Produktsäkerhet och CE-märkning

Sidan blev senast uppdaterad:

Alla produkter som du säljer i EU, Norge, Island och Lichtenstein (EES-området) ska vara säkra. Många produkter omfattas av specifika regler, som krav på CE-märkning.

Om det inte finns specifika regler för din produkt, gäller reglerna om allmän produktsäkerhet om din produkt säljs till konsumenter. Du omfattas också av regler om produktansvar och ansvar att anmäla farliga produkter som du sålt på marknaden.

Produkter som ska CE-märkas

Din vara får bara vara CE-märkt om den finns med på Europeiska kommissionens lista över varor som måste CE-märkas. Om din vara är felaktigt märkt får du inte sälja den. Genom en CE-märkning garanterar tillverkaren att vissa krav är uppfyllda. Leksaker och personlig skyddsutrustning är exempel på produkter som ska CE-märkas. Produkter som inte får CE-märkas är till exempel barnvagnar, nappar och barnartiklar.

Läs om produkter som omfattas av CE-märkning på EU-kommissionens webbplats

CE-märkning och harmoniserade europeiska standarder

Harmoniserade europeiska standarder gör det enklare för dig som tillverkare att uppfylla EU:s regelkrav om CE-märkning. Om du följer sådana standarder när du tillverkar din produkt, anses den uppfylla EU:s tekniska krav för att få CE-märkas.

I regel är det frivilligt att använda harmoniserade standarder. Du kan alltså välja andra lösningar. Men du har alltid ansvaret för att alla lagstadgade krav är uppfyllda.

För att du ska få sätta ett CE-märke på produkten, är det flera saker du måste göra:

  • Ta reda på om din produkt måste bedömas av ett så kallat anmält organ (swedac.se).
  • Om produkten inte behöver bedömas av ett anmält organ, ska du själv kontrollera att den uppfyller de tekniska kraven och bedöma och dokumentera eventuella risker med att använda den.
  • Ta fram teknisk dokumentation som bevisar att produkten uppfyller de tekniska kraven.
  • Skriva och underteckna en försäkran om att din produkt uppfyller alla krav som ställs i aktuella EU-regler, en så kallad försäkran om överensstämmelse. Du ska ange vilka dessa regler är. I vissa fall ska du också ange vilka standarder du har använt och vilka anmälda organ som har bedömt produkten.

Läs mer om hur du CE-märker din produkt på EU-kommissionens webbplats

Läs mer om CE-märkning och harmoniserade standarder på Swedish Standards Institutes webbplats

Andra obligatoriska märkningskrav

Förutom CE-märkning finns det andra obligatoriska märkningskrav, som:

  • energimärket för vitvaror och tv-apparater
  • EU-lövet för ekologiska matvaror
  • rattmärket för marin utrustning
  • explosionsskyddsmärkning av utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer
  • pi-märket för transporterbara tryckbehållare
  • 3-märket för aerosolbehållare.

Läs mer om obligatoriska märkningskrav på Marknadskontrollrådets webbplats

Produkter som inte får CE-märkas

Om du inte ska CE-märka din produkt enligt EU:s regler, så får du inte CE-märka den. Produkter som inte får CE-märkas ska uppfylla nationella produktkrav om sådana finns eller de allmänna kraven i produktsäkerhetslagen. Lagen gäller varor och tjänster som säljs till konsumenter.  

Till produktsäkerhetslagen på Riksdagens webbplats

Importörers och distributörers ansvar för CE-märkning och produktsäkerhet

Om du importerar eller distribuerar importerade varor på EES-marknaden ansvarar du för att produkterna uppfyller EU:s krav om produktsäkerhet och CE-märkning. 

Om du importerar en vara som ska vara CE-märkt men som inte är det, kan du endast CE-märka produkten om du som importör räknas som tillverkare. Annars är det bara tillverkaren som kan CE-märka produkter. 

På Konsumentverkets webbplats kan du läsa mer om produktsäkerhet samt CE-märkning. Du kan också läsa om vilket ansvar du har som importör eller distributör.

Läs mer om produktsäkerhet på Konsumentverkets webbplats

Läs mer om importörers och distributörers ansvar på Marknadskontrollrådets webbplats

Produktansvar och kontroll av produkters säkerhet

Du är som näringsidkare skyldig att anmäla farliga produkter som du har sålt på marknaden till ansvariga myndigheter.

Läs mer och anmäl farliga produkter på Marknadskontrollrådets webbplats

Enligt produktansvarslagen kan du som tillverkare, importör eller distributör bli ekonomiskt ansvarig om en produkt orsakar en skada om den inte är så säker som den bör vara.

Läs mer om produktansvarslagen på Riksdagens webbplats

Vissa myndigheter kan utföra kontroller och förbjuda produkter som inte uppfyller de krav som finns. Tullen samarbetar också med kontrollmyndigheterna för att stoppa farliga varor vid gränsen.

Läs mer om marknadskontroll på webbplatsen Marknadskontrollrådets webbplats

Produktkrav vid export till länder utanför EES-området

När du exporterar till länder utanför EU, Norge, Island eller Lichtenstein (EES-området) kan du utgå ifrån att länderna vill skydda sin befolkning från farliga produkter med hjälp av allmänna produktsäkerhetsregler, särskilda regler för vissa produktgrupper, olika märkningskrav, produktansvar och ett system för att kontrollera produkter som säljs på marknaden.

Även om din produkt följer en internationell standard, kan det finnas nationella regler som avviker från den. Du bör kontakta myndigheter i det aktuella landet. Business Sweden kan också hjälpa dig att ta reda på vilka regler som gäller.

Läs mer internationella standarder på Business Swedens webbplats

När du handlar med vissa länder kan du i Sverige certifiera din produkt mot en standard för att uppfylla regelkraven i dessa länder. Certifieringen kan sedan godkännas i de andra länderna i enlighet med internationella avtal.

Det finns olika slags internationella avtal som gäller för olika länder.

Läs mer om internationella avtal på Swedacs webbplats

Certifiering mot frivilliga märken

Du kan också certifiera dina varor och tjänster mot frivilliga märken. Några exempel är:

Läs mer om frivilliga märken på Marknadskontrollrådets webbplats

I Hallå Konsuments märkningsguide hittar du de vanligaste miljö- och hållbarhetsmärkningarna.

Läs mer om miljö- och hållbarhetsmärkning i Hallå Konsuments märkningsguide

Läs mer om miljömärkning under Miljömärkning och certifiering

Produktsäkerhet och kemikalier

Det är ditt eget ansvar att veta vad dina produkter innehåller, och i vissa fall informera dina kunder om det. Om din produkt innehåller vissa kemikalier måste du också anmäla det till EU:s register för kemikalieprodukter.

Läs mer om produktansvar för kemikalier under Produktansvaret för kemikalier

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp