Handel med varor till och från andra länder

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du en introduktion till hur det fungerar med bland annat tull och moms när du handlar med varor inom och utanför EU.

På den här sidan kan du läsa om: 

 1. Vad räknas som vara?
 2. Köpa och sälja varor inom EU
 3. Köpa och sälja varor utanför EU 
 4. Faktureringsregler
 5. Behöver du hjälp?

Skatteverkets kostnadsfria webbseminarier

Skatteverket ger kontinuerligt webbseminarier om exempelvis hur du gör med momsen om du säljer till, eller köper varor från, andra länder. Självklart är det helt gratis att delta!

Läs mer om Skatteverkets webbseminarier och anmäl dig nu

Vad räknas som vara?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Köpa och sälja varor inom EU

EU har en gemensam marknad med till stora delar gemensamma regler. Inom EU kan varor i stort sett röra sig fritt över gränserna utan tullkontroll eller tullavgifter. 

Handelsregler som gäller inom EU

När du ska handla med varor inom EU är det bra att ta reda på det följande: 

Är handeln fri för alla varor inom EU?

Trots att EU har en gemensam marknad kan det för vissa varor finnas särskilda bestämmelser då de ska tas in i Sverige eller ett annat EU-land. Det gäller exempelvis läkemedel, livsmedel av animaliskt ursprung, levande djur samt skjutvapen och ammunition. Oavsett vilket land du ska handla med, ta reda på vad som gäller i det landet och för din typ av vara.  

Begränsningar av den fria rörligheten inom EU hos Tullverket 

Vad gäller i tullen?

Det är i princip fri rörlighet för varor inom EU så du behöver inte betala tull eller lämna tulldeklaration. Men, det finns delar av EU som ligger utanför EU:s gemensamma skatteområden och för dem gäller andra regler.

Områden utanför EU:s skatteområde hos Tullverket

Köpa och sälja varor utanför EU:s skatteområde

 • Om du köper varor från, eller säljer varor till, ett område i EU som inte ingår i EU:s skatteområde måste du deklarera varorna hos Tullverket. Du ska sedan redovisa importmoms till Skatteverket. Du ska inte betala tull.
 • För att tulldeklarera varor behöver du ett speciellt registreringsnummer. Det kallas för ett Eori-nummer. Du ansöker om Eori-nummer hos Tullverket.

Ansök om Eori-nummer hos Tullverket

Vad gäller för moms inom EU? 

EU är en gemensam marknad och samma momsregler gäller i alla medlemsländer, förutom vissa områden som står utanför EU:s skatteområde. Om du köper varor från, eller säljer varor till, ett företag som är etablerat i ett sådant område ska du betala importmoms respektive moms vid export enligt de momsregler som gäller för handel utanför EU. 

Skatteverkets sidor om köpa och sälja varor och tjänster ger dig en överblick över momsreglerna. I Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel kan du fördjupa dig och få hjälp att beräkna momsbeloppet.

Inköp inom EU
Försäljning till andra EU-länder
Moms vid utrikeshandel hos Skatteverkets

Moms vid köp av varor inom EU

Om du köper varor från andra länder inom EU så ska du under vissa försättningar inte betala utländsk moms till säljaren. Du ska däremot själv räkna ut svensk moms på inköpet, redovisa och betala in momsen till Skatteverket.

Köpa varor utan moms inom EU

Du kan köpa varor momsfritt om:

 • säljaren är momsregistrerad i ett annat EU-land
 • du uppger ditt VAT-nummer till säljaren, som i sin tur anger både ditt och sitt eget VAT-nummer på fakturan
 • varorna transporteras från ett EU-land till ett annat.

När du köper varor momsfritt ska du själv beräkna momsen på varans värde och redovisa den till Skatteverket via din momsdeklaration.

Moms vid försäljning av varor inom EU

Om du säljer dina varor till företag inom EU ska du inte lägga på svensk moms. Om du säljer till privatpersoner ska du däremot lägga på svensk moms på fakturan.

Sälja varor utan moms inom EU

I vissa fall kan du sälja varor utan moms. Det gäller om:

 • köparen är registrerad för moms i ett annat EU-land
 • köparen åberopar sitt VAT-nummer, och du i din tur anger både köparens och ditt eget VAT-nummer på fakturan
 • varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land.

Det är sedan köparen som ska redovisa både utgående och ingående moms i det EU-land där köparen är momsregistrerad.

Distansförsäljning inom EU

Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till icke beskattningsbara personer, exempelvis privatpersoner, kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land. För att förenkla administrationen för företagen som omfattas av de nya reglerna utvidgas möjligheterna att redovisa och betala moms genom så kallade särskilda ordningar OSS (One Stop Shop).

Läs mer Skatteverkets webbplats om de nya reglerna

Skatteverkets webbseminarium om One Stop Shop (OSS)

Omfattas varan av regler för punktskatt?

Det finns speciella konsumtionsskatter på särskilt utvalda varor och tjänster – till exempel på alkohol, energi, tobak, kemikalier och plastpåsar. Dessa skatter kallas för punktskatter. De flesta punktskatter, likt andra skatter, ger staten inkomster men har ofta införts av andra skäl. Enligt huvudregeln ska punktskatten betalas i det land dit varan flyttas och till det landets skattesatser (destinationsprincipen). För att undvika dubbelbeskattning finns det möjlighet att få tillbaka den punktskatt som betalats i avsändarlandet. 

Punktskatter på Skatteverkets webbplats

Producentansvar

För elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, förpackningar, däck och bilar finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten, men även importörer, ska ta ansvar för produkter som sätts på marknaden och att dessa samlas in och återvinns. Producentansvaret gäller både producenter och importörer i Sverige, och i flera andra EU-länder gäller det för exportörer och producenter. Många företag löser sitt ansvar genom att gå med i en producentansvarsorganisation i det land de bär ansvar för produkterna. 

Läs mer om producentansvar i våra e-tjänster

Finns det särskilda produktkrav? 

Oavsett om du köper varor från, eller säljer varor till länder inom EU, kontrollera att varan är CE-märkt om den ska vara det och att den annars lever upp till kraven i produktsäkerhetslagen eller eventuella nationella regler och tekniska krav.

Mer information om och få hjälp med produktkrav hos Kommerskollegium

Köpa och sälja varor utanför EU

Exportrestriktioner och sanktioner mot Ryssland

På grund av den rådande situationen i Ukraina har EU infört sanktioner mot Ryssland. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland, Belarus och  vissa områden i Ukraina kan du påverkas av restriktionerna.

Sanktionerna gäller för försäljning, leverans, överföring och export av många varor och tjänster. Mer information om rådande sanktioner och exportrestriktioner hittar du på länken nedan.

IT-säkerhet och sanktioner – så påverkas du av Rysslands invasion av Ukraina

Handelsreglerna skiljer sig åt beroende på om du handlar inom eller utanför EU. Handeln mellan världens länder regleras i första hand av Världshandelsorganisationen, WTO:s, regelverk. Ibland sluts frihandelsavtal mellan länder för att ytterligare underlätta handeln.

Handelsregler som gäller utanför EU

EU:s handelsavtal på Kommerskollegiums webbplats 
EU:s samtliga handelsavtal på EU Kommissionens webbplats

När du importerar eller exporterar varor utanför EU är det bra att tänka på det här:

Krävs det tillstånd?

För vissa typer av varor gäller särskilda regler och bestämmelser som du måste ta hänsyn till när du importerar från, eller exporterar till, länder utanför EU. 

När det gäller import av varor till Sverige finns det särskilda restriktioner för exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, alkohol och läkemedel. Exempel på varor som omfattas av exportrestriktioner är jordbruksprodukter och livsmedel, vissa typer av avfall, kulturföremål, vapen och produkter som kan användas militärt.

Om din vara omfattas av restriktioner måste du i allmänhet ha import- eller exportlicens eller annat tillstånd.

Varor med importrestriktioner hos Tullverket
Exportrestriktioner hos Tullverket

Regler för handel med hotade arter 

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES. Handel med de mest hotade arterna är förbjuden inom Sverige och EU. Men i vissa fall kan du få undantag från förbudet genom att söka CITES-intyg. Om du ska importera eller exportera hotade arter mellan Sverige och länder utanför EU behöver du i de flesta fall CITES-tillstånd.

Om hotade djur och produkter av hotade djur hos Jordbruksverket

Vad gäller i tullen?

När du importerar varor från, eller exporterar varor till länder utanför EU behöver du bland annat ansöka om Eori-nummer och deklarera dina varor hos Tullverket. 

Ansök om Eori-nummer

Du behöver inget tillstånd för att börja importera eller exportera. Däremot behöver du ett speciellt registreringsnummer, ett Eori-nummer.
Ansök om Eori-nummer hos Tullverket

Klassificera varan och ange rätt varukod

I import- eller exportdeklarationen ska du ange en sifferkod som beskriver din vara. Med den varukoden klassificerar du din vara.

Klassificera varor i Tulltaxan hos Tullverket
 

Vid import – räkna ut varans tullvärde

Du behöver betala tull för de flesta varor som importeras till Sverige. För att ta reda på hur hög tullen blir på en vara behöver du räkna fram varans tullvärde. I tullvärdet ingår i princip alla kostnader som uppstår i samband med att du importerar varan.

Tullvärde hos Tullverkets webbplats

Import- och exportdeklarera

Du kan lämna importdeklarationen manuellt eller elektroniskt.

Deklarationshandledningar hos Tullverket

När du importerar en vara ska du betala tull och andra avgifter i samband med att du deklarerar varan. Det finns också en möjlighet att betala avgifterna senare via tullräkning istället för i direkt anslutning till importtillfället. För det behöver du ansöka om betalningsanstånd hos Tullverket. När du har beviljats tillståndet registreras du som kredithavare.

Betala tull och andra avgifter hos Tullverket

Exportdeklarationen lämnar du elektroniskt. Exportdeklarationen ska lämnas en viss tid innan varorna skickas iväg. När deklarationen ska lämnas beror på transportsättet.

Deklarera varor vid export hos Tullverket

Många företag anlitar ett tullombud som sköter deklarationen, till exempel en speditör. Det kostar pengar men sparar tid.

Styrkande handlingar

Du som importerar varor från, eller exporterar varor till ett land utanför EU måste kunna visa upp olika dokument som styrker de uppgifter du lämnat i tulldeklarationen, om Tullverket begär det. Om du importerar kan det exempelvis handla om faktura, tullvärdedeklaration och eventuella ursprungsintyg. Om du exporterar så kan det röra sig om exporttillstånd, exportlicens och exportbevis.  

Ta in varor tillfälligt till EU

Tar du in varor tillfälligt i EU för att reparera eller förädla dessa? Då kan du använda dig av aktiv förädling. Om du tar in varor för att visa på en mässa eller utställning kan du anmäla varorna till tillfällig införsel.

Läs mer om aktiv förädling på Tullverkets webbplats

Läs mer om tillfällig införsel på Tullverkets webbplats

Skicka ut varor tillfälligt från EU

Behöver du skicka dina varor utanför EU tillfälligt? Då kan du använda dig av passiv förädling om du exempelvis skickar varor för reparation eller temporär export för en mässa eller utställning. Vid temporär export kan det underlätta med dokumentet ATA-carnet.

Läs mer om passiv förädling på Tullverkets webbplats
Läs mer om temporär export och ATA-carnet på Tullverkets webbplats
Läs mer om ATA-carnet på Sveriges handelskamrars webbplats

Hur fungerar det med momsen?

EU är en tullunion med tullgräns mot länder utanför EU. Det betyder att EU-länderna har gemensamma regler för tull och moms. 

Skatteverkets sidor om köpa och sälja varor och tjänster ger dig en överblick över momsreglerna. I Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel kan du fördjupa dig och få hjälp att beräkna momsbeloppet. 

Inköp från länder utanför EU
Försäljning till länder utanför EU
Moms vid utrikeshandel hos Skatteverket

Moms vid import av varor

Om du är momsregistrerad och importerar varor från länder utanför EU eller från EU-områden som ligger utanför EU:s skatteområde, så ska du redovisa och betala importmoms till Skatteverket via din momsdeklaration. Har du inte momsregistrerat dig ska du betala importmoms till Tullverket. Du ska betala moms för tullpliktiga varor.  

Momsfri import 

Importerar du varor som du ska leverera till en mottagare i ett annat EU-land efter att du har förtullat varorna? Då ska momsen redovisas i det EU-land där mottagaren är registrerad för moms. 

Undantag från importmoms 

En del varor som är tullfria eller har lägre tull är också undantagna från moms. Då ska du varken redovisa beskattningsunderlag eller någon utgående eller ingående moms i momsdeklarationen. 

Förutom de tullfria varorna finns det andra varor som är undantagna från momsplikt enligt de momsregler som gäller allmänt. Om du importerar sådana varor ska du inte heller betala importmoms. 

Moms vid export av varor

Om du exporterar varor till länder utanför EU, eller till EU-områden som ligger utanför EU:s skatteområde ska du inte lägga på någon moms, oavsett om köparen är ett företag eller en privatperson. Export är alltså momsfri, men du kan ändå göra avdrag för ingående moms. 

Till export räknas bland annat svenska företags försäljningar från filialer i andra länder, försäljning av varor till exportbutiker och försäljning i Sverige till privatpersoner som är bosatta utanför EU, så kallad taxfree-försäljning. 

Omfattas varan av regler för punktskatt?

Det finns speciella konsumtionsskatter på särskilt utvalda varor och tjänster – till exempel på alkohol, energi, tobak, kemikalier och plastpåsar. Dessa skatter kallas för punktskatter. De flesta punktskatter, likt andra skatter, ger staten inkomster men har ofta införts av andra skäl. Enligt huvudregeln ska punktskatten betalas i det land dit varan flyttas och till det landets skattesatser (destinationsprincipen). För att undvika dubbelbeskattning finns det möjlighet att få tillbaka den punktskatt som betalats i avsändarlandet. 

Punktskatter hos Skatteverket

Producentansvar

För elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, förpackningar, däck och bilar finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten, men även importörer, ska ta ansvar för produkter som sätts på marknaden och att dessa samlas in och återvinns. Producentansvaret gäller både producenter och importörer i Sverige, och i flera andra EU-länder gäller det för exportörer och producenter. Många företag löser sitt ansvar genom att gå med i en producentansvarsorganisation i det land de bär ansvar för produkterna. 

Läs mer om producentansvar i våra e-tjänster

Finns det särskilda produktkrav?

I EU finns gemensamma produktkrav för vissa varor, exempelvis leksaker och elektronik. Om du importerar sådana varor till Sverige måste du försäkra dig om att de uppfyller EU-kraven och är CE-märkta. 

Om det inte finns EU-gemensamma produktkrav för varorna ska du se till att de uppfyller svenska produktkrav. 

När du exporterar bör du noga undersöka villkoren för det land du vill sälja till.

Produktsäkerhet och CE-märkning

Faktureringsregler

Vid export ska du följa de svenska faktureringsreglerna för moms. Det gäller oavsett om varan är såld i Sverige eller i köparens land och oavsett vem köparen är.

Fakturering hos Skatteverket

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Vissa uppgifter måste finnas med enligt lag, och dessutom bör fakturan innehålla betalningsuppgifter, till exempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Ladda ner en fakturamall på Business Swedens webbplats 

Behöver du hjälp? 

Kontakta Kommerskollegium om handelshinder

Har du stött på problem i handeln med andra länder? Anmäl det till Kommerskollegium, som arbetar med att lösa handelshinder på flera olika sätt, både inom och utanför EU. Hjälpen är kostnadsfri.

Så anmäler du handelshinder på Kommerskollegiums webbplats

Kontakta Tullverket om tullfrågor

Ring till Tullverket om du vill ha hjälp med tullfrågor. Telefonnumret är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771-520 520.

Kontakta Skatteverkets skatteupplysning

Skatteupplysningen på Skatteverket svarar på alla typer av skattefrågor. Telefonnumret är 0771-567 567. Ringer du från utlandet är telefonnumret + 46 8-564 851 60.

Kontakta Skatteverkets informationstjänst om punktskatter

Vänd dig till Skatteverket om du har frågor om punktskatter, exempelvis om uppskovsförfarande, säkerheter, EMCS, e-AD, återbetalning av punktskatt och dubbelbeskattning.

Kontakta Skatteverkets särskilda upplysning för punktskatter

Mer om att handla med andra länder

Handel med tjänster

Lär dig mer om att handla med tjänster med länder inom och utanför EU.

Rådgivning

Här hittar du rådgivare, finansieringserbjudanden och andra stöd om du vill expandera utanför Sverige.

Hjälpte den här informationen dig?