Stöd för export och import i Stockholms region

Vad är STHLM GLOBAL?

STHLM GLOBAL är den regionala exportsamverkan i Stockholms län.

extjas33
extjas31
extjas31
Varför finns STHLM GLOBAL?

Samtliga län i Sverige har fått i uppdrag från regeringen att etablera regional exportsamverkan. För Stockholm som tillväxtmotor i ett exportberoende land som Sverige är utvecklingen av den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital särskilt viktig.

Svextjas33
extjas31
extjas31
Vad gör STHLM GLOBAL?

Exportsamverkan i Stockholms län samordnas på regional nivå av Region Stockholm under namnet STHLM GLOBAL. Genom den regionala exportsamverkan samordnas olika former av stöd för att underlätta för företag som vill växa på en internationell marknad.

Vilka ingår i STHLM GLOBAL?

I kärngruppen för den regionala exportsamverkan i Stockholms län ingår Region Stockholm, Almi Stockholm Sörmland, Stockholms handelskammare, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Enterprise Europe Network genom RISE och Företagarna samt Connect Sverige Region Öst. Ambitionen är att utvidga samverkan till att även omfatta andra icke vinstdrivande aktörer med stöd att erbjuda svenska företag som vill växa på en internationell marknad.

SEK

Varför behövs exportfinansiering?

Det finns flera sätt att få betalt för en exportaffär, t ex faktura, remburs, växlar och kreditavtal. Vilket alternativ man väljer beror på flera faktorer, bl a hur väl man känner sin kund, affärens storlek och kredittidens längd.
Rätt upplagd kan finansieringen bli en viktig konkurrensfördel.

Vilka alternativ finns det att välja mellan?

Det finns olika former av exportkrediter. Grovt kan de indelas i leverantörs- och köparkrediter.

Leverantörskrediten innebär att exportören beviljar köparen en kredit. Det betyder att exportören belastar sin balansräkning och själv tar risken att köparen inte betalar. Exportören kan sedan välja att sälja sin fordran, för att på så sätt förstärka sin likviditet och eliminera risken.

Köparkrediten lämnas ofta för större affärer och kan utformas på två sätt. Antingen som en bank-till-köpare-kredit där exportörens bank träffar ett avtal direkt med köparen eller en bank-till-bank-kredit där exportörens bank träffar ett kreditavtal med köparens bank.

Banken eller exportören kan överlåta fordran till SEK eller ha kvar den i egen balansräkning och refinansiera den.

I vilka valutor kan man låna?

Finansieringen kan ske i många olika valutor. På så sätt kan valutariskerna elimineras för både köparen och exportören.

Krediten kan lämnas i annan valuta än den som köpekontraktet är tecknat i. Om priset är överenskommet i svenska kronor men låntagaren vill ha en kredit i USD, kan lånet lämnas i motvärdet i USD av svenska kronor. Det innebär att det exakta lånebeloppet i USD fastställs vid varje utbetalning, medan exportören får sin betalning i svenska kronor.

SEK är en av de aktörer som kan erbjuda finansiering i flest valutor. I vissa fall kan finansiering erbjudas i den utländska köparens egen valuta. Villkoren varierar från fall till fall och krediten arrangeras i nära samarbete med bank, exportör och köpare.

Svenska företag med dotterbolag i utlandet kan också låna i det landets valuta för att eliminera sina ränte- och valutarisker.

Hur kan riskerna hanteras?

Risken att köparen inte betalar kan hanteras på olika sätt. Ett alternativ är att exportören litar på köparens vilja och förmåga att betala och därför väljer att ta risken själv.

Ett annat alternativ är EKN-garantin. Den utfärdas av den statliga Exportkreditnämnden och är enkelt uttryckt en försäkring som skyddar exportören mot kundförluster eller banken från kreditförluster.
EKN-garantin betraktas av banker och finansinstitut som en förstklassig säkerhet. För exportören blir den därför inte bara ett skydd mot kundförluster utan också en möjlighet att underlätta finansieringen.
Krediter som SEK lämnar garanteras oftast av EKN tillsammans med en eller flera banker, ibland av någon av EKNs motsvarigheter utomlands.

Vilka räntevillkor gäller?

SEKs räntevillkor kan se ut på olika sätt och kan skräddarsys efter individuella önskemål. Låntagaren väljer helt enkelt den typ av ränta som passar bäst. Några tänkbara alternativ är:

  • Fast ränta. Räntan kan låsas för hela kredittiden inklusive utbetalningstiden.
  • Rörlig ränta.
  • Rörlig ränta med option att senare övergå till fast.
  • Rörlig ränta med tak mot räntehöjning över en viss nivå.
Är statsstödd kredit ett bättre alternativ?

SEK erbjuder krediter både på marknadsmässiga och statsstödda villkor. De statsstödda krediterna baseras på den så kallade  Consensusöverenskommelsen mellan OECD-länderna och kan tillämpas vid export av kapitalvaror där kredittiden är minst två år.

Genom det statsstödda systemet erbjuder SEK så kallad CIRR-ränta (Commercial Interest Reference Rate) i ett antal valutor.
På statsstödda krediter lämnar SEK kostnadsfritt en CIRR-ränteoffert som gäller i 120 dagar. Inom den tiden ska köpekontraktet tecknas.

Leverantörskrediter ska accepteras i samband med kontraktstecknande, för köparkrediter har banken sex månader på sig att förhandla låneavtal.
Valet mellan marknadsmässig och statsstödd ränta sker först när SEK:s offert accepteras och beror på det då aktuella ränteläget. Är räntan för den aktuella valutan stigande, är CIRR-räntan vanligtvis mest fördelaktig.
En detaljerad beskrivning av villkor och fördelar med de statsstödda krediterna finns på www.sek.se.

Regler för statsstödda krediter

Minst 15% av kontraktsbeloppet ska betalas som förskott till exportören.
Återbetalning ska normalt ske genom lika stora amorteringar med högst sex månaders mellanrum.
Räntan är fast för hela kreditperioden.
Kreditens löptid är beroende av varans art, kontraktsbeloppet och köparlandet, men måste vara minst två år.
Ansökan måste ha inkommit till SEK innan köpeavtalet tecknats och varorna skeppats.
Statsstödda krediter kan beviljas utan EKN-garanti. De krav som EKN ställer för en garanti måste dock vara uppfyllda.
SEK ska informeras när köpekontraktet tecknats.
Krediten ska accepteras när kreditdokumentationen (köpekontraktet för leverantörskrediter respektive kreditavtalet för köparkrediter) undertecknats och innan leveranserna påbörjats.

 

När ska lånen återbetalas?

Man skiljer mellan korta och långa krediter. Kredittider upp till två år betraktas som korta och dokumenteras med t ex fakturor eller remburs.

För längre krediter är återbetalningsalternativen många. Vanligast är kvartals- eller halvårsvisa amorteringar eller allt vid ett tillfälle. För EKN-garanterade krediter gäller dock EKN:s villkor.

Statsstödda och EKN-täckta krediter ska normalt återbetalas i lika stora, halvårsvisa amorteringar med högst sex månaders intervall. I vissa fall kan återbetalningsstrukturen anpassas till investeringens förväntade kassaflöde.

För de statsstödda och EKN-täckta krediterna räknas kredittiden inte från utbetalning utan från en startpunkt som bestäms av varans art, exempelvis från leveranstidpunkten för varor som kan användas var för sig, eller om exportören har ansvar för montage, från tidpunkten när montaget av den kompletta anläggningen är färdigt.
Fattigare länder kan få upp till 10 års kredit medan kredittiden är begränsad till fem eller undantagsvis åtta och ett halvt år för rikare länder.

Vilka kostnader är förknippade med en exportkredit?

Räntan är den enda kostnaden för en statsstödd kredit. För marknadskrediter debiteras dessutom en löftesprovision beräknad på det ännu ej utbetalda kreditbeloppet från den dag då räntan fastställts.
SEK tar dessutom ut en riskprovision på den del av krediten som inte garanteras av EKN.
Därutöver tillkommer EKN-premie och normala bankavgifter, exempelvis inkassokostnader, riskprovision och agentprovision. I statsstödda krediter erhåller agentbanken en räntemarginal på 0,25% för att täcka sina hanteringskostnader.

Vad kan finansieras?

För statsstödda krediter finns regler för vad som kan omfattas av en finansiering. Endast kapitalvaror kan finansieras till statsstödda villkor och ett svenskt intresse måste finnas i affären. Det kan exempelvis innebära att en stor del av de ingående komponenterna i den svensktillverkade varan är importerade eller att varan tillverkats i ett svenskägt dotterbolag utomlands. En viss del av utländska leveranser som ingår i kontraktet kan finansieras men om den svenska andelen understiger 50% behöver det motiveras av ett starkt svenskt intresse. Lokala kostnader upp till 30% av exportvärdet kan finansieras liksom reservdelar upp till 10-15% av kontraktsvärdet. Slutligen kan även EKN-premien och de räntor som förfaller under byggtiden inkluderas i finansieringen.

De delar av en exportaffär som inte kan omfattas av en statsstödd kredit, till exempel förskottet, kan finansieras till marknadsränta.

EKN:s garantier

Hos EKN kan exportörer och banker försäkra sig mot risken för utebliven betalning. Premien baseras huvudsakligen på köparens kreditvärdighet, köparlandet, risktiden och affärens storlek.

Fordringsförlustgarantierna ger skydd mot risken att exportörens kund inte betalar. Den finns i olika varianter, anpassade till hur lång kredittiden är och om det är exportören eller banken som står för krediten.

Ibland kräver exportörens kund en kontraktsgaranti. Exportörens bank ställer då ut en garanti. Med EKN:s motgaranti kan banken dela sin risk med EKN.

Med EKN:s växelgaranti kan banken försäkra diskonterade växlar och med rembursgarantin kan banken dela risk med EKN när banken bekräftar remburser.

Med EKN:s rörelsekreditgaranti kan banken dela risk med EKN när banken ger rörelsekrediter. Denna garanti är till för små och medelstora företag.
Se också www.ekn.se

 

Hur går det till?

Ju tidigare i processen de finansiella frågorna kommer in, desto större är möjligheterna att hitta en förmånlig lösning.
Ansökan lämnas in av exportören eller dennes bank på den blankett som finns på www.sek.se.

SEK fattar beslut och skickar offert inom några dagar. Offerten kan omfatta både ett fast CIRR-räntetak i fyra månader och en marknadsränta om denna vid accept visar sig vara lägre. Offerten ska accepteras när både köpe- och kreditdokumentationen färdigförhandlats. Då fastställs också räntesatsen.

Kreditdokumentationen ska överlåtas till SEK. Villkoren för överlåtelsen bestäms av SEK:s Allmänna villkor för exportkrediter eller SEK:s Avtal om övertagande av krediter från banker. SEK har sådana avtal med ett stort antal svenska och utländska banker.
Utbetalning sker direkt till exportören i samband med leverans eller annan prestation som överenskommits i köpekontraktet.

Handelsfinansiering och kundfinanisering

SEK deltar i handelsfinansieringar genom att finansiera bankers transaktioner eller själv diskontera exportörers fordringar under fakturor, växlar eller remburser och därmed minska exportörens behov av rörelsekapital.
Kontraktsgarantier lämnas av SEK, där en importör garanteras betalning ifall exportören inte fullgör sina åtaganden. Kontraktsgarantier kan täcka alla åtaganden under ett kontrakt alltifrån återbetalning av förskott till generellt fullgörande.
SEK erbjuder kundfinansieringsprogram för svenska exportföretags kunder. Under programmet finansieras kapitalutrustning med säkerhet i varan. Programavtalet innebär ett nära samarbete med exportören där SEK tillhandahåller finansieringen med risk på slutkund och exportören ansvarar för bl a löpande kontakter med slutkund, återtag och återförsäljning av utrusning vid behov och har även ett begränsat garantiåtagande.

Vad kan SEK hjälpa mindre exportörer med?

SEK riktar sig till bolag med en omsättning över 500 miljoner kronor, men kan även erbjuda finansiering av vissa mindre bolag. För små företag verkar SEK genom sina samarbetspartners: de svenska affärsbankerna, de lokala sparbankerna samt ALMI Företagspartner AB.

Tillsammans med ALMI och EKN har SEK tagit fram Exportlånet. Det är till för företag som har ett kapitalbehov i samband med en exportsatsning och ges i utländsk valuta. Om exportaffären görs i utländsk valuta kan valutarisken minskas genom att lånet tas i antingen USD eller EUR. Ansökan görs på exportörens lokala ALMI-kontor.

För export till vissa marknader kan SEK också erbjuda finansiering till köparen genom en traditionell exportkredit. Kontakta oss gärna för mer information. SEK erbjuder också programavtal avseende finansiering av svenska företags internationella kunder.

Hur får jag veta mer?

Titta på www.sek.se

Ring till 08-613 83 00

Sänd e-post till info@sek.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp