Investera för tillväxt

Håller ditt företag på att växa och behöver tillskott av kapital och kompetens? Då kan det finnas offentlig finansiering att söka som kompletterar det egna kapitalet och banklån.

Sidan blev senast uppdaterad:

Filtrera sökträffar

 1. Nystartsjobb

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet kallas för nystartsjobb eller särskilt nystartsjobb.

  Läs mer

  Med stödet nystartsjobb kan du få ersättning för en person som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som varit utan arbete en längre tid. Du kan inte få ersättningen för en anställning som redan pågår. Du kan inte heller få ersättningen om personen har ett väsentligt inflytande i verksamheten genom att till exempel ingå i styrelsen, vara bolagsman, firmatecknare, vd eller liknande.

  Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid.

  Mer information

  Läs mer om Arbetsförmedlingens nystartsjobb.

 2. Lönebidrag

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ekonomiskt bidrag om du anställer en person som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag finns i tre former och används beroende på vad den person som ska anställas är i behov av:
  - att få en anpassad arbetssituation (lönebidrag för anställning)
  - att få stort varaktigt stöd och anpassning för att kunna behålla ett arbete
  (lönebidrag för trygghet i anställning)
  - pröva sin arbetsförmåga i ett yrke eller för att förbättra sina förutsättningar för att ta del av en utbildning (lönebidrag för utveckling i anställning).

  Läs mer

  Bidraget ska kompensera för de anpassningar av arbetet och arbetsplatsen som behövs. Syftet med ersättningen är att öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete där hens kompetens och färdigheter tas tillvara. Anställningen är en vanlig anställning, men ska vara anpassad efter den arbetssökandes förutsättningar och behov.

  Mer information

  Läs mer om Arbetsförmedlingens lönebidrag.

 3. Instegsjobb

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som är ny i Sverige. Syftet med ersättningen är att underlätta för den arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som han eller hon läser svenska för invandrare (sfi).

  Läs mer

  Som arbetsgivare måste du driva en privat eller offentlig verksamhet och vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister. Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden eller betydande betalningsanmärkningar.

  Du måste också ha ett kollektivavtal eller ha tecknat ett försäkringspaket som är likvärdigt med de fem kollektivavtalade försäkringarna. Du får inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist mindre än nio månader före den aktuella anställningen.

  Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid.

  Mer information

  Läs mer om Arbetsförmedlingens instegsjobb.

 4. Särskilt anställningsstöd

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

  Läs mer

  Syftet med ersättningen är att hjälpa personer som har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

  Du kan få särskilt anställningsstöd om du anställer en person som

  • är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
  • har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst sex månader.

  Du kan också få ersättningen direkt när den arbetssökande börjar i jobb- och utvecklingsgarantin om han eller hon har blivit anvisad dit efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader. Du kan inte få ersättningen om du redan får ett statsbidrag för den arbetssökande.

  Mer information

  Läs mer om Arbetsförmedlingens anställningsstöd.

 5. Traineejobb

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person på deltid inom välfärdssektorn eller inom ett bristyrke för att kunna kombineras med reguljär yrkesutbildning.

  Läs mer

  Ett traineejobb innebär att en ung person arbetar upp till halvtid hos dig samtidigt som han eller hon går en reguljär yrkesutbildning på gymnasienivå på minst 25 procent inom traineejobbets yrkesområde. Personen får lön för tiden han eller hon arbetar och är försäkrad under arbetet. Samtidigt får du ersättning för en stor del av lönen.

  Mer information

  Läs mer om Arbetsförmedlingens traineejobb.

 6. Yrkeskompetensbedömning

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ekonomisk ersättning om du tar emot en person med begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv för att få en bedömning av yrkeskunskaper under en kortare tid.

  Läs mer

  Under tiden den arbetssökande visar upp sina kunskaper och får sin yrkeskompetens bedömd ser du om den arbetssökande har den kompetens och erfarenhet ditt företag behöver. Yrkeskompetensbedömningen är alltid en del av en praktikperiod.

  Mer information

  Läs mer om yrkeskompetensbedömning.

