Import av livsmedel

Sidan blev senast uppdaterad:

Den här samlade informationen från olika myndigheter riktar sig till dig som planerar att importera livsmedel för kommersiellt bruk. Regler och tillvägagångssätt är olika beroende på om du tänker handla med länder inom EU eller utanför EU. Reglerna är till för att skydda EU:s producenter mot lågprisimport och EU-medborgare mot sjukdomar och skadedjur.

För dig som vill handla med livsmedel för privat bruk gäller andra regler. Information om detta hittar du via följande länkar:

Import av livsmedel för privat bruk hos Jordbruksverket

Import av växter för privat bruk hos Jordbruksverket

Import av alkohol för privat bruk hos Tullverket

Inom EU

Regler för animaliska livsmedel

Animaliska livsmedel

Animaliska livsmedel som förs in i Sverige från andra EU-länder måste komma från godkända anläggningar. Listor över godkända anläggningar kan hittas via EU-kommissionens webbplats. 

EU-kommissionen – godkända anläggningar i medlemsländerna inom EU
EU-godkända anläggningar i Sverige – Livsmedelsverket

Handelsnormer

EU:s handelsnormer är en sorts kvalitets- och produktbeskrivning. Om du tänker handla med fiskeriprodukter nedan kan du följa länken och undersöka om just din vara omfattas av några handelsnormer.

Handelsnormer för fiskeriprodukter

Salmonellagarantier

Vid införsel av kött och ägg från ett annat EU-land gäller särskilda regler för att hindra spridning av salmonella. Reglerna innebär att sändningar av kött måste provtas innan de skickas till Sverige och att ett särskilt intyg om detta ska följa med sändningen till förste mottagare i Sverige. För ägg ska intyg om salmonellaundersökning av värphönsflockarna medfölja sändningen. 

Särskilda regler för salmonellagarantier – Livsmedelsverket

Regler för vegetabiliska livsmedel

Handelsnormer för frukt och grönsaker

EU:s handelsnormer för färska frukter och grönsaker är en sorts kvalitets- och produktbeskrivning.

Handelsnormerna för frukt och grönsaker hos Jordbruksverket

Det här behöver du kolla upp

Är din vara ett hot mot utrotningshotade djur eller växter?

Handeln med hotade arter begränsas enligt den internationella konventionen CITES.

Hotade arter hos Jordbruksverket

Den internationella konventionen CITES

Är din vara ett läkemedel?

Många produkter ligger i gråzonen mellan livsmedel och läkemedel. Ett läkemedel är till för att förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdomar hos människor och djur. Utgå ifrån produktens innehåll och säljarens beskrivning när du gör din bedömning. Ett läkemedel måste vara godkänt eller registrerat hos Läkemedelsverket för att få säljas.

Undersök om din vara är ett läkemedel hos Läkemedelsverket

Ska din vara transporteras med träemballage från Portugal, Spanien, Italien eller Tyskland?

Om din vara ska transporteras med någon form av träemballage av barrträ från Portugal eller delar av Spanien, Italien och Tyskland måste virket vara behandlat för att uppfylla standarden ISPM 15. Syftet är att förhindra spridning av skogsskadegörare.

Träemballage från Portugal, Spanien, Italien och Tyskland hos Jordbruksverket

Starta och registrera ditt företag

Om du inte redan har ett företag är det hög tid att starta ett nu. Du kan använda checklistor som hjälper dig att välja företagsform, skapa en affärsplan och registrera ditt företag.

Starta företag

Du som har ett företag behöver registrera och anmäla företaget på flera ställen för att kunna ägna dig åt handel med livsmedel.

Anmäl dig till Jordbruksverket

Jordbruksverket kontrollerar att livsmedel i Sverige uppfyller EU:s krav på kvalitet och ursprungsmärkning av frukt och grönsaker. Du behöver betala en avgift för kvalitetskontroll.

Anmäl dig till växtkontrollenheten hos Jordbruksverket

Registrera din verksamhet hos kommunen

Du behöver registrera din verksamhet hos kommunen. Kontakta kommunen, oftast miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och ta reda på hur du ska göra.

E-tjänster

Redo för svenska marknaden

Märk din vara

Det är du som företagare som ansvarar för att kontrollera att de livsmedel som du släpper ut på marknaden är korrekt märkta. Din kontrollmyndighet gör sedan stickprovskontroller för att säkerställa att gällande regler följs.

Information, märkning och påståenden hos Livsmedelsverket

Fiskeri- och vattenbruksprodukter som sjögräs och alger omfattas av särskilda regler för märkning.

Tilläggsmärkning av fiskeriprodukter hos Livsmedelsverket

Anslut dig till ett retursystem för flaskor och metallburkar

Plastflaskor och metallburkar för exempelvis öl, vin, vatten och läsk måste ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. Flaskorna och burkarna måste vara märkta med det retursystem de ingår i och med den pant som ges när de lämnas tillbaka.

Godkända retursystem hos Jordbruksverket

Vill du veta mer?

Förutom det du redan har läst finns det mycket mer information:

Regler och skyldigheter för livsmedelsföretagare hos Livsmedelsverket

Lagstiftning om livsmedel hos Livsmedelsverket

Handel inom EU hos Livsmedelsverket

Har du fortfarande några frågetecken hjälper vi gärna till att räta ut dem.

Kontakta Livsmedelsverket

Kontakta Jordbruksverket

Utanför EU

Regler för animaliska livsmedel

Handelsnormer

EU:s handelsnormer är en sorts kvalitets- och produktbeskrivning. Om du tänker handla med fiskeriprodukter nedan kan du följa länken och undersöka om just din vara omfattas av några handelsnormer.

Handelsnormer för fiskeriprodukter

Godkända länder och anläggningar för animaliska livsmedel

För att ett land utanför EU ska få exportera livsmedel av animaliskt ursprung (kött, fisk, mjölk, ägg och honung) till EU ska landet vara godkänt av Europeiska kommissionen. Även anläggningen i landet ska vara godkänd av Europeiska kommissionen. 

Se vilka skyddsåtgärder som gäller för animaliska livsmedel  hos Livsmedelsverket

Undersök om land och anläggning är godkända för export av animaliska livsmedel på Europeiska kommissionens webbplats

Du som handlar med Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein behöver inte kontrollera land eller anläggning. EU har ingått ett särskilt handelsavtal med dessa länder som gör att de fungerar som övriga EU-länder när du handlar med animaliska livsmedel. Observera att om du importerar en vara, för att sedan sälja det vidare till ett annat EU-land eller land som har handelsavtal med EU, så är det första EU-landet där varan passerar som utför gränskontrollen.

Läs mer om handelsavtal på Livsmedelsverkets webbplats

Animaliska livsmedel ska förhandsanmälas till gränskontrollstationen vid införsel till EU.  

Föranmälan av sändning med livsmedel till gränskontrollstation

Särskilda skyddsåtgärder för animaliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om regler för att särskilt skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i livsmedel. Reglerna kan innebära exempelvis importförbud eller krav på särskilda intyg. Skyddsåtgärderna är ofta riktade mot vissa produkter från ett visst land.

Undersök vilka importförbud som gäller för animaliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Regler för fisk och fiskeriprodukter

Fångstintyg för fisk- och fiskeriprodukter

Fisk och fiskeriprodukter som importeras från länder utanför EU ska följas av fångstintyg. Fångstintyget är ett slags ursprungsmärkning och har som syfte att förhindra illegalt fiske och att främja långsiktiga och hållbara fiskbestånd.

Import av fisk hos Havs- och vattenmyndigheten

Fisk och fiskeriprodukter ska förhandsanmälas till gränskontrollstationen vid införsel till EU och ska åtföljas av ett hälsointyg enligt förordning (EU) 2020/2235.

EU-förordning 2020/2235 hos Livsmedelsverket

Import av animaliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Statistikdokument för svärdfisk och storögd tonfisk

Du som tänker importera svärdfisk eller storögd tonfisk behöver ha ett särskilt statistikdokument. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

Regler för honung

Du som vill importera honung behöver känna till en del särskilda regler.

Importera honung hos Livsmedelsverket

Speciella regler för sammansatta livsmedel

Livsmedel som innehåller både animaliska och vegetabiliska ingredienser kallas sammansatta livsmedel. Det finns speciella regler för produktområdet sammansatta livsmedel.

Sammansatta livsmedel hos Livsmedelsverket

Regler för vegetabiliska livsmedel

Särskilda skyddsåtgärder för vegetabiliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om regler för att särskilt skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i livsmedel. Reglerna kan innebära exempelvis importförbud eller krav på särskilda intyg. Skyddsåtgärderna är ofta riktade mot vissa produkter från ett visst land.

Se vilka skyddsåtgärder som gäller för vegetabiliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Undersök vilka importförbud som gäller vegetabiliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Växtskyddsregler

Syftet med växtskyddsreglerna, som ibland kallas fytosanitära regler, är att förhindra att växtsjukdomar och växtskadegörare sprider sig. Reglerna innebär importförbud för vissa frukter och grönsaker från några länder och krav på sundhetscertifikat för vissa frukter, grönsaker och spannmål från några länder. Ett sundhetscertifikat intygar att produkten är fri från de växtskadegörare som EU reglerar vid import.

Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare vid handel med länder utanför EU hos Jordbruksverkets

Handelsnormer för frukt och grönsaker

EU:s handelsnormer för färska frukter och grönsaker är en sorts kvalitets- och produktbeskrivning.

Handelsnormerna för frukt och grönsaker hos Jordbruksverket

Speciella regler för sammansatta livsmedel

Livsmedel som innehåller både animaliska och vegetabiliska ingredienser kallas sammansatta livsmedel. Det finns speciella regler för produktområdet sammansatta livsmedel.

Sammansatta livsmedel hos Livsmedelsverket

Importlicens för vissa varor

Du kan behöva en importlicens för att handla med vissa varor. Det finns två olika typer av importlicenser: standardlicenser och licenser kopplade till tullkvoter. På livsmedelsområdet krävs standardlicens enbart för ris.”

Du som vill importera ris, spannmål och vitlök kan behöva en standardlicens.

Importlicenser för ris hos Jordbruksverket

Det finns även licenser som är kopplade till tullkvoter. Med dem kan du få betala lägre tull. Läs mer om licenser för tullkvoter under avsnittet Räkna med tull och andra avgifter.

Det här behöver du kolla upp

Är din vara ekologisk?

För att en sändning med ekologiska livsmedel från ett land utanför EU ska få importeras ska den åtföljas av ett kontrollintyg (COI). Intyget styrker att varan har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med reglerna för ekologisk produktion inom EU. Kontrollintyget upprättas i webbsystemet Traces NT (TRAde Control and Expert System New Technology) och signerats av producentens kontrollmyndighet eller kontroll-organ innan sändningen lämnar avsändarlandet. 

För att importera ekologiska varor måste importören vara anmäld till Livsmedelsverket och vara anslutet till ett kontrollorgan i Sverige. Kravet på anmälan till Livsmedelsverket gäller endast företag som inte var anslutna till ett kontrollorgan före 1 januari 2022.

Importören ska också registrera sig och sitt företag i webbsystemet TRACES.NT där alla ekologiska importsändningar hanteras.

För ekologiska varor som det krävs ett CHED-D eller CHED-P ska alltid kontrolleras vid en gränskontrollstation. Övriga ekologiska varor kontrolleras vid någon av Livsmedelsverkets platser för övergång till fri omsättning.

Innan en importsändning med ekologiska livsmedel får klareras av Tullverket ska kontrollintyget ha verifierats av Livsmedelverkets gränskontroll.

Norge har slutit ett handelsavtal med EU. Detta innebär att ekologiska livsmedel från Norge, eller ekologiska livsmedel som har genomgått gränskontroll i Norge, inte behöver gränskontrolleras i Sverige.

Importera ekologiska livsmedel hos Livsmedelsverket

Bokning av kontroll vid import av ekologiska livsmedel hos Livsmedelsverket

Du som handlar med Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein behöver inte något tillstånd eller intyg eftersom EU har ingått ett särskilt handelsavtal med dessa länder.

Är din vara ett hot mot utrotningshotade djur eller växter?

Handeln med hotade arter begränsas enligt den internationella konventionen CITES.

Hotade arter hos Jordbruksverket

Den internationella konventionen CITES

Är din vara ett läkemedel?

Många produkter ligger i gråzonen mellan livsmedel och läkemedel. Ett läkemedel är till för att förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdomar hos människor och djur. Utgå ifrån produktens innehåll och säljarens beskrivning när du gör din bedömning. Ett läkemedel måste vara godkänt eller registrerat hos Läkemedelsverket för att få säljas.

Undersök om din vara är ett läkemedel hos Läkemedelsverket

Ska din vara transporteras med träemballage?

Om din vara ska transporteras med någon form av träemballage bör du se till att virket är behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. Det är ett krav vid import till EU och syftet är att förhindra spridning av växtskadegörare.

Träemballage hos Jordbruksverkets

Räkna med tull och andra avgifter

Räkna med tull och moms

Tänk på att det kostar mer att importera en vara än inköpspriset på själva varan. Både tullavgift och moms tillkommer. Tullavgiften beräknas utifrån varans tullvärde om varan har så kallad värdetull. Då räknas tullavgiften i procent av tullvärdet. Tullvärdet är varans inköpspris plus frakt- och försäkringskostnader fram till införselplatsen i EU. När det gäller livsmedel är det också vanligt med vikttull. Då beräknas tullavgiften på varans vikt. Ibland förekommer både värdetull och vikttull för en och samma vara. Tullsatsen beror på vilken varukod som varan har. Varukoden får du fram genom att klassificera din vara. 

Räkna ut tullvärdet för din vara hos Tullverket

Varukod i Tulltaxan hos Tullverket

Lägre tull med ursprungsintyg

EU har ingått frihandelsavtal med en del länder som gör att vissa varor får lägre tull eller ingen tull alls när du importerar från dem. För att kunna ta del av ett sådant avtal ska varan ha sitt ursprung i landet och du behöver visa upp ett ursprungsintyg.

Undersök om din vara omfattas av något frihandelsavtal hos Tullverket

Lägre tull med tullkvot

Du kan få betala lägre eller ingen tull på vissa varor under vissa perioder genom att ansöka om en del i en tullkvot. En sådan ansökan gör du direkt i din tulldeklaration.

Tullkvoter och undersök om din vara omfattas av en tullkvot hos Tullverket

Vissa tullkvoter är så kallade licenskvoter. Det innebär att du behöver ansöka om en licens för att kunna ta del av kvoten.

Så ansöker du om licens för tullkvoter hos Jordbruksverket

Det finns även standardlicenser som inte är kopplade till tullkvoter. Det är licenser som krävs för att få importera vissa vegetabiliska produkter, som exempelvis ris. Läs mer om standardlicenser under avsnittet Regler för vegetabiliska livsmedel.

Avgifter för gränskontroll

Du kan behöva betala olika avgifter för att din vara ska kontrolleras vid gränsen. Livsmedelsverket tar ut avgifter för bland annat provtagning, analys och dokumentkontroll. Avgiften faktureras den som har föranmält sändningen för kontroll (ansvarig aktör) efter avslutad kontroll.

Avgifter och betalning för animaliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Avgifter och betalning för vegetabiliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Jordbruksverket tar ut avgifter för växtskyddskontroll och för kvalitetskontroll av färska grönsaker och frukter. Du betalar Jordbruksverkets avgifter i samband med att du tulldeklarerar.

Ta reda på avgifterna för din vara i Tulltaxan hos Tullverket

Starta och registrera ditt företag

Om du inte redan har ett företag är det hög tid att starta ett nu. Du kan använda checklistor som hjälper dig att välja företagsform, skapa en affärsplan och registrera ditt företag.

Starta företag

Du som har ett företag behöver registrera och anmäla företaget på flera ställen för att kunna ägna dig åt handel med livsmedel.

Anmäl dig till Jordbruksverket

Jordbruksverket kontrollerar att livsmedel i Sverige uppfyller EU:s krav på kvalitet och ursprungsmärkning av frukt och grönsaker. Du behöver betala en avgift för kvalitetskontroll.

Anmäl dig till växtkontrollenheten hos Jordbruksverket

Registrera dig hos kommunens miljöförvaltning

Du behöver registrera dig hos kommunens miljöförvaltning. Kontakta din kommun och ta reda på hur det funkar där just du bor.

E-tjänster

Ansök om EORI-nummer

Alla företag inom EU som bedriver någon form av import- eller exportverksamhet måste finnas med i EU:s register EORI (Economic Operator Registration and Identification) och ha ett EORI-nummer för att få handla med länder utanför EU.

Ansök om ett EORI-nummer hos Tullverket

Ansök om betalningstillstånd

Du kan välja att betala tull och andra skatter i efterhand och få upp till 30 dagars kredit.

Läs mer och ansök om kredittillstånd på Tullverkets webbplats

Registrera dig för Tullverkets e-tjänster

På Tullverkets hemsida kan du skicka in dina tulldeklarationer via någon av Tullverkets e-tjänster.

Deklarera digitalt och registrera dig för Tullverkets e-tjänster

Varor vid gränsen

Föranmäl dina varor

Innan din sändning når den svenska gränsen behöver du föranmäla att den är på väg. Det gör du på olika sätt beroende på vilken typ av vara du importerar.

Animaliska livsmedel

Senast en arbetsdag innan din sändning når den svenska gränsen behöver du förhandsanmäla att sändningen är på väg. Anmälan görs i det EU-gemensamma webbsystemet TRACES.NT. Sändningen måste genomgå en gränskontroll vid en gränskontrollstation. Sveriges gränskontrollstationer får endast ta emot förpackade livsmedel.

Föranmälan och gränskontroll av animaliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Vegetabiliska livsmedel som omfattas av särskilda skyddsåtgärder

Senast en arbetsdag innan din sändning når den svenska gränsen behöver du föranmäla att sändningen är på väg. Anmälan görs i det EU-gemensamma webbsystemet TRACES.NT. Vissa vegetabiliska livsmedel måste genomgå en gränskontroll vid en av EU:s gränskontrollstationer.

Föranmälan och gränskontroll av vegetabiliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Frukt, grönsaker och spannmål som omfattas av kvalitetskontroll eller växtskyddskontroll

Senast klockan 13 dagen innan din sändning når den svenska gränsen behöver du föranmäla att den är på väg i Jordbruksverkets e-tjänst Anmäla import.

Anmäl din sändning av frukt, grönsaker och spannmål hos Jordbruksverket

Importören kan få betala för analys

När det finns krav på provtagning och analys är det ibland importören som står för den kostnaden.

Avgifter och betalning vid import av animaliska livsmedel – Livsmedelsverket
Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel – Livsmedelsverket

 

Deklarera dina varor

Tullhantering

När din vara har kommit till Sverige placeras den på ett tillfälligt lager och du får ett meddelande av lagerhavaren att varan har anlänt. För att kunna hämta ut varan behöver du lämna in en tulldeklaration och betala tull och andra avgifter. Om ditt företag är momsregistrerat behöver du betala moms som du redovisar i en momsdeklaration till Skatteverket. Om ditt företag inte är momsregistrerat betalar du moms till Tullverket.

Avgifterna kan du betala kontant, med kort eller mot en tullräkning. För att betala mot en tullräkning behöver du ha tillstånd till betalningsanstånd från Tullverket.

Tulldeklarationen kan du lämna in elektroniskt eller på pappersblankett.

Tulldeklarera hos Tullverket 

Tulldeklarera elektroniskt hos Tullverket

Du kan välja att tulldeklarera själv eller att ta hjälp av ett tullombud. Tänk på att ombudet ska vara registrerat hos Tullverket. Tänk också på att det alltid är du som ansvarar för att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta, även om du anlitar ombud. När deklarationen är godkänd av Tullverket har du slutfört importen av din vara. Du kan nu hämta ut din vara och sälja den vidare.

Redo för svenska marknaden

Märk din vara

För att få sälja din vara på den svenska marknaden måste varan uppfylla vissa krav på kvalitet och märkning. Det är du som företagare som ansvarar för att kontrollera att de livsmedel som du släpper på marknaden är korrekt märkta. Din kontrollmyndighet gör sedan stickprovskontroller för att säkerställa att gällande regler följs.

Information, märkning och påståenden hos Livsmedelsverket

Fiskeri- och vattenbruksprodukter som sjögräs och alger omfattas av särskilda regler för märkning.

Tilläggsmärkning av fiskeriprodukter hos Livsmedelsverket

Anslut dig till ett retursystem för flaskor och metallburkar

Plastflaskor och metallburkar för exempelvis öl, vin, vatten och läsk måste ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. Flaskorna och burkarna måste vara märkta med det retursystem de ingår i och med den pant som ges när de lämnas tillbaka.

Godkända retursystem hos Jordbruksverket

Vill du veta mer?

Förutom det du redan har läst finns det mycket mer information:

Importera livsmedel – Livsmedelsverket

Tullverkets allmänna information om att importera livsmedel

Översikt av livsmedelslagen med information om hur du skyddar konsumenterna

Har du några frågetecken hjälper vi gärna till att räta ut dem.

Kontakta Livsmedelsverket

Kontakta Jordbruksverket

Kontakta Tullverket