Brexit

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns samlad information om brexit till dig som driver företag.

Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit

Företag kan nu söka stöd för kostnader som uppstått på grund av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen. 

Stöd kan fås för kostnader som har uppstått eller kommer att uppstå under perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023.

Stödet kan beviljas till företag (exklusive fiskeri- och vattenbrukssektorn) för följande kostnader:

  • Konsult- och rådgivningstjänster
  • Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien
  • Deltagande i mässor och liknande

Stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn omfattar följande områden:

  • stöd för tillfälligt upphörande av fiskeaktivitet
  • stöd för inkomstbortfall för perioden januari–mars 2021 för fisket
  • stöd till inkomstbortfall till andra aktörer än de som har licenser inom fisket
  • stöd för inkomstbortfall till följd av minskade fiskekvoter och för administrativa kostnader.

Så söker du stöd

Stöden söks genom utlysningar som publiceras löpande på Svenska ESF-rådets hemsida. I varje utlysning anges specifika villkor för ansökan och vilka aktörer som kan få stöd. 

Sök utlysta stöd på ESF-rådets hemsida

Digitala informationsträffar om brexitjusteringsreserven hos ESF-rådet

Har du frågor?

Mejla: brexitjusteringsreserven@esf.se 

EU och Storbritannien är överens om ett avtal som började tillämpas den 1 januari 2021. Avtalet innebär att import och export till Storbritannien kommer att hanteras som import och export till ett land utanför EU.

Handel med varor

Så fungerar tullen vid handel med Storbritannien

Eftersom Storbritannien inte längre ingår i EU ställs numera krav på tullformaliteter och att lämna tulldeklarationer.

Avtalet innebär samtidigt att ingen tull kommer att tas ut så länge varan uppfyller villkor för ursprung. Om dina varor inte uppfyller villkoren för ursprungsintyg gäller Storbritanniens tulltaxa. 

Import från och export av varor till Storbritannien efter brexit hos Tullverket
Storbritanniens tulltaxa hos Kommerskollegium
Hela samarbets- och handelsavtalet hos EU-kommissionen 

Så fungerar momsen vid handel med Storbritannien

När du säljer eller köper varor som transporteras mellan Sverige och länder utanför EU kallas det för export. Handel med Storbritannien ses numera alltså som export och samma momsregler gäller för Storbritannien som för andra länder utanför EU. När det gäller varor finns det dock ett undantag för Nordirland som även fortsättningsvis ska ses som ett EU-land.

Så påverkas momsen av brexit hos Skatteverket

Detta innebär frihandelsavtalet

Frihandelsavtalet reglerar även handeln med tjänster och garanterar att de flesta tjänster som säljs från EU-länder ska hanteras som de inhemska tjänsterna i Storbritannien och vice versa. Däremot gäller inte längre det ömsesidiga erkännandet av tjänster vilket innebär att din tjänst inte är automatiskt godkänd i Storbritannien. Frihandelsavtalet reglerar inte alla tjänster, om du är osäker vad som gäller för de tjänster som du säljer bör du kontakta berörda svenska och brittiska myndigheter.

Handel med tjänster

Överföring av data och personuppgifter

Personuppgifter får normalt inte föras ut utanför EU, då krävs ett så kallat adekvansbeslut som innebär att land uppfyller EU:s skyddsnivå för personuppgifter. Just nu finns inget sådant adekvansbeslut men EU har under tiden bestämt att personuppgifter får föras över till Storbritannien under de första fyra månaderna. Denna period kan förlängas med två månader. EU-kommissionen har inte fattat ett adekvansbeslut ännu men har för avsikt att göra det snart. 

Brexit hos Kommerskollegium

Vart kan jag vända mig om jag vill få mer information om brexit?

Nedan hittar du länkar till myndigheter och organisationer som på olika sätt bevakar brexit.

Bolagsverket

Bolagsverket har information om möjliga konsekvenser för hur din verksamhet kan påverkas av brexit.

Information om brexit hos Bolagsverket

Business Sweden

Business Sweden har information på engelska om hur företag kan göra affärer med Storbritannien efter brexit.

Göra affärer med Storbritannien efter brexit (på engelska och svenska)

EU-kommissionen

Kommissionen är EU:s verkställande organ och beslutar om unionens strategier och politiska inriktning.

EU:s relation med Storbritannien hos EU-kommissionen (på engelska)

Jordbruksverket

Jordbruksverket har samlat information om bland annat import och export av djur, växter och träprodukter med anledning av brexit.

Storbritanniens utträde ur EU hos Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen

På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du som handlar med varor, kemiska produkter och bekämpningsmed till och från Storbritannien information om brexit.

Brexit hos Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

På Kommerskollegiums webbplats hittar du information om bland annat frihandelsavtalet, handel med varor och tjänster efter brexit.

Samlingssida om brexit hos Kommerskollegium 

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har information om vad brexit kan innebära för dig som handlar med livsmedel med Storbritannien.

Handel med livsmedel hos Livsmedelsverket

Skatteverket

Skatteverket har samlat information på sin webbplats om hur du kan påverkas av moms och skatter efter brexit. De har även information om att sälja varor till länder utanför EU.

Sälja varor till länder utanför EU - export hos Skatteverket

Storbritanniens regering

På brittiska regeringens webbplats om brexit finns information för företag och människor i Storbritannien

Information för företag och människor hos den brittiska regeringen (på engelska)

Svenska ambassaden i London

Sveriges ambassad i London har samlat information om vad som gäller för dig som bor i Storbritannien eller har som avsikt att flytta dit.

Svenska ambassaden i Londons webbplats

Swedac

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och har samlat information hur brexit kan påverka anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare.

Information till anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare efter brexit hos Swedacs

Tullverket

Tullverket har samlat information till dig som tidigare inte handlat med länder utanför EU.

Information till dig som inte tidigare handlat med länder utanför EU hos Tullverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp