova de senaste 5 åren.

  Checken skall användas för inköp av extern tjänster hos institut, universitet eller annan kunskapsleverantör. Kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att innovationsprojektet startas eller får bättre fart. 

  Kontakt

  Thorbjörn Bäckström
  thorbjorn.backstrom@almi.se
  054-14 93 62

  Mer information

  Läs mer om innovationscheckarna.

 3. Regionalt investeringsstöd

  Länsstyrelsen Värmland

  Bidrag

  Stöd kan ges till företag i stödområde A och B för nyinvesteringar som ger en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft för företaget. 

  Läs mer

  Stödet kan utgå för en satsning som bedöms få betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller särskild betydelse för den regionala utvecklingen. Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.

  Stöd lämnas för byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier och för immateriella investeringar. Maximalt stöd kan uppgå till mellan 10 % och 35 % med hänsyn till företagsstorlek och stödområde. Stödformen är ett godkänt EU-stöd och får inte kombineras med andra stödformer. Stöd kan inte ges till  jordbruks-, trädgårds-, skogs- eller livsmedelsföretag.

  Ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Om kapitalbehovet är större än 25 mkr lämnas ansökan till Tillväxtverket.

  Kontakt

  Länsstyrelsen Värmland

  Regional utveckling
  varmland@lansstyrelsen.se
  010-224 70 00

  Kontaktpersoner:
  Björn Eiderbrant och Marko Lasic

  Mer information

  Läs mer om regionalt investeringsstöd på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

  Läs mer om regionalt investeringsstöd på Tillväxtverkets webbplats.

   

 4. Särskilt investeringsstöd för små- och medelstora företag

  Länsstyrelsen Värmland

  Bidrag

  Stöd kan ges till företag som gör nyinvesteringar för att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag som bedriver verksamhet i prioriterat område.

  Läs mer

  Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stöd kan ges för byggnader och anläggningar som ska användas för stadigvarande bruk, maskiner eller inventarier, dock inte fordon.

  Maximalt stöd kan uppgå till mellan 25 och 50 % beroende på var företaget är beläget enligt stödkartan.

  Stödformen är ett så kallat försumbart stöd vilket ger ett maximalt bidrag cirka 1,7 mkr. Stödet får inte kombineras med andra stödformer. Stöd kan inte ges jordbruks-, livsmedels-, skogsförädlings- eller trädgårdsföretag. Hänsyn ska dock tas till konkurrenssituation vilket i regel utesluter företag inom entreprenad, transport, hantverk och lokala tjänster. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen.

  Kontakt

  Länsstyrelsen Värmland
  Regional utveckling
  varmland@lansstyrelsen.se
  010-224 70 00

  Kontaktpersoner:
  Björn Eiderbrant och Marko Lasic.

  Mer information

  Läs mer om särskilt investeringsstöd.

 5. Stöd till företagsutveckling

  Länsstyrelsen Värmland

  Bidrag

  Länsstyrelsen Värmland kan ge stöd för utveckling av företag för immateriella investeringar för att främja hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i gles- och landsbygd. Stöd ges i form av konsultcheck eller samarbetsprojekt.

  Läs mer

  Företaget måste bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. Verksamheten ska ha förutsättningar att uppnå uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda. Stöd kan lämnas för externa tjänster för produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling. Stöd får uppgå till högst 150 000 kr och max 50 % av stödgrundande kostnad. Ansökan skickas till Länsstyrelsen.

  Kontakt

  Länsstyrelsen Värmland

  Regional utveckling
  varmland@lansstyrelsen.se
  010-224 70 00

  Kontaktpersoner:
  Björn Eiderbrant och Marko Lasic

  Mer information

  Läs mer om stöd till företagsutveckling.

 6. Mikrobidrag

  Länsstyrelsen Värmland

  Bidrag

  Länsstyrelsen Värmland kan ge stöd för utveckling av företag för materiella och immateriella investeringar för att utveckla mindre företag. 

  Läs mer

  Företaget måste bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. Verksamheten ska ha förutsättningar att uppnå uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

  Stöd kan lämnas för externa tjänster för produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling. Stöd får uppgå till högst 150 000 kr och max 50 % av stödgrundande kostnad. Ansökan skickas till Länsstyrelsen.

  Kontakt

  Länsstyrelsen Värmland

  Regional utveckling
  varmland@lansstyrelsen.se
  010-224 70 00

  Kontaktpersoner:
  Björn Eiderbrant och Marko Lasic

  Mer information

  Läs mer om Mikrobidrag från Länsstyrelsen Värmland.

 7. Innovationscheckar

  Värmlandskooperativen

  Bidrag

  Kooperativa företag vilka har innovativa idéer kan söka innovationscheckar om max 100 000 kr.

  Läs mer

  Checken kan uteslutande användas till köp av expertstöd (främmande tjänster) och syftar till att stödja utveckling av nya innovationer så som produkt-, tjänste- och sociala innovationer. Det finns inga specifika utlysningar utan ansökningar tages emot kontinuerligt. 

  Kontakt

  Anna Tyrén
  anna@varmland.coop
  070-688 74 58

  Mer information

  Läs mer om innovationscheckarna.

   

 1. Exportlån

  Almi Företagspartner Värmland AB

  Lån

  Almis Exportlån riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher.

