Finansieringsstöd vid export

Sidan blev senast uppdaterad:

Ska du sälja till utlandet eller etablera ditt företag i ett annat land? På den här sidan hittar du olika typer av finansieringsstöd som innebär både ekonomisk hjälp och praktisk rådgivning.

 1. Regionalt bidrag för företagsutveckling

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Du kan söka regionalt bidrag om du har ett privatägt litet eller medelstort företag som du vill starta eller utveckla, om du har svårt att hitta eller få finansiering på den privata marknaden.

  Läs mer

  Regionalt bidrag för företagsutveckling ges till allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i mässor.

   

  Bidragen är baserade på procentsatser av de godkända kostnaderna. I de flesta fall maximalt 10 till 35 procent men för vissa typer av stöd kan det bli betydligt mer.

  Syftet med de regionala företagsstöden är att stärka och utveckla företagets konkurrenskraft och på det sättet stärka och utveckla näringslivet på orten.

   

  Om ditt företag kan få stöd beror på var i landet företaget finns och vad företaget gör. En förutsättning för att få stödet är att marknaden sträcker sig utöver den egna regionen.
   

  Läs mer om de regionala företagsstöden på Tillväxtverkets webbplats

 2. Stöd till innovativa lösningar som förbättrar livsvillkoren i utvecklingsländer

  Sida

  Bidrag

  Sida erbjuder finansiellt stöd och rådgivning till små och medelstora företag som vill utveckla innovativa lösningar som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

  Läs mer

  Sida samverkar bara med små och medelstora företag som utgår från hållbart företagande med fattiga människor som kunder, anställda, producenter, distributörer eller företagare i olika delar i värdekedjan.

   

  Företagen får ”tävla” om finansiering från så kallade challenge funds dit man kan skicka in sina projektförslag med innovativa lösningar. Företagen måste stå för minst 50 procent av kostnaderna. Fondernas medfinansiering varierar. Exempelvis kan Global Innovation Fund stödja innovationer med upp till 15 miljoner US-dollar.

   

  Sida kan göra det lättare för företag att få lån till sina projekt genom att dela risken med långivaren. Det gör Sida genom olika slags garantier, exempelvis betalningsgarantier och garantier för marknadsrisker, såsom pris- och efterfrågefluktuationer.

   

  Läs mer om Sidas verksamhet med näringslivet på Sidas webbplats

 3. Konsultcheck för företagsutveckling

  Myndigheter med regionalt utvecklingsansvar

  Bidrag

  Du kan få bidrag till externa konsulttjänster för att utveckla ditt företag. Stödformen kallas ofta för konsultcheck och kan beviljas i hela landet.

  Läs mer

  Stödet kan beviljas till små och medelstora företag med max 150 000 kronor per satsning och max 50 procent av kostnaden.
   
  Den köpta tjänsten kan gälla produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål. Tjänsten får inte gälla ordinarie drift.
   
  Konsultcheck för företagsutveckling är ett regionalt företagsstöd som du ansöker om hos din länsstyrelse eller region. Du hittar länkar till deras webbplatser via länken nedan.

   

  Läs mer om konsultcheckar för företagsutveckling på Tillväxtverkets webbplats

 4. DemoMiljö - stöd till miljöteknik för att stärka småföretag och minska fattigdom

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Demo Miljö hjälper små och medelstora miljöteknikföretag att etablera sig i 14 utvecklingsländer i Afrika, Sydamerika, Asien, Västra Balkan och Östeuropa. Två gånger per år kan du ansöka om bidrag.

  Läs mer

  Demo Miljö stödjer lösningar som minskar negativ miljö- och klimatpåverkan och förbättrar levnadsvillkoren för fattiga människor i de 14 utvalda länderna.

   

  Företag i Sverige kan söka planeringsbidrag. Bidragets maxbelopp är 350 000 svenska kronor.

   

  Organisationer i något av de 14 utvalda länderna kan söka bidrag till demonstrationsprojekt. Bidraget kan uppgå till mellan 500 000 och 1 800 000 svenska kronor.

   

  Läs mer om ansökningsförfarandet för DemoMiljö på Tillväxtverkets webbplats

 1. Exportfinansiering

  Almi

  Lån

  Almi erbjuder olika former av exportfinansiering för att göra det lättare för små och medelstora företag att satsa internationellt.

  Läs mer

  Almis exportlån riktar sig till små och medelstora företag som vill satsa på export inom alla branscher.

   

  Exportlånet fungerar som Almis företagslån. Skillnaden är att företaget också kan ta lån i utländsk valuta. Exportlånet ska normalt betalas tillbaka på tre till fem år.

   

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

   

  Läs mer om exportlån på Almis webbplats

 2. Villkorslån till förstudier om miljöinvesteringar utanför EU/Efta

  Nordiska projektexportfonden (Nopef)

  Lån

  Nopef erbjuder lån på förmånliga villkor till små och medelstora företag i Norden. Syftet är att finansiera förstudier för att stärka företagens internationella konkurrenskraft.

  Läs mer

  Vill ditt företag utvärdera en långsiktig investering och etablering av affärsverksamhet som bidrar till positiva miljöeffekter i ett land utanför EU/Efta-området? Då kan Nopef bevilja räntefria villkorslån för upp till 40 procent av vad det kostar att göra en förstudie.

   

  Om ni väljer att etablera er i landet eller länderna efter förstudien, kan hela lånebeloppet göras om till stöd. Om ni inte gör någon etablering kan Nopef bara efterskänka 50 procent av det villkorslån som ni beviljades. Det högsta belopp som går att låna är 50 000 euro.

  Läs mer om lån på Nopef:s webbplats

 3. Exportstöd till miljöprojekt

  Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)

  Lån

  NEFCO erbjuder nordiska företag lånefinansiering, exportstöd och riskkapital till små och medelstora miljöprojekt, främst i Östeuropa.

  Läs mer

  NEFCO erbjuder olika typer av lån till nordiska exportörer av varor och tjänster samt krediter till köpare av nordiska varor och tjänster. NEFCO kan också gå in med riskkapital. Projekt som ger positiva effekter för miljön kan också få exportstöd till förmånliga villkor.

   

  NEFCO finansierar små och medelstora miljöprojekt med demonstrationsvärde. Många av projekten är nyskapande och projekten går ofta ut på att testa nordiska lösningar som går att skala upp.

   

  Läs mer om finansieringslösningar på NEFCO:s webbplats

 4. Lån till svenska exportörer och deras kunder

  AB Svensk Exportkredit (SEK)

  Lån

  SEK erbjuder finansieringslösningar till svenska exportörer och deras kunder. SEK vänder sig i första hand till företag som omsätter minst 500 miljoner kronor och som på något sätt jobbar med export.

  Läs mer

  Till svenska exportföretag och deras dotterbolag kan SEK erbjuda lån i ett flertal olika valutor och löptider.

   

  SEK lånar också ut pengar till köpare av svenska exportvaror (internationella köpare) i form av exportkrediter, finansiering av kundfordringar, projektfinansiering och olika slags kontraktsgarantier.

   

  Läs mer på Svensk Exportkredits webbplats

 1. Investeringsstöd till företag på tillväxtmarknader

  Swedfund

  Riskkapital

  Swedfund erbjuder finansiering, kompetens och etableringsstöd för investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

  Läs mer

  Swedfund delar risk och erbjuder partnerskap samt delfinansiering genom bland annat aktiekapital och lån. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar.

   

  Små och medelstora företag kan ansöka om stöd för att etablera samarbete med bolag i de aktuella länderna, genom finansieringsprogrammet Swedpartnership.

   

  Därutöver delfinansierar Swedfund konsultinsatser som ökar produktutvecklings- och beställarkompetensen hos projektägare i de aktuella länderna.

   

  Läs mer på Swedfunds webbplats

 1. Lån till svenska exportörer och deras kunder

  AB Svensk Exportkredit (SEK)

  Krediter

  SEK erbjuder finansieringslösningar till svenska exportörer och deras kunder. SEK vänder sig i första hand till företag som omsätter minst 500 miljoner kronor och som på något sätt jobbar med export.

  Läs mer

  Till svenska exportföretag och deras dotterbolag kan SEK erbjuda lån i ett flertal olika valutor och löptider.

   

  SEK lånar också ut pengar till köpare av svenska exportvaror (internationella köpare) i form av exportkrediter, finansiering av kundfordringar, projektfinansiering och olika slags kontraktsgarantier.

   

  Läs mer på Svensk Exportkredits webbplats

 1. Garantier mot betalningsrisker i exportaffärer

  Exportkreditnämnden (EKN)

  Garantier

  EKN försäkrar företag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Det gör det lättare för stora och små exportföretag att få lån. EKN hjälper även underleverantörer till exportföretag.

  Läs mer

  EKN:s garantier skyddar dig mot risken att inte få betalt vilket gör att du kan ge bättre kreditvillkor till din köpare.
   
  EKN kan också dela risker med din bank, vilket gör det lättare för dig att finansiera din verksamhet och få kontraktsgarantier, som exempelvis förskottsgarantier, i exportaffärer.

   

  Läs mer om garantier på Exportkreditnämndens webbplats

 1. Affärsutvecklingscheckar

  Tillväxtverket

  Övrigt

  Affärsutvecklingscheckar riktar sig till små företag med 249 anställda och med minst tre miljoner i omsättning som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin internationella marknad ytterligare.

  Läs mer

  Företag kan söka en check på 50 000–250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden, och resten betalar företaget själv.

  Checken kan användas till:

  • köp av tjänst
  • resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
  • projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget).

  Ansökan görs regionalt.

   

  Läs mer om Affärsutvecklingscheckar på Tillväxtverkets webbplats

 2. Strategisk rådgivning och praktiskt stöd

  Business Sweden

  Övrigt

  Business Sweden erbjuder hjälp som täcker hela processen från exportinformation till konkret sälj- och marknadsstöd på plats.

  Läs mer

  Business Sweden erbjuder hjälp för att etablera ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på nya marknader, eller att växa på en befintlig marknad. En viktig del av deras uppdrag är att identifiera möjligheter för små och medelstora företag som har potential att växa internationellt.

   

  Småföretagsprogrammet i åtta steg riktar sig till svenska företag med högst 10 miljoner euro i omsättning och max 50 anställda. Det kan genomföras i sin helhet eller i den omfattning som passar det enskilda företaget.

   

  Läs mer om särskilda tjänster för små och medelstora företag på Business Swedens webbplats

 3. EEN guidar dig rätt till EU:s projektfinansiering

  Enterprise Europe Network (EEN)

  Övrigt

  Enterprise Europe Network hjälper dig att hitta rätt i EU:s finansieringsdjungel. Vi lyssnar in ditt företags behov och matchar med möjlig projektfinansiering. Vi hjälper gärna till att läsa igenom din ansökan innan du skickar in den för bedömning.

  Läs mer

Hjälpte den här informationen dig?