 7. Yrkesintroduktionsanställning

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en arbetslös ungdom inom något av de ingångna branschavtal som finns för olika yrkesgrupper mellan arbetsgivare och facklig organisation.

  Läs mer

  Anställningen kallas för yrkesintroduktionsanställning och ger ungdomar mellan 15 och 24 år möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som de har ett jobb med lön.

  Mer information

  Läs mer om yrkesintroduktionsanställning.

 8. Affärsutvecklingsstöd för miljö- och energiteknik

  Energimyndigheten

  Bidrag

  Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden.

  Läs mer

  Energimyndigheten stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. Energimyndigheten arbetar med ett verktyg som kallas bidrag med royalty.

  Mer information

  Läs mer om Energimyndighetens affärsutvecklingsstöd.

 9. Projektstöd (Gödselgasstöd)

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Syftet är att skapa dubbel miljö- och klimatnytta genom att minska metanutsläpp från gödsel. Det ska också minska behovet av fossila energikällor.

  Läs mer

  För att kunna söka gödselgasstödet så måste du ingå i projektet för gödselgas.
  Du som vill delta i projektet, har en biogasanläggning och rötar gödsel ska skicka in en ansökan till Jordbruksverket.

  Stödet beräknas på hur mycket gödsel du tar in i anläggningen och hur mycket gödselgas du producerar. Om du samrötar gödseln med annat material får du alltså endast betalt för den gas som teoretiskt sett kan härledas från stallgödsel.

  Mer information

  Läs mer om Jordbruksverkets gödselgasstöd.

 10. Investeringsstöd för företag på landsbygden

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  Det finns investeringar som syftar till att förbättra miljön, skapa nya jobb och öka konkurrenskraften för företag på landsbygden. 

  Läs mer

  Det finns investeringsstöd för jordbruk, trädgård och rennäring.

  Det finns även investeringsstöd för att bredda verksamheten på landsbygden och för att skapa och utveckla småföretag. Syftet är att de som bor och verkar på landsbygden ska få tillgång till infrastruktur, service, attraktiva fritids- och kulturmiljöer. 

  Mer information

  Läs mer om Jordbruksverkets investeringsstöd.

 11. Jordbrukarstöd

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  För lantbrukare finns det olika jordbrukarstöd. Det finns gårdsstöd, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion och andra stöd.

  Läs mer

  På nedanstående sida finns alltid uppdaterad information om de olika stöden baserat på den senaste jordbrukspolitiken. 

  Mer information

  Läs mer om Jordbruksverkets jordbrukarstöd.

 12. Projektstöd (Bredband)

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  Stöd ges för att anlägga den passiva infrastrukturen. Stödet gäller endast accessnät. Läs mer om hur du och din bygd kan få del av stödet.  

  Läs mer

  Ett snabbt bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram.

  Du kan få stöd för de utgifter du har för att anlägga den passiva infrastrukturen. Med passiv infrastruktur menas den grundläggande fysiska infrastrukturen, till exempel kanalisationsrör och fiberkablar.

  Du kan inte få stöd för aktiv utrustning, alltså den utrustning som skapar signalen i bredbandsnätet. Den som söker stödet ska vara en juridisk person. Det betyder att alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet. Det innebär också att till exempel en enskild privatperson eller en enskild firma inte kan ansöka om stödet eftersom de inte är juridiska personer. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. 

  Mer information

  Läs mer om Jordbruksverkets projektstöd (Bredband).

 13. Fiskeristöd

  Jordbruksverket

  Bidrag

  Jordbruksverket erbjuder projekt- och företagsstöd inom havs- och fiskeriprogrammet.

  Läs mer

  Jordbruksverket erbjuder stöd inom havs- och fiskeriprogrammet som bland annat rör:

  • Stöd till fiske
  • Stöd till vattenbruk
  • Stöd till saluföring och beredning
  • Stöd för genomförandet av havs- och fiskeripolitiken

  Mer information

  Läs mer om Jordbruksverkets stöd i havs- och fiskeriprogrammet.

 14. Investeringsstöd för service på landsbygden

  Jordbruksverket

  Bidrag

  Du kan få stöd till investeringar som leder till bättre tillgång till kommersiell och viss offentlig service på landsbygden. Syftet med stödet är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden.