  Läs mer

  Exportlånet är framtaget för att du som företagare ska få möjlighet att satsa på internationella marknader. Exportlånet fungerar som vårt företagslån, men med skillnaden att det förutom i kronor även kan tas i utländsk valuta. Något som kan vara en stor fördel för dig som vill minska valutarisken.

  Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida.

  Kontakt

  Per-Olov Johansson
  per-olov.johansson@almi.se
  054-14 93 66

  Thomas Ohlsson
  thomas.ohlsson@almi.se
  054-14 93 56

  Christina Nyström
  christina.nystrom@almi.se
  054-14 93 72

  Peter Christenson
  peter.christenson@almi.se
  054-14 93 76

  Mer information

  Läs mer om exportlån.

 2. Företagslån

  Almi Företagspartner Värmland AB

  Lån

  Almis Företagslån vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher.

  Läs mer

  För att få lånet tittar Almi Företagspartner Värmland AB främst på att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet i företaget. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.

  Almi Företagspartner Värmland AB tar ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Finansieringslösningen sätts vanligtvis ihop i samarbete med din bank. Det finns ingen övre gräns för lånebeloppets storlek.

  Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida.

  Kontakt

  Thomas Ohlsson
  thomas.ohlsson@almi.se
  054-14 93 56

  Christina Nyström
  christina.nystrom@almi.se
  054-14 93 72

  Per-Olov Johansson
  per-olov.johansson@almi.se
  054-14 93 66

  Peter Christenson
  peter.christenson@almi.se
  054-14 93 76

  Thorbjörn Bäckström
  thorbjorn.backstrom@almi.se
  054-14 93 62

  Mer information

  Läs mer om företagslån.

 3. Innovationslån

  Almi Företagspartner Värmland AB

  Lån

  Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden.

  Läs mer

  Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.

  Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kronor kan medfinansiering ske med budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor per timme.

  För lånebelopp över 300 000 kronor måste minst hälften av medfinansieringen vara i form av kapital, antingen eget kapital, bank eller annan extern finansiär. Utbetalning av lånet sker i etapper efter avstämning mot i förväg uppsatta avstämningspunkter enligt projektplanen.

  Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida.

  Kontakt

  Thorbjörn Bäckström
  thorbjorn.backstrom@almi.se
  054-14 93 62

  Mer information

  Läs mer om innovationslån.

 4. Mikrolån

  Almi Företagspartner Värmland AB

  Lån

  Almis Mikrolån riktar sig främst till dig som ska starta ett företag och har ett mindre kapitalbehov upp till 200 000 kronor.

  Läs mer

  Almi vill underlätta och stimulera etablering av nya företag. Almis Mikrolån är anpassat till dig som har ett litet mindre kapitalbehov – upp till 200 000 kronor.

  Almi Företagspartner Värmland AB kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet. Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter.

  Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida.

  Kontakt

  Christina Nyström
  christina.nystrom@almi.se
  054-14 93 72

  Per-Olov Johansson
  per-olov.johansson@almi.se
  054-14 93 66

  Thorbjörn Bäckström
  thorbjorn.backstrom@almi.se
  054-14 93 62

  Thomas Ohlsson
  thomas.ohlsson@almi.se
  054-14 93 56

  Peter Christenson
  peter.christenson@almi.se
  054-14 93 76

  Mer information

  Läs mer om mikrolån.

 5. Tillväxtlån

  Almi Företagspartner Värmland AB

  Lån

  Almis Tillväxtlån riktar sig till innovativa små och medelstora företag. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital.

  Läs mer

  Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital.

  Minimibeloppet på Tillväxtlånet är 250 000 kr. Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Hela finansieringslösningen sätts vanligtvis ihop i samarbete med en bank.

  Ansök genom att fylla i vår låneansökan som du hittar på Almis hemsida.

  Kontakt

  Peter Christenson
  peter.christenson@almi.se
  054-14 93 76

  Thomas Ohlsson
  thomas.ohlsson@almi.se
  054-14 93 56

  Christina Nyström
  christina.nystrom@almi.se
  054-14 93 72

  Per-Olov Johansson
  per-olov.johansson@almi.se
  054-14 93 66

  Thorbjörn Bäckström
  thorbjorn.backstrom@almi.se
  054-14 93 62

  Mer information

  Läs mer om tillväxtlånet.

 1. Start-up eller expansionskapital

  Almi Invest

  Ägarkapital

  Almi Invest vill träffa personer och företag med skalbara, innovativa och expansiva planer för nystartade eller befintliga verksamheter. 

  Läs mer

  Almi Invest investerar kapital för en andel av företaget. Storlek på investeringen från Almi Invest sträcker sig från 300 000 kronor upp till ett par miljoner kronor. Almi Invest föredrar att saminvestera tillsammans med andra ägare och således kan totalt kapitalbehov vara större. Almi Invests roll är att vara en aktiv ägare som kan bidra med kompetens och nätverk i de företag de väljer att investera i.

  Ta kontakt med Almi Invest för en första avstämning via telefon eller mail så bestämmer vi hur vi går vidare efter det.

  Kontakt

  Henrik Larsson
  henrik.larsson@almi.se
  072-522 10 62    

  Ulf Green
  ulf.green@almi.se
  070-339 12 71

  Mer information

  Läs mer om finansiering via Almi Invest.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp