Aktuella projekt

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du läsa om aktiva projekt som fått medel via Region Norrbotten.

Projekten är indelade i olika kategorier utifrån projektmål, t ex gränsöverskridande arbete, innovationer, entreprenörskap. Varje projekt har en angiven kontaktperson om du vill veta mer om deras arbete.

Gränsöverskridande samarbete

Akademisk mobilitet – LTU

Projekttid: 2018-08-01—2020-09-30
Projektledare: Saila Piippola
Projektsökande: Annika Lindberg, Annika.Lindberg@ltu.se

Målet är att stötta akademisk sysselsättning på ett socialt hållbart sätt samt att bidra till att lösa bristen på utbildad arbetskraft inom IT-sektorn. Arbetsmarknaderna och kompetenserna bör kunna komplettera varandra för att verka för en gemensam attraktiv och hållbar gränsöverskridande arbetsmarknad som ger en stark och hållbar tillväxt. Denna ansökan gäller svenskt deltagande i Interreg Nordprojekt.

CYNIC – Företagsmodeller för digital innovation och informationssäkerhet – LTU

Projekttid: 2018-10-01—2021-09-30
Projektledare: Johan Lugnet
Projektsökande: Åsa Ericson, Asa.Ericson@ltu.se

 

Målet är att främja entreprenörskap, ge SMF inom programområdet i Sverige och Finland ökade förmågor till internationalisering samt stimulera och utvärdera nya företagsmodeller. Därmed bidrar projektet till ökat entreprenörskap och stimulerar den pågående utvecklingen av en ny digital tjänstenäring i regionen.

Ice Operations KOLARCTIC – LTU

Projekttid: 2018-01-01—2020-12-31
Projektledare: Andrzej Cwirzen, andrzej.cwirzen@ltu.se

 

Målet är att fokusera på isrelaterat problem i det öppna arktiska havsvattnet såväl som i hamnar och skeppskanaler lokaliserade till exempel till Luleå och Piteå hamnar. Projektet kommer att bestå av fältstudier och laboratorietester. Projektpartner är från Sverige, Norge, Ryssland och Finland.

Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic – LTU

Projekttid: 2018-10-15—2021-10-15
Projektledare: Terje Nordvåg
Projektsökande: Matti Rantatalo, matti.rantatalo@ltu.se

 

Målet är att utveckla en gränsöverskridande forsknings- och utvecklingssamarbete inom järnvägsbranschen mellan parter från de olika länderna i Kolarctic-regionen. ARINKA-projektets vill göra järnvägen och dess transporter mer tillförlitlig, hållbar och klimatsäker.
Slutanvändarna av projektresultatet är infrastrukturägarna som kan använda resultaten för att förbättra tillförlitlighet och kapacitet på järnvägsnätet. 

Ny teknik för energieffektiv partikelavskiljning från rökgaser – LTU

Projekttid: 2018-01-01—2020-12-31
Projektledare: Lars Westerlund, lars.westerlund@ltu.se

 

Målet är att fördjupa kunskapen om de processer som styr partikelinsamlingen i syfte att optimera dessa processer. Parallellt genomförs en tekno-ekonomisk utvärdering för att undersöka marknaden i Norden för den nya tekniken. Projektets primära målgrupp innefattar tillverkande näringsliv inom verkstadssektorn i norra Finland och Sverige samt utbildnings- och forskningsorganisationer i regionen.

FoU och innovationer

Visningsrum digitalisering en del i framtidens vård – Kalix kommun

Projekttid: 2018-09-01—2020-08-31
Projektledare: Malin Drugge, malindrugge@kalix.se

 

Målet är att skapa en visningsmiljö som ett led i att visa på möjligheter att erbjuda vård och omsorg på distans, öka kunskapen och användandet av e-hälsa inom Kalix kommun och Region Norrbottens verksamheter. Projektet är en del i utvecklingen av framtidens omvårdnad/vård och bygger på ett behov av e-hälsa-lösningar inom omsorg och sjukvård.

Musikvideoproduktion – BD Pop AB

Projekttid: 2018-04-20—2020-12-31
Projektledare: Pär Soini, par.soini@bdpop.se

 

Målet är att fylla behovet av samordning mellan musik och filmindustrin i regionen, för regionala musiker/artister som står i begrepp att lansera sina verk samt filmskapare som vill visualisera musikverk i forma av musikvideos. Det ska skapas arbetsmodeller för kommersiell bärighet av funktionen/nätverket/produktionen av musikvideos, som är en av förutsättningarna för musikartister att nå ut på en större marknad. Man vill nå nya samverkansformer mot angränsande näringar t ex spelutveckling.

Medfinansiering till Projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning – LTU

Projekttid: 2018-05-01—2020-04-30
Projektledare: Karl Andersson, karl.andersson@ltu.se

 

Målet är att fortsätta på Steg 1 och avser nu att nå dess långsiktiga mål: inklusion, värdeökning och säkerhet i svenska landsbygder. Lösa tre utmaningar:

  1. Innanförskap: även landsbygder ska ha 100 Mbit/s, vilket kan åstadkommas till låg kostnad med rätt teknik.
  2. Säkerhet: människor ska ha mobiltäckning där man normalt befinner sig, oavsett om det är i en by eller en stad.
  3. Värdeökning: turism, jord- och skogsbruk, kraft, gruvor och andra näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation.

Kompetens- och arbetskraftsförsörjning

Bättre hälsa för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – Boden Handboll IF

Projekttid: 2018-11-01—2019-12-31
Projektledare: Emmy Nordmark, emmy@bodenhandboll.se

 

Målet är att genom förebildsarbete ta ett större socialt ansvar i samhället och genom stöd och inspiration till fysiska aktiviteter få barn och ungdomar i rörelse. Genomförande sker i form av ordnade aktiviteter med uppföljning av målgruppen barn och ungdomar på akut barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen på Sunderby sjukhus.

Latitude66 Mentorship 2.0 – LTU Business AB

Projekttid: 2018-10-01—2021-05-31
Projektledare: Monica Äijä-Lenndin, monica.aija-lenndin@ltubusiness.se

 

Målet är att erbjuda ytterligare tre omgångar av Latitude66, som är vidareutvecklat utifrån erfarenheterna av tidigare verksamhet.
Latitude66 är ett utvecklingsprogram för unga engagerade ledare samt andra engagerade ledare från Norrbotten som vill bidra bredare än enbart i sin egen verksamhet utifrån regionens unika förutsättningar samt de utmaningar Norrbotten står inför.

Ramprojekt gröna näringar – Region Norrbotten

Projekttid: 2017-11-01—2022-12-31
Projektledare: Jonas Larsson, jonas.larsson@norrbotten.se

 

Målet är att med gemensam satsning på de gröna näringarna tillsammans med Piteå kommun skapa goda miljöheter för en fortsatt och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Norrbotten. Satsningen bidrar även till genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin.

Lokalt investeringsfrämjande och etableringskompetens, LIFE – Strukturum i Jokkmokk AB

Projekttid: 2018-09-03—2020-02-28
Projektledare: Ulf Hägglund, ulf.hagglund@strukturum.se

 

Målet är att utveckla en modell för hur man på lokal nivå kan arbeta strategiskt med investerings- och etableringsfrämjande arbete. Detta genom att utarbeta en realistisk modell för att öka insikten om det lokala näringslivets förutsättningar kontra omvärldens behov samt hur vi kan bygga lokala, samverkande team med ökad kompetens inom investerings- och etableringsfrämjande insatser. 

Företagande och entreprenörskap

Flernivåsamverkan för kapacitetsbyggande i Region 10 – Storumans Kommunföretag AB

Projekttid: 2018-08-01—2020-07-31
Projektledare: Johneric Halvarsson, johneric.halvarsson@storuman.se

 

Målet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt kapacitetsbyggande med målet att stärka den lokala förmågan att bedriva ett kvalitativt näringsfrämjande arbete. Grunden i kapacitetsbyggandet är den platsbaserade utvecklingen som ska utgå ifrån den lokala platsens förutsättningar och de lokala företagens behov där styrkor och svagheter behöver identifieras.

Turistanläggningars form och funktion 2.0 – LTU Business AB

Projekttid: 2018-03-01—2021-02-01
Projektledare: Monica Äijä-Lenndin, monica.aija-lenndin@ltubusiness.se

 

Målet är att höja entreprenörers kompetens inom besöksanläggningar genom att lyfta fram design som ett dokumenterat viktigt redskap för ökad konkurrens och tillväxt utifrån målgruppens behov och efterfrågan. Deltagarna skall komma från hela regionen där Swedish Lapland har sina medlemsföretag.

Låtskrivarcentrum i Piteå/ BD Songwriters – BD Pop AB

Projekttid: 2018-05-07—2020-05-07
Projektledare: Pär Soini, par.soini@bdpop.se

 

Målet är att rusta antagna deltagare med kunskap, kontakter och marknadsintroduktion, vilket skall sätta Norrbottens på den internationella kartan vad gäller låtskrivning och musikproduktion och bygga vidare på de erfarenheter, kunskaper och kontakter som framkommit i projektet BD Songwriters.

Arctic Maritim Fishfarm – Hushållningssällskapet i Norrbotten

Projekttid: 2018-05-16—2020-04-15
Projektledare: Mikael Kivijärvi, mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

 

Målet är att etablera kommersiell storskalig landbaserad fiskodling för norra Sverige med koppling till forskning och utveckling, där all forskning ska vara öppen för entreprenörer som startar upp egna anläggningar.

Exportsamverkan Norrbotten- 1:1ansökan – Region Norrbotten

Projekttid: 2018-01-01—2019-12-31
Projektledare: Åsa Johansson, asa.a.johansson@norrbotten.se

 

Målet är att fokusera på att stärka och effektivisera samarbetet mellan de Norrbottniska exportfrämjande aktörerna så att företagen får den bästa och mest effektiva hjälpen i sina exportsatsningar. Syftet är att effektivisera exportstödsystemet och få ett större inflöde av företag med exportpotential som också har viljan och orken att inträda nya internationella marknader. Målet är att fler Norrbottniska företag ska öka sin omsättning genom export och därmed skapa tillväxt i Norrbotten.

Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling – Regionförbundet Västerbottens län

Projekttid: 2017-07-01—2020-06-30
Projektledare: Magnus Matisons, magnus.matisons@biofuelregion.se

 

Målet är att genom samarbete mellan regioner öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk utveckling. Detta genom att arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU. Region Västerbotten har tillsammans med BioFuel Region tagit initiativet till detta projekt där 12 av Sveriges regioner samarbetar.

Produktion 4.0 – Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB

Projekttid: 2018-06-04—2021-06-26
Projektledare: Anders Högström, anders.hogstrom@iucnorr.se

 

Målet är att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos våra tillverkande industriella SMF i norra Sverige genom att öka företagens insikt i, kunskap om och förmåga att effektivisera sina produktionssystem med avseende på strategier för flödeseffektivitet, hållbar produktion och ny digital produktionsteknik.

Medfinansiering till projektet Gender Smart Arena – LTU

Projekttid: 2018-06-01—2020-09-30
Projektledare: Paula Wennberg,  paula.wennberg@ltu.se

 

Målet är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten. Huvudmålet är att fler företag och aktörer ska få nytta av forskningens resultat inom området praktisk jämställdhetsintegrering när det gäller nya innovativa genusmedvetna affärsmodeller. Projektets två delmål är stärkt samverkan mellan företag samt ökat kunskapsutbyte om jämställdhet som verktyg i affärs- och verksamhetsutveckling.

Byggande av en stark regional innovativ miljö med bas i Luleå Science Park – LTU Business AB

Projekttid: 2018-01-01—2020-12-31
Projektledare: Tore Johnsson, tore@luleasciencepark.se

 

Målet är att verka för att Luleå Science Park ska vara en mötesplats för idé- och kunskapsutbyte mellan människor, näringsliv, organisationer, akademi och samhälle. Bolaget ska attrahera etableringar och erbjuda en innovativ miljö för kunskapsintensiva och innovativa företag (produkt-, tjänste- samt sociala företag).

Datacenter Innovation Region – Luleå Tekniska Universitet

Projekttid: 2018-09-01—2021-12-31
Projektledare: Jan-Olov Johansson, jan-olov.johansson@ltu.se

 

Målet är att stärka möjligheterna för främst SMF med datacenterrelaterad verksamhet inom Norr- och Västerbotten att nyskapa erbjudanden för storskalig datahantering och datacenter. Detta genom att utforma och etablera ett effektivt och snabbt innovationsstödsystem, vilket innebär t ex att bistå dem vid nyetableringar, expansion av pågående verksamhet, verka för ökad marknadskännedom samt sprida kännedom om teknisk utveckling.

Tillgänglighet – transporter och IKT

Nationell Ombudsplattform för effektivt informationsutbyte inom Paket- och Logistiktjänster, utvecklad samverkan och integrering av lokalt anpassade lösningar – Sveriges Entreprenörer Service AB

Projekttid: 2018-07-02—2020-09-30
Projektledare: Annette Borg, annette.borg@outlook.com

 

Målet är att skapa förutsättningar för design, utveckling och etablering av en Nationell Ombudsplattform för effektivt informationsutbyte inom Paket- och Logistiktjänster, utvecklad samverkan och integrering av lokalt anpassade lösningar. Även skapa förutsättningar till ett mer mottagar-anpassat, stabilt och optimalt strukturerat ombudsnät i förhållande till var befolkningen bor och var företagen verkar.

Framtidssäkrat regionalt fibernät – InformationsTeknik i Norrbotten AB

Projekttid: 2018-07-01—2020-12-31
Projektledare: Jonas Tiger, jonas.tiger@itnorrbotten.se

 

Målet är att nå gemensam digitalisering av de kommunala verksamheterna utifrån beslut om ny strategi i kommunernas e-nämnd. Strategin innebär stora kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster av de primärkommunala verksamheterna. Målgrupp är näringsliv och offentligheten i Norrbotten.

Upprustning av kommunala året runt-leder i Kiruna kommun – Tekniska verken i Kiruna AB

Projekttid: 2018-02-07—2019-12-31
Projektledare: Anders Burman och Mikael Nilsson, info@tvab.kiruna.se

 

Målet är att på uppdrag av Kiruna kommunen göra en inventering av upprustnings- och informationsbehov av kommunala skoterleder. Inventeringen är första steget i ett större projekt för att rusta upp lederna. Lederna ska gps-märkas, utrustas med tydliga skyltar och information samt säkras vid sjö- och vägöverfarter.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp