Handel med länder utanför EU

Sidan blev senast uppdaterad:

EU:s 27 medlemsländer har en tullunion med en gemensam yttre gräns. Det innebär att du alltid ska lämna tulldeklaration när du handlar med länder utanför EU. För vissa varor krävs export- eller importtillstånd. Om du importerar ska du betala tullavgift och deklarera moms. Samma regler gäller över hela unionen.

Tullunionen

EU-länderna har gemensamma tullregler och en gemensam tulltaxa. Det betyder att varor som importeras till något EU-land är i fri omsättning. Det ger varor samma tullstatus som varor som är producerade inom EU och varorna kan utan hinder röra sig fritt inom tullområdet.

För tjänster gäller inget tullförfarande. Däremot kan man behöva tillstånd för att utföra eller erbjuda tjänster.

Frihandelsavtal

EU har frihandelsavtal med många länder. Länder sluter frihandelsavtal för att underlätta handeln med varandra genom att öka marknadstillträdet och öka transparensen om de regler som gäller. Detta innebär till exempel att tullarna sänks eller tas bort och att företag får ökad tillgång till marknader för offentlig upphandling. Det kan också innebära att länderna ser till att lagar och regler publiceras på engelska på webben. Avtal innehåller ofta även överenskommelser om handel med tjänster, investeringar, tekniska regler (till exempel produktregler, provning och certifiering) och skydd för immateriella rättigheter.

För att dra nytta av lägre tull eller tullfrihet i ett frihandelsavtal måste en vara uppfylla avtalets ursprungsregler. Ursprungsreglerna bestämmer en varas ekonomiska ursprung. 

Ursprungsintyg

Alla frihandelsavtal har regler om hur en varas så kallade ekonomiska ursprung ska bestämmas. Ofta skiljer sig ursprungsreglerna åt mellan olika avtal. Om ursprungskraven är uppfyllda måste det kunna bevisas. En typ av intyg är EUR1-certifikatet men i nya avtal är det vanligare med en så kallad ursprungsdeklaration.

Läs mer om EUR1-certifikatet på Sveriges Handelskamrars webbplats

Läs mer om ursprungsregler vid import på Tullverkets webbplats

Läs mer om ursprungsregler vid export på Tullverkets webbplats 

Vid sidan av frihandelsavtalens ursprungsregler, finns allmänna ursprungsregler som används för handelsstatistik, ursprungsmärkning (made in) och olika skyddsåtgärder inom internationell handel. Det är handelskamrarna som utfärdar intyg enligt de allmänna ursprungsreglerna.

Läs mer om allmänna ursprungsregler på Sveriges Handelskamrars webbplats

Läs mer om varors ekonomiska ursprung på Kommerskollegiums webbplats

Särskild tullkontroll vid varuimport

Tullverket ansvarar för tullförfarandet och att ta in tull, skatter och andra avgifter. Men de har också rätt att stoppa varor som är piratkopierade och varor som har allvarliga säkerhetsbrister.

Läs mer om immaterialrätt och att stoppa piratkopior på Tullverkets webbplats

Internationella sanktioner

I handeln med länder utanför EU finns framför allt två typer av sanktioner: handelsrestriktioner och finansiella restriktioner. Sanktioner syftar till att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att få en nation att ändra beteende.

För ett företag innebär handelsrestriktionerna att export eller import av varor och tjänster begränsas. Finansiella restriktioner betyder att en persons eller organisations tillgångar och andra ekonomiska resurser fryses samt att finansiella transaktioner, försäkringstjänster och investeringar begränsas.

Läs mer om internationella sanktioner på Kommerskollegiums webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?