  Läs mer

  Stödet gäller flera olika typer av investeringar. Det kan till exempel vara investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och/eller serviceställen där olika typer av service finns samlad. Det kan också handla om en kombination av kommersiell service som dagligvaror och drivmedel tillsammans med exempelvis biblioteksverksamhet, medborgarinformation, betaltjänster, kontanthantering samt ombudsverksamhet för post- och pakethantering och apoteket.

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer och företag kan söka det här stödet.

  Mer information

  Läs mer och ansök om stöd hos Jordbruksverket 

 15. Konst- och kulturverksamheter

  Kulturrådet 

  Bidrag

  För att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen samt främja spridning och läsning ges stöd till produktion av kulturtidskrifter, i tryckt och digital form.

  Läs mer

  Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet. Statliga bidrag till regional kulturverksamhet fördelas dels genom kultursamverkansmodellen, dels direkt till Stockholms län som ännu inte deltar i modellen.

  Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag.

  Mer information

  Läs mer om Kulturrådets stöd.

 16. Servicebidrag

  Länsstyrelse eller region 

  Bidrag

  Du som är näringsidkare i glesbygd med försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel kan beviljas stöd för att landsbygden ska kunna upprätthålla tillgång till servicefunktioner. Bidrag beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga.

  Läs mer

  Bidrag får beviljas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Bidrag lämnas för sammanlagt högst tre år.
  Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

  Mer information

  Du ansöker om stödet hos din Länsstyrelse eller region. 

 17. Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

  Länsstyrelse eller region 

  Bidrag

  Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder där förutsättningarna är begränsade, för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service. 

  Läs mer

  Särskilt driftstöd kan ges till ägaren av ett försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och uppfyller vissa krav. Särskilt driftstöd lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe. Frågan om stöd ska prövas för varje år.

  Mer information

  Läs mer och ansök om stöd hos Tillväxtverket.

 18. Bidrag till miljöprojekt i Östersjöområdet (BSAP-Fonden)

  NEFCO

  Bidrag

  BSAP Fonden  förvaltas av NEFCO och Nordiska Investeringsbanken (NIB). Fonden ger bidrag för tekniskt stöd till projekt som stöder genomförandet av HELCOM: s Baltic Sea Action Plan (BSAP). Syftet med BSAP är att hjälpa till att återställa den ekologiska statusen i Östersjön.

  Läs mer

  Berättigade till finansiering genom fonden är både offentliga och privata enheter som verkar inom jordbruks- och avloppsreningssektorer och de som arbetar för att minska miljöfarligt avfall i Östersjöns avrinningsområde.

  Fonden ger bidrag finansiering för följande:

  • tekniskt bistånd för institutionellt stöd, det vill säga utbildning och stöd som behövs för projektförberedelser, utveckling och genomförande
  • förbättra effektiviteten och kvaliteten i genomförandet av projektet genom, till exempel, stöder förvärv av utrustning för demonstrationsändamål.

  Mer information

  Läs mer om fonden BSAP

 19. Bidrag till utveckling av affärsidéer (SMF-instrumentet)

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Horisont 2020 erbjuder SMF instrumentet, utformat för små och medelstora företag. Det riktar sig till innovativa företag med internationella ambitioner, som vill utveckla sina affärsidéer.

  Läs mer

  SMF instrumentet ger företaget stöd hela vägen från affärsidé till kommersialisering i tre olika faser:

  Fas 1: Koncept och genomförbarhetsbedömning Små och medelstora företag kommer att få stöd till att göra ett koncepttest. Bidraget är 50 000 €.   

  Fas 2: Forskning och utveckling, demonstration och marknadsintroduktion. Här stödjs forskning och utveckling med särskild inriktning på demonstrationsverksamhet samt marknadsintroduktion. Bidraget är 500 000-  2,5 miljoner €.

  Fas 3: Kommersialisering. Här erbjuds ingen direkt finansiering i form av bidrag, men den har ändå som målsättning att underlätta tillgången till privat kapital och nyskapande miljöer för de små och medelstora företagen. 

  Mer information

  Läs mer om SMF instrumentet.

 20. Lokala servicelösningar

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Stöd kan beviljas till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Det kan även avse metodutveckling och förstudier. En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster. 

  Läs mer

  Exempel på insatser kan vara samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service, hållbara lokalt anpassade lösningar eller att skapa attraktiva mötesplatser. 

  Mer information

  Läs mer och ansök hos Tillväxtverket.

 21. Transportbidrag

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Förädlar du produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kan transportbidraget lindra de nackdelar du har på grund av långa avstånd.

  Läs mer

  Transportbidraget vänder sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen. Det kan sökas för

  - Uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna.

  - Intransporter av råvaror och halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning i stödområdet. Endast vissa näringsgrenar är godkända för transportbidrag.
  Transporten ska vara längre än 410 km och ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

  Mer information

  Läs mer om Tillväxtverkets transportbidrag.

 22. Regionalt bidrag för företagsutveckling

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Privatägda små och medelstora företag som vill starta, utvecklas och växa kan söka regionala bidrag om de har svårt att hitta eller få finansiering på den privata marknaden.

  Läs mer

  Företaget kan få regionalt bidrag för företagsutveckling till allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i mässor.

  Bidragen är baserade på procentsatser av de godkända kostnaderna. I de flesta fall är bidraget maximalt 10 till 35 procent men för vissa typer av stöd kan det bli betydligt mer.

  Syftet med de regionala företagsstöden är att stärka och utveckla företagets konkurrenskraft och på det sättet stärka och utveckla näringslivet på orten.

  Möjligheterna till stöd är olika, och beror på var i landet företaget finns och vad företaget gör.

  Mer information

  Läs mer om de regionala företagsstöden på Tillväxtverkets webbplats.

 23. Regionalt investeringsstöd

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet.

  Läs mer

  Regionalt investeringsstöd kan ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering.

  En förutsättning för att stöd ska beviljas är att det får betydelse för näringslivets utveckling i regionen, eller på annat vis har särskilt betydelse för den regionala utvecklingen.

  Stödområderna omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet, med undantag för tätorterna Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge.

  I stödområderna ingår dessutom följande kommuner:

  • Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län,
  • Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län,
  • Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

  Mer information

  Läs mer om regionalt investeringsstöd.

 1. Tillväxtlån

  Almi

  Lån

  Almis tillväxtlån riktar sig till innovativa små och medelstora företag som vill utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet.

  Läs mer

  Almis tillväxtlån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher och kan användas till investeringar och rörelsekapital. Tillväxtlånet har förmånligare villkor än Almis övriga lån, bland annat längre löptid, amoteringsfrihet upp till tre år och lägre ränta. Det beror på en garanti från Europeiska Investeringsfonden.

  Det minsta man kan låna med tillväxtlånet är 250 000 kr. Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen.

  Mer information

  Läs mer om Almis tillväxtlån.

 2. Företagslån

  Almi

  Lån

  Vid köp av ett företag kan Almi erbjuda Företagslånet för att underlätta finansieringen av köpet. 

  Läs mer

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.

  För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Läs mer om Almis Tillväxtlån.

 3. Norrlandsfonden

  Norrlandsfonden

  Lån

  Norrlandsfonden finansierar allt från nyetablering av företag till utveckling och expansion i befintliga företag. Lånen är riktade till företag i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.

  Läs mer

  Norrlandsfonden erbjuder några olika låneformer:

  Flexibla Topplån är särskilt lämpligt för nyetableringar eller investeringar i nya produkter, produktionsmetoder, nya marknader och marknadsföring samt maskiner, byggnader och rörelsekapital.

  Konvertibla Skuldebrev är en bra låneform för företag som har behov av ett uthålligt lånekapital och som planerar att sprida ägandet till exempelvis ett riskkapitalbolag. Konvertibeln öppnar nya möjligheter till kompletterande och långsiktig finansiering.

  Norrlandsfonden ställer ut garantier och borgensåtaganden för enskilda affärsuppgörelser för exempelvis förskott och fullgörandeåtaganden. Norrlandsfondens borgensåtaganden täcker till exempel säsongsmässiga likviditetsbehov.

  Mer information

  Läs mer om Norrlandsfondens lån.

 1. Almi Invest

  Almi Invest

  Riskkapital

  Almi Invest söker drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolaget är nystartat eller inne i en tidig expansionsfas.

  Läs mer

  Affärsidén ska vara skalbar, innovativ och möta ett stort kundbehov regionalt som nationellt. Det är också en fördel om företagets innovation har en internationell tillväxtpotential och kan bli Sveriges lovande exportföretag.

  Almi Invest har investerat cirka 750 Mkr i 350 tillväxtbolag i olika branscher. 

  Mer information

  Läs mer om riskkapital via Almi Invest.

 2. Riskkapital för företag i norra Sverige

  Inlandsinnovation

  Riskkapital

  Inlandsinnovation investerar i företag i norra Sveriges inland som vill växa internationellt.

  Läs mer

  Inlandsinnovation gör direkta investeringar med ägarkapital i privata bolag och indirekta investeringar i samarbete med våra fond-i-fondbolag.

  Inlandsinnovation arbetar också med tillväxtkassor för företagare i en bygd har samlat ihop för att kunna investera i företag som skulle kunna bidra till att bygden utvecklas.

  Inlandsinnovation har som mål att vara en aktiv ägare och att vara en aktiv och stabil partner för företag. Inlandsinnovation samarbetar med privata och offentliga finansiärer, universitet och andra aktörer.

  Bolaget investerar i företag i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarnas och Värmland län. Bolaget har sitt säte i Östersund.

  Mer information

  Läs mer om Inlandsinnovation.

 3. Riskkapital för svensk tillverkningsindustri

  Fouriertransform

  Riskkapital

  Finansiering inom industriklustret. Projekten ska ha anknytning till Sverige, med produktion eller utveckling inom landet.

  Läs mer

  En investering ska vara klart avskiljbar från eventuell annan verksamhet.
  Fouriertransform investerar cirka 30–300 MSEK per investeringsobjekt och har större minoritetsposter, 25–49 procent.

  Olika finansieringslösningar kan komma ifråga, såsom aktiekapital, vinstandelslån och annat ägarkapital. Fouriertransform investerar tillsammans med externa syndikeringspartners, vilket bland annat säkerställer att investeringarna sker på marknadsmässiga villkor.

  Mer information

  Läs mer om Fouriertransform.

 4. Industrifonden

  Industrifonden

  Riskkapital

  Industrifonden erbjuder riskkapital, normalt i form av ägarkapital till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential.

  Läs mer

  Industrifonden investerar där de tror starkt på entreprenören och det övriga teamet i bolaget.

  Bolaget ska också ha:

  • En unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst
  • Vilja och förmåga att växa
  • Goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad
  • Tydliga exitmöjligheter
  • Ägarkapital

  Industrifonden investerar oftast i form av ägarkapital direkt i företaget genom att delta i nyemissioner. Investeringar sker också genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier.

  Mer information

  Läs mer om Industrifonden.

 1. Affärsutvecklingscheckar

  Tillväxtverket

  Övrigt

  Affärsutvecklingscheckar riktar sig till små företag med 2-49 anställda och med minst tre miljoner i omsättning som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

  Läs mer

  Företag kan söka en check på 50 000- 250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden, och resten betalar företaget själv.

  Checken kan användas till:

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

  Ansökan görs regionalt.

  Mer information

  Läs mer om Affärsutvecklingscheckar.

 2. Språngbrädeprocess

  Connect

  Övrigt

  Connects kostnadsfria språngbrädeprocess hjälper dig som vill vässa din affärsstrategi, paketera din affärsidé och komma i kontakt med investerare som kan bidra med kompetens och kapital. 

  Läs mer

  Genom Connects språngbrädeprocess kan du få de verktyg du behöver för att kunna utveckla företagets vision och strategi, planera för strategisk tillväxt och bygga samt behålla en konkurrenskraftig position på marknaden.

  Mer information

  Läs mer om Connects språngbrädeprocess

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.