Produktutveckling och innovation

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du finansiering om du ska utveckla en vara, en tjänst eller en innovation.

Filtrera sökträffar

 1. Nordiskt klimatinitiativ för utvecklingsländer

  NCF

  Bidrag

  Nordiskt klimatinitiativ (NCF) finansierar projekt som kan bidra till ett bättre klimat och mindre fattigdom i låginkomstländer. 

  Läs mer

  NCF stödjer tekniska innovationer inom områden som hör ihop med klimatförändringarna. Det kan handla om energi, transport, vatten och sanitet, hälsa, jordbruk och skogsbruk samt andra områden som kan påverka natur och miljö.

  NCF kan hjälpa till att finansiera projekt på olika teman som hör ihop med klimatförändringarna. Den som har förslag på innovativa lösningar kan ansöka om pengar. NCF väljer ut de bästa förslagen och kan sedan ge bidrag på mellan 250 000 och 500 000 euro.

  För att söka måste du vara från en institution, organisation, företag eller myndighet i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige.

  Mer information

  NCF:s webbplats

 2. Affärsutvecklingsstöd för miljö- och energiteknik

  Energimyndigheten

  Bidrag

  Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden. 

  Läs mer

  Energimyndigheten stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. Energimyndigheten arbetar med ett verktyg som kallas bidrag med royalty.

  Mer information

  Affärsutvecklingsstöd hos Energimyndigheten

 3. Regionalt bidrag för företagsutveckling

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Regionalt bidrag för företagsutveckling ges till olika slags investeringar som maskiner, byggnader, inventarier, produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring.

  Läs mer

  Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna.

  Stödet handläggs av länsstyrelsen eller regionförbundet i ditt län. På Gotland har kommunen denna uppgift.

  Stödet är ett så kallat försumbart stöd och är maximerat till mellan 25 och 50 procent av godkänd investering, dock högst 1 200 000 kronor under en treårsperiod. En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden.

  Mer information

  Regionala företagsstöd hos Tillväxtverket

 4. Innovationsstöd för små och medelstora företag

  Vinnova

  Bidrag

  Vinnova erbjuder stöd till företag som vill utveckla en innovation. Urvalet sker genom utlysningar i konkurrens med andra.

  Läs mer

  Vinnova finansierar innovativa idéer i ett tidigt skede genom att ta en hög risk. För att få finansiering ska produkten/tjänsten vara en nyhet i branschen och ha internationell potential.

  Målet med projektet kan vara att ta fram en första fungerande prototyp eller version. Efter avslutat projekt ska man kunna få privat finansiering för fortsättningen, fortsätta arbetet genom följdprojekt eller dra nytta av immateriella tillgångar som har skapats i projektet.

  Vinnova har olika erbjudanden för företag med max 250 anställda. Urvalet sker genom utlysningar i konkurrens med andra. Vinnova arbetar även med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i internationella nätverk och samarbeten. 

  Mer information

  Erbjudande till små och medelstora företag hos Vinnova

 5. Planeringsbidrag för Horisont 2020-ansökningar

  Svenska myndigheter

  Bidrag

  Små och medelstora företag kan ansöka om planeringsbidrag för att kunna lämna in Horisont 2020-ansökningar. Ditt företag kan ansöka om planeringsbidrag hos Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  Läs mer

  Svenska myndigheter ska främja deltagandet i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. 

  För att små och medelstora företag ska kunna förbereda och skriva en ansökan till Horisont 2020, kan de ansöka om planeringsbidrag hos Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  Företaget kan bara få ett planeringsbidrag per Horisont 2020-ansökan, oavsett bidragsgivare.

  Små och medelstora företag kan också få kostnadsfri rådgivning av EUSMESupport2020.

  Mer information

  Planeringsbidrag för Horisont 2020 - ansökningar hos Vinnova

 6. Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

  Energimyndigheten

  Bidrag

  Energimyndigheten och Nationella regionalfondsprogrammet erbjuder stöd för små och medelstora företag som vill genomföra en energikartläggning och få svar på hur energi används i företaget.

  Läs mer

  En energikartläggning visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vilka kostnader företaget har för energin. Kartläggningen ger förslag på hur företaget kan energieffektivisera processer och hjälputrustning. Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd. Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år.

  Mer information

  Stöd hos Energimyndigheten

 7. Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

  Energimyndigheten

  Bidrag

  Energimyndigheten och Nationella regionalfondsprogrammet erbjuder stöd till miljöstudier i små och medelstora företag. Studien ska göras inför en framtida investering som bidrar till en lägre energianvändning i företaget.

  Läs mer

  Stödet är ett bidrag som får användas till att göra en djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering som leder till effektivare användning av energi, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsult eller utrustning. Studien kan handla om mätning eller visualisering av energi, teknikutveckling eller att företaget vill studera hur det kan arbeta mer systematiskt och strukturerat med sin energianvändning. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

  Mer information

  Stöd hos Energimyndigheten

 1. Företagslån

  Almi

  Lån

  För etablerade företag erbjuder Almi Företagslån för bland annat marknadssatsningar, produktutveckling eller investeringar i produktionsutrustning. Det finns inga formella begränsningar för hur lånet ska användas.

  Läs mer

  Almis Företagslån hjälper dig att finansiera dina investeringar oavsett om det gäller en ny fas i utvecklingen, tillväxtmöjligheter eller ökad effektivisering. Det finns inga formella begräsningar på hur lånet ska användas utan beror på kundens speciella förutsättningar och kan gälla allt från marknadssatsningar, produktutveckling eller en investering i produktutrustning.

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Företagslån hos Almi

 2. Innovationslån

  Almi

  Lån

  För innovationsprojekt har Almi olika finansieringsmöjligheter, bland annat Innovationslånet.

  Läs mer

  För företag och entreprenörer som arbetar med nya innovationer som kan tillföra ökad tillväxt och lönsamhet kan Almi erbjuda olika finansieringsalternativ som till exempel Innovationslånet.

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Innovationslån hos Almi

 3. Kreatörslånet

  Marginalen Bank

  Lån

  Nu kan du som har ett företag inom de kulturella och kreativa näringarna ansöka om ett kreatörslån hos Marginalen bank.

  Läs mer

  Kreatörslånet riktar sig till dig som har ett företag inom de kulturella och kreativa näringarna och maximalt lånebelopp är en miljon kronor. Företaget som ansöker om ett lån ska ha sin hemvist i Sverige och får ha maximalt 250 anställda. Ditt företag måste uppfylla de övriga krav som Europeiska Investeringsfonden och Marginalen Bank ställer. Du kan läsa mer om vilka krav som gäller i länkarna nedan. Marginalen Bank gör en vanlig kreditprövning och prövar bland annat företagets finansiella återbetalningsförmåga och kontrollerar också ägarna i viss mån. Kreatörslånet har en garanti från Europeiska Investeringsfonden, som stöttar kulturella och kreativa näringar genom sitt program Kreativa Europa.

  Mer information

  Kreatörslånet hos Marginalen Bank

  Frågor och svar om kreatörslånet hos Kulturrådet

   

 1. EUSMESupport 2020 – rådgivning och stöd för Horisont 2020-ansökningar

  Tillväxtverket/Vinnova

  Övrigt

  EUSMESupport 2020 är ett stödkontor för små och medelstora företag. Företaget kan få kostnadsfri rådgivning och stöd för att söka bidrag ur EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 och Eurostars. 

  Läs mer

  Behöver ditt företag bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt eller för att utveckla era produkter och tjänster? Då kan EUSMESupport 2020 gå igenom dina möjligheter till bidrag ur EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 och Eurostars.

  Hos EUSMESupport2020 kan ditt företag också få hjälp i form av skrivarverkstad. Det är en kostnadsfri tjänst till små och medelstora företag som har en idé och vill göra en Horisont 2020-ansökan. Tjänsten erbjuds i samarbete med inkubatorer, regioner, innovationskontor och liknande.

  I EUSMESUPPORT2020 ingår RISE (samt f.d. Acreo Swedish ICT, Innventia och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), IVL Svenska Miljöinstitutet, LTU Business, Sweden Bio, Swerea IVF och Uminova Innovation AB (Umeå).

  Mer information

  EU SME:s webbplats

 2. Stöd för kompetensutveckling av personal

  Svenska ESF-rådet

  Övrigt

  Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. 

  Läs mer

  Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet.

  Programområde 1, kompetensförsörjning, omfattar anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på omställning och kompetensutveckling med koppling till verksamheten och individens ställning på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad ska förstärkas.
   

  Mer information

  Europeiska socialfonden

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp