Region Västernorrland

Sidan blev senast uppdaterad:

Region Västernorrland har ett statligt uppdrag att främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt i hela länet.

I rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör har vi en rad verktyg som på olika sätt kan främja företag och organisationer, däribland ett antal företagsstöd, riktade stöd till kulturella och kreativa näringar och projektmedel där många aktörer gemensamt bidrar till stärkt utvecklingskraft i Västernorrland. Vi har också ett regionalt samordningsansvar både avseende folkbildning och kompetensförsörjningsfrågor. Region Västernorrland erbjuder genom våra tre folkhögskolor, Hola, Ålsta och Örnsköldsvik med filialer, verksamhet i alla länets kommuner. Vi arbetar också för ökad samordning av validering, vuxenutbildning och uppdragsutbildningar för att länets invånare och personal hos länets arbetsgivare ska kunna kompetensutvecklas och ges möjlighet till livslångt lärande. I detta arbete är också Mittuniversitetet och andra lärosäten viktiga samarbetspartners för att utbilda framtidens företagare och anställda. För att främja näringslivets utveckling arbetar vi också i nära samverkan med kommunernas näringslivskontor, företags- och branschorganisationer och nätverk.

Det är tillsammans som vi gör skillnad för Västernorrland; vilket också är utgångspunkten för länets gemensamma regionala utvecklingsstrategi Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer.

Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer.

På vår webbplats Regional utveckling och under Stöd och finansiering kan du läsa mer om de uppdrag och tjänster som vi erbjuder; men vi vill också ge dig som företagare ett axplock på den här sidan.

Regional utveckling i Västernorrland

Stöd och finansiering i Västernorrland

Som företagare är du viktig för oss och för Västernorrland – vi vill därför göra vårt bästa för att du ska kunna utveckla ditt företag och din bransch. Välkommen till oss med dina funderingar!

Vill du investera i ditt företag för utveckling och tillväxt?

Region Västernorrland erbjuder en rad företagsstöd för en del av investeringen till små och medelstora företag i länet. Syftet med dessa stöd är både att bidra till företagens utvecklingskapacitet och stärkt näringslivsutveckling och sysselsättning i Västernorrland. Du kan exempelvis söka företagsstöd för marknadsföringsinsatser, produktutveckling, innovationer samt investeringar i maskiner, inventarier och byggnationer. Däremot kan stöd aldrig beviljas för driftskostnader. Vilka stöd just du kan ansöka om och vilka villkor som gäller för just dina investeringar berättar våra företagsstödshandläggare gärna mer om. Kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Några exempel på investeringar som andra företag beviljats stöd till för:

  • att ställa ut på mässor
  • att ta fram manualer eller instruktioner
  • att arbeta med varumärkesskydd, patent, certifiering
  • produktutveckling
  • att anpassa företaget lokal för verksamheten
  • produktionsmaskiner
  • konsulttjänster för att ta fram till exempel marknadsanalys eller handlingsplan för exportering

Ansökan

Du kan ansöka om företagsstöd när det passar dig - vi tar emot ansökningar och handlägger ärenden för beslut löpande. Det som är viktigt att känna till är att du måste ansöka om företagsstöd innan du påbörjar din investering. Regelverken säger att investeringen inte får vara påbörjad när ansökningen handläggs för beslut. Kontakta därför oss i ett tidigt skede inför din planerade investering så hjälper vi dig att reda ut om ditt företag har möjlighet att beviljas företagsstöd.

Ansökan om företagsstöd görs på: www.minansokan.se. Där anger du att du ansöker om stöd hos Region Västernorrland 

Mer utförlig information om företagsstöd hittar du på: Företagsstöd

Kontaktuppgifter till oss finns på: Handläggare av företag- och projektsstöd

Är du företagare inom kulturområdet?

För dig finns möjlighet att söka medel genom den statliga kultursamverkansmodellen, exempelvis till olika konstprojekt och till experimentell konstverksamhet av olika karaktär. Handläggning av denna typ av stöd görs tre gånger per år (20 januari, 20 april samt 20 september).

För mer information gå in på vår webbplats: Projektbidrag inom konstområdet 

Om du inom ramen för en organisation vill utveckla kulturen i länet finns andra typer av stöd för era idéer.

Mer om möjligheterna hittar du på: Kulturstöd

Har du en projektídé som utvecklar Västernorrland?

Som enskilt företag kan du inte söka projektmedel för din verksamhet, men om du har en idé som kan bidra till länets utveckling finns en rad olika projektstöd att söka. Exempel på utvecklingsprojekt som Region Västernorrland just nu stöder är destinationsutveckling och främjande av besöksnäringen i länet, insatser för ökat kollektivt och säkert resande, exportfrämjande mm. Våra projektstödshandläggare hjälper dig vidare i dialogen om tänkbara stöd utifrån dina/era idéer! Se vår webbplats eller kontakta våra projektstödshandläggare:

Projektstöd tillväxt

Kontaktuppgifter

Kontakta oss