Investera för tillväxt

Sidan blev senast uppdaterad:

Håller ditt företag på att växa och behöver tillskott av kapital och kompetens? Då kan det finnas offentlig finansiering att söka som kompletterar det egna kapitalet och banklån.

 

 

 1. Anställ med ekonomiskt stöd

  Arbetsförmedlingen

  Bidrag

  Du kan få ekonomiskt stöd om du väljer att anställa en person som har svårare att komma in på arbetsmarknaden.

  Läs mer

  Det kan vara en person som har varit arbetslös en längre tid, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga. Stöden gör det möjligt för dig att få värdefull kompetens och bidra till att fler får arbete.

  Mer information

  Anställa med stöd.

 2. Affärsutvecklingscheckar

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

  Läs mer

  Vilka företag kan söka finansiering?

  Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som:

  • vill växa
  • har 2–49 anställda
  • har en omsättning på 3 miljoner–100 miljoner kronor
  • har sin ekonomi i ordning.

   

  Vad kan jag söka finansiering för?

  Köp av tjänst och projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget). Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten. Du kan söka mellan 50 000 och 200 000 kronor. Checken kan finansiera max hälften av kostnaden - resten betalar ditt företag.

  Mer information

  Affärsutvecklingscheckar hos Tillväxtverket

 3. Affärsutvecklingsstöd för miljö- och energiteknik

  Energimyndigheten

  Bidrag

  Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden.

  Läs mer

  Energimyndigheten stödjer företagen till dess att innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. 

  Mer information

  Affärsutvecklingsstöd hos Energimyndigheten

 4. Projektstöd (Gödselgasstöd)

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Syftet är att skapa dubbel miljö- och klimatnytta genom att minska metanutsläpp från gödsel. Det ska också minska behovet av fossila energikällor.

  Läs mer

  För att kunna söka gödselgasstödet så måste du ingå i projektet för gödselgas.
  Du som vill delta i projektet, har en biogasanläggning och rötar gödsel ska skicka in en ansökan till Jordbruksverket.

  Stödet beräknas på hur mycket gödsel du tar in i anläggningen och hur mycket gödselgas du producerar. Om du samrötar gödseln med annat material får du alltså endast betalt för den gas som teoretiskt sett kan härledas från stallgödsel.

  Mer information

  Gödselgasstöd hos Jordbruksverket

 5. Investeringsstöd för företag på landsbygden

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  Det finns investeringar som syftar till att förbättra miljön, skapa nya jobb och öka konkurrenskraften för företag på landsbygden. 

  Läs mer

  Du kan söka investeringsstöd som riktar sig till jordbruk, trädgård och rennäring eller små företag på landsbygden. Läs mer om respektive stöd på länkarna nedan. Du kan söka investeringsstöd för:

  Biogas

  Fritids- och idrottsanläggningar

  Förnybar energi

  Förädling

  Hembygdsgårdar

  Infrastruktur för rekreation och turism

  Jordbruk, trädgård och rennäring

  Kommersiell och offentlig service

  Nya jobb på landsbygden

  Småskalig infrastruktur

  Utveckling av natur- och kulturmiljöer

 6. Jordbrukarstöd

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  För lantbrukare finns det olika jordbrukarstöd. Det finns gårdsstöd, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion och andra stöd.

  Läs mer

  På nedanstående sida finns alltid uppdaterad information om de olika stöden baserat på den senaste jordbrukspolitiken. 

  Mer information

  Jordbrukarstöd hos Jordbruksverket

 7. Projektstöd (Bredband)

  Jordbruksverket 

  Bidrag

  Stöd ges för att anlägga den passiva infrastrukturen. Stödet gäller endast accessnät. Läs mer om hur du och din bygd kan få del av stödet.  

  Läs mer

  Ett snabbt bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram.

  Du kan få stöd för de utgifter du har för att anlägga den passiva infrastrukturen. Med passiv infrastruktur menas den grundläggande fysiska infrastrukturen, till exempel kanalisationsrör och fiberkablar.

  Du kan inte få stöd för aktiv utrustning, alltså den utrustning som skapar signalen i bredbandsnätet. Den som söker stödet ska vara en juridisk person. Det betyder att alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet. Det innebär också att till exempel en enskild privatperson eller en enskild firma inte kan ansöka om stödet eftersom de inte är juridiska personer. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. 

  Mer information

  Projektstöd för bredband hos Jordbruksverket

 8. Fiskeristöd

  Jordbruksverket

  Bidrag

  Jordbruksverket erbjuder projekt- och företagsstöd inom havs- och fiskeriprogrammet.

  Läs mer

  Jordbruksverket erbjuder stöd inom havs- och fiskeriprogrammet som bland annat rör:

  • Stöd till fiske
  • Stöd till vattenbruk
  • Stöd till saluföring och beredning
  • Stöd för genomförandet av havs- och fiskeripolitiken

  Mer information

  Stöd i havs- och fiskeriprogrammet hos Jordbruksverket

 9. Konst- och kulturverksamheter

  Kulturrådet 

  Bidrag

  För att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen samt främja spridning och läsning ges stöd till produktion av kulturtidskrifter, i tryckt och digital form.

  Läs mer

  Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet. Statliga bidrag till regional kulturverksamhet fördelas dels genom kultursamverkansmodellen, dels direkt till Stockholms län som ännu inte deltar i modellen.

  Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag.

  Mer information

  Stöd hos Kulturrådet

 10. Servicebidrag

  Länsstyrelse eller region 

  Bidrag

  Du som är näringsidkare i glesbygd med försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel kan beviljas stöd för att landsbygden ska kunna upprätthålla tillgång till servicefunktioner. Bidrag beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga.

  Läs mer

  Bidrag får beviljas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Bidrag lämnas för sammanlagt högst tre år.
  Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

  Mer information

  Regional finansiering

 11. Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

  Länsstyrelse eller region 

  Bidrag

  Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder där förutsättningarna är begränsade, för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service. 

  Läs mer

  Särskilt driftstöd kan ges till ägaren av ett försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och uppfyller vissa krav. Särskilt driftstöd lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe. Frågan om stöd ska prövas för varje år.

  Mer information

  Särskilt driftstöd hos Tillväxtverket.

 12. Bidrag till miljöprojekt i Östersjöområdet (BSAP-Fonden)

  NEFCO

  Bidrag

  BSAP Fonden  förvaltas av NEFCO och Nordiska Investeringsbanken (NIB). Fonden ger bidrag för tekniskt stöd till projekt som stöder genomförandet av HELCOM: s Baltic Sea Action Plan (BSAP). Syftet med BSAP är att hjälpa till att återställa den ekologiska statusen i Östersjön.

  Läs mer

  Berättigade till finansiering genom fonden är både offentliga och privata enheter som verkar inom jordbruks- och avloppsreningssektorer och de som arbetar för att minska miljöfarligt avfall i Östersjöns avrinningsområde.

  Fonden ger bidrag finansiering för följande:

  • tekniskt bistånd för institutionellt stöd, det vill säga utbildning och stöd som behövs för projektförberedelser, utveckling och genomförande
  • förbättra effektiviteten och kvaliteten i genomförandet av projektet genom, till exempel, stöder förvärv av utrustning för demonstrationsändamål.

  Mer information

  Fonden BSAP

 13. Bidrag till utveckling av affärsidéer (SMF-instrumentet)

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Horisont 2020 erbjuder SMF instrumentet, utformat för små och medelstora företag. Det riktar sig till innovativa företag med internationella ambitioner, som vill utveckla sina affärsidéer.

  Läs mer

  SMF instrumentet ger företaget stöd hela vägen från affärsidé till kommersialisering i tre olika faser:

  Fas 1: Koncept och genomförbarhetsbedömning Små och medelstora företag kommer att få stöd till att göra ett koncepttest. Bidraget är 50 000 €.   

  Fas 2: Forskning och utveckling, demonstration och marknadsintroduktion. Här stödjs forskning och utveckling med särskild inriktning på demonstrationsverksamhet samt marknadsintroduktion. Bidraget är 500 000-  2,5 miljoner €.

  Fas 3: Kommersialisering. Här erbjuds ingen direkt finansiering i form av bidrag, men den har ändå som målsättning att underlätta tillgången till privat kapital och nyskapande miljöer för de små och medelstora företagen. 

  Mer information

  SMF instrumentet hos EU-kommissionen

 14. Lokala servicelösningar

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Stöd kan beviljas till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Det kan även avse metodutveckling och förstudier. En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster. 

  Läs mer

  Exempel på insatser kan vara samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service, hållbara lokalt anpassade lösningar eller att skapa attraktiva mötesplatser. 

  Mer information

  Olika stöd till service hos Tillväxtverket.

 15. Transportbidrag

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Förädlar du produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kan transportbidraget lindra de nackdelar du har på grund av långa avstånd.

  Läs mer

  Transportbidraget vänder sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen. Det kan sökas för

  - Uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna.

  - Intransporter av råvaror och halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning i stödområdet. Endast vissa näringsgrenar är godkända för transportbidrag.
  Transporten ska vara längre än 401 km och ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

  Mer information

  Transportbidrag hos Tillväxtverket

 16. Regionalt bidrag för företagsutveckling

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Privatägda små och medelstora företag som vill starta, utvecklas och växa kan söka regionala bidrag om de har svårt att hitta eller få finansiering på den privata marknaden.

  Läs mer

  Företaget kan få regionalt bidrag för företagsutveckling till allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i mässor.

  Bidragen är baserade på procentsatser av de godkända kostnaderna. I de flesta fall är bidraget maximalt 10 till 35 procent men för vissa typer av stöd kan det bli betydligt mer.

  Syftet med de regionala företagsstöden är att stärka och utveckla företagets konkurrenskraft och på det sättet stärka och utveckla näringslivet på orten.

  Möjligheterna till stöd är olika, och beror på var i landet företaget finns och vad företaget gör.

  Mer information

  Regionala företagsstöden hos Tillväxtverket

 17. Regionalt investeringsstöd

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet.

  Läs mer

  Regionalt investeringsstöd kan ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering.

  En förutsättning för att stöd ska beviljas är att det får betydelse för näringslivets utveckling i regionen, eller på annat vis har särskilt betydelse för den regionala utvecklingen.

  Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet, med undantag för tätorterna Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge.

  I stödområdena ingår dessutom följande kommuner:

  • Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län,
  • Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län,
  • Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

  Mer information

  Regionalt investeringsstöd

 1. Företagslån

  Almi

  Lån

  Vid köp av ett företag kan Almi erbjuda Företagslånet för att underlätta finansieringen av köpet. 

  Läs mer

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.

  För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Företagslån hos Almi

 2. Norrlandsfonden

  Norrlandsfonden

  Lån

  Norrlandsfonden finansierar allt från nyetablering av företag till utveckling och expansion i befintliga företag. Lånen är riktade till företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.

  Läs mer

  Norrlandsfonden erbjuder några olika låneformer:

  Flexibla Topplån är särskilt lämpligt för nyetableringar eller investeringar i nya produkter, produktionsmetoder, nya marknader och marknadsföring samt maskiner, byggnader och rörelsekapital.

  Konvertibla Skuldebrev är en bra låneform för företag som har behov av ett uthålligt lånekapital och som planerar att sprida ägandet till exempelvis ett riskkapitalbolag. Konvertibeln öppnar nya möjligheter till kompletterande och långsiktig finansiering.

  Norrlandsfonden ställer ut garantier och borgensåtaganden för enskilda affärsuppgörelser för exempelvis förskott och fullgörandeåtaganden. Norrlandsfondens borgensåtaganden täcker till exempel säsongsmässiga likviditetsbehov.

  Mer information

  Lån hos Norrlandsfonden

 1. Almi Invest

  Almi Invest

  Riskkapital

  Almi Invest söker drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolaget är nystartat eller inne i en tidig expansionsfas.

  Läs mer

  Affärsidén ska vara skalbar, innovativ och möta ett stort kundbehov regionalt som nationellt. Det är också en fördel om företagets innovation har en internationell tillväxtpotential och kan bli Sveriges lovande exportföretag.

  Almi Invest har investerat kring 1,2  Mdr kr i cirka 400 tillväxtbolag i olika branscher. 

  Mer information

  Riskkapital hos Almi Invest

 2. Industrifonden

  Industrifonden

  Riskkapital

  Industrifonden erbjuder riskkapital, normalt i form av ägarkapital till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential.

  Läs mer

  Industrifonden investerar där de tror starkt på entreprenören och det övriga teamet i bolaget.

  Bolaget ska också ha:

  • En unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst
  • Vilja och förmåga att växa
  • Goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad
  • Tydliga exitmöjligheter
  • Ägarkapital

  Industrifonden investerar oftast i form av ägarkapital direkt i företaget genom att delta i nyemissioner. Investeringar sker också genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier.

  Mer information

  Industrifonden

 1. Affärsutvecklingscheckar

  Tillväxtverket

  Övrigt

  Affärsutvecklingscheckar riktar sig till små företag med 2-49 anställda och med minst tre miljoner i omsättning som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

  Läs mer

  Företag kan söka en check på 50 000–250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden, och resten betalar företaget själv.

  Checken kan användas till:

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska vara en ny kompetens till företaget)

  Ansökan görs regionalt.

  Mer information

  Affärsutvecklingscheckar hos Tillväxtverket

 2. Språngbrädeprocess

  Connect

  Övrigt

  Connects kostnadsfria språngbrädeprocess hjälper dig som vill vässa din affärsstrategi, paketera din affärsidé och komma i kontakt med investerare som kan bidra med kompetens och kapital. 

  Läs mer

  Genom Connects språngbrädeprocess kan du få de verktyg du behöver för att kunna utveckla företagets vision och strategi, planera för strategisk tillväxt och bygga samt behålla en konkurrenskraftig position på marknaden.

  Mer information

  Språngbrädeprocess hos Connect

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp