Sälja varor till länder inom EU

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du vidare till sådant du behöver veta om tull, moms, CE-märkning med mera. Längst ned finns även guider som du kan ta hjälp av när du förbereder dig för handel med andra länder.

När du ska sälja varor till andra länder inom EU:

  • Ta reda på om det krävs tillstånd för att handla med varan inom EU, eller om det finns någon annan begränsning.
  • Du behöver inte betala tull eller lämna tulldeklaration.
  • Om du säljer till företag ska du inte lägga på svensk moms. Om du säljer till privatpersoner ska du däremot lägga på svensk moms på fakturan.
  • Försäkra dig om att köparens företag verkligen finns inom EU.
  • Se till att varan är CE-märkt om den ska vara det, och annars lever upp till kraven i produktsäkerhetslagen.

En vara som tillverkas eller säljs lagligt i Sverige kan du vanligen sälja vidare inom EU. EU har nämligen en gemensam marknad där varor kan röra sig fritt över gränserna utan tullkontroll eller tullavgifter. För många varor har EU-länderna också gemensamma produktregler, det vill säga kraven på själva produkten. Där EU inte har gemensamma produktregler gäller principen om ömsesidigt erkännande som innebär att en produkt som lagligen är satt på marknaden i ett EU-land inte får stoppas av myndigheterna i andra EU-länder utan goda skäl.

Nedan finns länkar till mer information om gemensamma regler

För EU-gemensamma regler, Europeiska kommissionens webbplats

För eventuella nationella ytterligare regler i Sverige, Kommerskollegiums webbplats

För eventuella nationella ytterligare regler i andra EU-länder, Europeiska kommissonens webbplats

Moms vid försäljning av varor till länder inom EU

Läs om hur du gör rätt med momsen, och hitta vidare till djupare information hos andra myndigheter:

Moms vid försäljning till länder inom EU – på Skatteverkets webbplats

Gemensamma produktregler och CE-märkning

Vissa typer av varor måste vara CE-märkta för att få säljas inom EU. Det gäller till exempel leksaker och elektronik. Genom CE-märkningen garanterar tillverkaren att varan lever upp till gemensamma EU-regler om grundläggande krav på hälsa, miljö och säkerhet.

Produktsäkerhet och CE-märkning

Ömsesidigt erkännande – säljarlandets produktregler gäller

Finns det inga gemensamma EU-regler för varan du ska sälja? Då gäller i stället eventuella svenska produktregler. Varor som du lagligt får sälja i Sverige får du i normalfallet alltså även sälja inom övriga EU utan vidare anpassningar eller provningar. Det kallas för principen om ömsesidigt erkännande. Den innebär att ett lands myndigheter måste ha starka skäl för att inte tillåta en vara som lagligen har satts på marknaden i ett annat EU-land och alltså uppfyller kraven i det landet.

Alla produkter som inte omfattas av några särskilda produktkrav ska i stället leva upp till kraven i den svenska produktsäkerhetslagen, som bygger på ett EU-direktiv.

Undantag från principen om ömsesidigt erkännande

EU-länder kan göra avsteg från principen om ömsesidigt erkännande och istället kräva att produkten lever upp till nationella regler. Men i sådana fall måste myndigheterna motivera de nationella kraven med särskilda skäl, som exempelvis skydd av liv och hälsa samt konsument- och miljöskydd. De nationella reglerna måste vara proportionerliga och så lite handelshindrande som möjligt.

Kontrollera vad som gäller för de varor du tänkt sälja och det aktuella landet, till exempel genom att kontakta Kontaktpunkten för varor hos Kommerskollegium.

Kontaktpunkten för varor på Kommerskollegiums webbplats

Exportrestriktioner och tillstånd för vapen, kulturföremål med mera

För vissa varor gäller särskilda regler och bestämmelser som du måste ta hänsyn till vid export från Sverige. Vissa sådana restriktioner gäller även om du säljer inom EU. Det gäller till exempel vissa typer av avfall, kulturföremål och vapen.

Om din vara omfattas av restriktioner måste du oftast ansöka om något tillstånd.

Exportrestriktioner översiktligt – på Tullverkets webbplats

Exportrestriktioner per varutyp och land – på Business Swedens webbplats

Områden som står utanför EU:s skatteområde

Det finns enstaka områden som tillhör EU-länder men som ändå inte ingår i EU:s skatte-område – till exempel Kanarieöarna. En lista på dessa områden finns här:

Områden utanför EU:s skatteområde – på Tullverkets webbplats

Om området inte tillhör tullunionen, gäller samma regler som för export av varor från länder utanför EU.

Sälja varor till länder utanför EU

Om området ingår i EU:s tullunion gäller fri rörlighet och tullfrihet som inom EU. Om om-rådet står utanför EU:s skatteområde gäller moms- och punktskattereglerna vid import från länder utanför EU.

Moms vid försäljning till länder utanför EU

Punktskatter vid försäljning till länder utanför EU

Guider och stöd vid utlandshandel

Exportguiden

I Exportguiden från Business Sweden hittar du information och vägledning genom hela exportprocessen – från offert och finansiering till transport och utlandsbetalningar.

Exportguiden – på Business Swedens webbplats

Ditt Europa

På EU-webben Ditt Europa finns praktiska råd och mer läsning för dig som vill göra affärer i Europa. Där kan du bland annat läsa vilka lagar, regler och bolagsformer som gäller i varje land.

Läs mer om praktiska råd på webbplatsen Ditt Europa

Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness är en guide för företag som bedriver eller tänker starta verksamhet i Öresundsregionen. Här hittar du information om rekrytering av medarbetare, företagse-tablering samt marknad och handel mellan Danmark och Sverige.

Øresunddirektbusiness webbplats

Grensetjänsten Norge–Sverige

Grensetjänsten Norge-Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge.

Grensetjänstens webbplats

Film om vad Grensetjänsten kan hjälpa till med – på Youtube

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Nordkalottens Gränstjänsts webbplats

Solvit – snabb problemlösning vid handelshinder inom EU

Om du stöter på hinder från myndigheter när du vill sälja en vara inom EU kan du få kost-nadsfri hjälp av Solvit på Kommerskollegium.

Solvit – på Kommerskollegiums webbplats

Hjälpte den här informationen dig?