Hitta finansiering till ditt företag

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du olika möjligheter till offentlig finansiering i Dalarna. Finansieringen är uppdelad i kategorierna bidrag och lån.

Filtrera sökträffar

 1. Konsultcheck

  Region Dalarna

  Bidrag

  Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet.

  Läs mer

  Vem kan söka?
  Du som har ett litet eller medelstort företag och bedriver verksamhet på markandsmässiga villkor. Konsultcheck kan sökas av företag över hela länet. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

   

  Hur stort är stödet?
  Högst 150 000 kronor. Bidragsprocent 50%.

   

  Vad kan du söka stöd för?
  Enbart externa konsultinsatser, t.ex:

  • Ökad försäljning/marknadsplan.

  • Utvidgad marknad/exportförsäljning.

  • Produktutveckling.

  • Organisationsanpassning för tillväxt.

  • Styrelseutbildning eller förstärkning.

  Mer information

  Läs mer på Region Dalarnas hemsida om vilka villkor du behöver ha koll på för att ansöka

 2. Särskilt investeringsstöd och stöd till företagsutveckling

  Region Dalarna

  Bidrag

  Investeringsstöd till företagsutveckling riktar sig till investeringar i privatägda små och medelstora företag i hela länet.

  Vem kan söka?
  Små och medelstora företag, det vill säga

  • färre än 250 anställda
  • årsomsättning på högst 50 miljoner Euro.

  Läs mer

  Hur stort är stödet?
  Bidragsprocenten varierar utifrån behov, men ett företag kan under en treårsperiod få maximalt 1,8 miljoner kronor i bidrag.

  Varje ansökan prövas individuellt, där vi bedömer

  • om verksamheten bedöms bli lönsam
  • om varaktig sysselsättning kan skapas
  • om konkurrensförhållande påverkas
  • om affärsinriktningen och upplägget passar in i det regelverk som gäller för stödet.

  Vad kan du söka stöd för?
  Exempel:

  • Byggnader.
  • Maskiner.
  • Inventarier.
  • Produktutveckling.
  • Marknadsföring (extra åtgärder).

  Investeringar som gör den egna produktionen mer energieffektiv kan få stöd ur projektet Encom2020. Detsamma gäller utveckling av nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva än de som annars finns på marknaden.

  Mer information

  Läs mer på Region Dalarnas hemsida om vilka villkor som du behöver ha koll på för att ansöka

 3. Mikrostöd

  Region Dalarna

  Bidrag

  Vem kan söka mikrostöd?
  Stödet kan sökas av nystartade företag som är högst fem år gamla och har max fem anställda. Syftet med mikrostöd är bland annat att ge en lite generösare behandling av mindre investeringar i små, nystartade företag.
   

  Läs mer

  Hur stort är stödet?
  Mikrostöd ges till mindre investeringar på mellan 20 000-60 000 kronor. Stödet kan uppgå till max 50% av investeringen och kan bara lämnas en gång/ företag och kan sökas i hela länet. Verksamheten ska också bedömas bli lönsam på sikt och sysselsättningen varaktig.

  Vad kan du söka stöd för?
  • Maskiner.
  • Inventarier som är unika för verksamheten. Inventarier som kan användas för eget bruk, ex. datorer och  mobiltelefoner är inte stödbara.
  • Marknadsföring.
  • Produktutveckling.
  • Design.

  Begränsningar
  Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs-, trädgårdsföretag eller förädling av livsmedel. Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad.

  Mer information

  Läs mer på Region Dalarnas hemsida om vilka villkor du behöver ha koll på för att ansöka

 4. Regionalt investeringsstöd

  Region Dalarna

  Bidrag

  Regionalt investeringsstöd riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

  Vem kan söka?
  Du som har ett litet eller medelstort företag. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag. Regionalt investeringsstöd kan sökas i hela länet, förutom i Falun och Borlänges tätorter.

  Läs mer

  Hur stort är stödet?
  Bidraget varierar beroende på i vilket stödområde företaget verkar, ägarförhållande och storlek, samt typ av investering och hur finansieringen ser ut.

  Vad kan du söka stöd för?
  Du kan få stöd till ""hårda"" investeringar. Hårda investeringar är till exempel:

  • Byggnader.
  • Maskiner.
  • Inventarier.

  Mjuka investeringar är till exempel:

  • Patent.
  • Licenser.
  • Forskning och utveckling.
  • Konsulttjänster och ett första deltagande per produkt i mässor och utställningar.

  Du kan inte få bidrag för till exempel:

  • Driftskostnader.
  • Reinvesteringar.
  • Eget arbete.
  • Inköp av fordon, byggnader, företag, konkursbon.
  • Leasingkostnader.
  • Avbetalningskontrakt som finansiering.

  Mer information

  Läs mer på Region Dalarnas hemsida om vilka villkor du behöver ha koll på för att ansöka

 5. Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

  Länsstyrelsen Dalarna

  Bidrag

  OBS, stödet går inte att söka just nu. Du kan söka det här stödet om du har ett företag på landsbygden (utanför Falun-Borlänge tätort) som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet eller om du vill bredda din jordbruks-, trädgårds eller rennäringsverksamhet och investringen leder till arbetstillfällen.

  Läs mer

  De här utgifterna kan du få stöd för:

  • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning.
  • Köp av tjänst för att bygga eller rusta upp anläggning.
  • Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
  • Programvara kopplad till investeringen.

  Du kan få 40 % i stöd om du investerar i att bygga eller rusta upp en anläggning eller i ny produktionsutrustning inom tillverkning. Utgifterna för investeringen måste vara 100 000 kronor eller mer och du kan max få 1,2 miljoner i stöd under en treårsperiod.

  Ansökan om stöd måste skickas in innan du påbörjar investeringen.

  Mer information

  Läs mer om investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

 6. Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

  Länsstyrelsen Dalarna

  Bidrag

  Du kan söka investeringsstöd om du vill utveckla ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara investeringar för att bygga om eller bygga nytt djurstall, växthus, effektivisera energianvändningen, anlägga energiskog eller minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak.

  Läs mer

  De här utgifterna kan du få stöd för:

  • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning.
  • Köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen
  • Programvara kopplad till investeringen.

  Du kan få högst 40 % i stöd. Utgifterna för investeringen måste vara 100 000 kronor eller mer och du kan max få 1,2-3 miljoner i stöd under en treårsperiod beroende på vilken inriktning din investering har.

  Ansökan om stöd måste skickas in innan du påbörjar investeringen.

  Mer information

  Läs mer om Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

 7. Investeringsstöd till förädling

  Länsstyrelsen Dalarna

  Bidrag

  OBS, stödet går inte att söka just nu. Du kan få stöd om du förädlar jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsprodukter till livsmedel på en lokal marknad eller om förädlingen leder till fler arbetstillfällen.

  Läs mer

  Vem kan söka stöd?
  • Du driver ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.
  • Ditt företag sysselsätter färre än 50 personer.
  • Företagets årsomsättning inte är mer än 10 miljoner euro per år.

  Du kan få stöd om du investerar i:

  • Om-, ny- och tillbyggnad av anläggning eller mobil anläggning för förädling.
  • Inköp eller avbetalning av ny specialutrustning för förädling.

  De här utgifterna kan du få stöd för:

  • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning.
  • Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
  • Köp eller utveckling av programvara, patentansökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och  varumärken.

  Du kan få högst 40 % i stöd. Utgifterna för investeringen måste vara 100 000 kronor eller mer och du kan max få 1,0 miljoner i stöd under en treårsperiod.

  Ansökan om stöd måste skickas in innan du påbörjar investeringen.

 8. Investeringsstöd till förnybar energi

  Länsstyrelsen Dalarna

  Bidrag

  OBS, stödet går inte att söka just nu. Du kan få stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi.

  Läs mer

  Om du har ett företag inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till ditt företag och till försäljning, ej till det privata. Detta kan vara i form av bioenergi, vindkraft, solenergi, vattenkraft, jordvärme, bergvärme.

  Om du har ett företag som INTE är verksamt inom ovanstående näringar kan du också få stöd. Ditt företag får omsätta högst 10 miljoner euro och ha mindre än 50 anställda. Du kan få stöd för att producera och sälja energi från, biobränsle, biovärme, bio-el, biodrivmedel. Du kan INTE få stöd för att endast producera energi för EGET bruk eller i den egna verksamheten.

  Låter det intressant? Klicka på länken för att se för vilka utgifter som är stödbara samt hur mycket du kan få i stöd

  Mer information

  Läs mer om investeringsstöd till förnybar energi på Jordbruksverkets webbplats

 9. Internationaliseringsstöd

  Dalarna Science Park

  Bidrag

  Internationaliseringsstödet riktar sig till unga och innovativa företag i Dalarna som har potential att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för en internationell marknad. Stödet uppgår maximalt till 15 000 kr/företag.

  Läs mer

  Stödet är en del av Region Dalarnas projekt Regional Främjarsamverkan i Dalarna som projektleds av Dalarna Science Park och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond genom tillväxtverket. Vi vill med stödet nå innovativa och nya företag med potential att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för en internationell marknad.

  Vi tittar på följande kriterier:
  • Företaget ska ha internationaliserings och tillväxtambitioner.
  • Företagsidén ska vara innovativ.
  • Stödet ska bidra till att skapa möjligheter för företaget att hitta en internationell marknad.

  Skallkrav:
  • Omsättning: ej över 3 miljoner.
  • Företagsform: registrerat företag.
  • Nytt: ca 5 år.
  • Ha sin bas i Dalarna.

  Beslut om vilka som beviljas stöd tas löpande och målsättningen är att lämna besked inom två veckor från det att ansökan kommit in.

  Mer information

  Läs mer om internationaliseringsstöd på Dalarna Science Parks webbsida

 1. Mikrolån - Vid företagsstart och för unga företag

  Almi Gävledala

  Lån

  Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Mikrolån kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.

  Läs mer

  Vi kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet. Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter. Syftet med Mikrolånet är att ge möjlighet för nya företag att etableras och växa. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Som säkerhet för Mikrolånet vill vi ha en begränsad personlig borgen på 10 procent av lånebeloppet.

  Mer information

  Läs mer om Mikrolån

 2. Innovationslån - för innovationsprojekt i ett tidigt skede

  Almi Gävledala

  Lån

  Lånet är avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden.

  Läs mer

  Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar. Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kronor kan medfinansiering ske med budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor per timme.

  Mer information

  Läs mer om innovationslån

 3. Företagslån - lån som utgår från ditt företag

  Almi Gävledala

  Lån

  Lånet vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher.

  Läs mer

  Det viktigaste för oss är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet i företaget. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.

  Mer information

  Läs mer om Företagslån

 4. Almis Brygglån - Från kris till hållbar framtid

  Almi Gävledala

  Lån

  Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

  Läs mer

  Vem kan ansöka om Brygglånet?

  Almis Brygglån är riktat till startups och etablerade små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets spridning.

  Brygglån för startups

  För de startups som bedöms ha stor tillväxtpotential och bärkraftighet efter krisen, samt bedöms ha en balansräkning som klarar räntebärande lån, kan Brygglånet vara aktuellt. Brygglån kan sökas upp till 500 000 kr. I de fall startup-/tillväxtbolag behöver tillföras ägarkapital rekommenderas en kontakt med Almi Invest, koncernens riskkapitalbolag. För samtliga Brygglån gäller att kapitalbehovet ska ha uppstått utifrån påverkan av coronakrisen.

  Brygglån för dig som redan har lån hos Almi

  Även du som redan har ett befintligt lån hos Almi kan ansöka om det nya Brygglånet. Har du nyligen sökt ett nytt Almi-lån men är intresserad av Brygglån behöver du inte ansöka på nytt. Tag istället upp detta när Almis rådgivare kontaktar dig för att gå igenom din ansökan.

  Hur ansöker jag om Brygglånet?

  Du ansöker via vår digitala e-tjänst Brygglån. Du loggar in med mobilt bankID och fyller därefter i ditt företags uppgifter. En rådgivare kommer att kontakta dig för ett digitalt möte där ni tillsammans ser över ditt behov.

  Mer information

  Läs mer om Brygglån

 5. Exportlån - satsa på internationella marknader

  Almi Gävledala

  Lån

  Lånet riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher.

  Läs mer

  Exportlånet är framtaget för att du som företagare ska få möjlighet att satsa på internationella marknader. Exportlånet fungerar som vårt företagslån, men med skillnaden att det förutom i kronor även kan tas i utländsk valuta. Något som kan vara en stor fördel för dig som vill minska valutarisken.

  Mer information

  Läs mer om exportlån

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp