Skatt och deklaration

Sidan blev senast uppdaterad:

Året efter att du har avvecklat din enskilda näringsverksamhet ska du lämna kontrolluppgifter och inkomstdeklaration.

Du gör din sista redovisning av den enskilda näringsverksamheten i din inkomstdeklaration året efter att du ombildat företaget till handelsbolag. Du ska då ta med de inkomster och utgifter du haft fram till ombildningen.

Om du i samband med bytet av företagsform lägger ner den enskilda verksamheten helt kan du behöva lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för att ändra debiterad F-skatt.

Till sidans topp

Överlåtelsen

När du byter företagsform till handelsbolag gäller inte reglerna om underprisöverlåtelse. Det betyder att överlåtelsepriset inte får understiga marknadsvärdet. Om överlåtelsepriset ändå är lägre än marknadsvärdet ska därför mellanskillnaden redovisas som eget uttag i inkomstdeklarationen.

Uttagsbeskattningen innebär att företaget ska beskattas för uttag av tillgångar på samma sätt som om företaget sålt tillgångarna till ett marknadsmässigt pris. Förutom att själva betalningen för tillgångarna ska tas upp i företaget på vanligt sätt, ska även skillnaden mellan betalningen och marknadsvärdet tas upp som intäkt.

Till sidans topp

Momsfri överlåtelse

Om hela verksamheten eller en verksamhetsgren överlåts så är överlåtelsen momsfri. Det innebär att du inte ska redovisa någon moms på själva ombildningen.

Till sidans topp

Arbetsgivar- och momsdeklaration

Arbetsgivaravgifter

Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen i Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Moms

Du ska redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering. Du hittar avregistreringsdagen i Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Fonder

Du ska återföra periodiseringsfonderna till beskattning när du ombildar din näringsverksamhet. Återföringen kommer att påverka ditt resultat.

Det du har avsatt till expansionsfond kan du under vissa förutsättningar föra över till handelsbolaget om du begär att den inte ska återföras. Du anses då ha gjort avsättningen som delägare i handelsbolaget.

I vissa fall kan du använda dig av reglerna om ackumulerad inkomst vid återföringen av fonder för att få lägre statlig inkomstskatt.

Till sidans topp

Räntefördelning

Vid din sista redovisning av näringsverksamheten kan du göra räntefördelning. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång.

Du ska göra negativ räntefördelning om kapitalunderlaget, om förra räkenskapsårets underlag är negativt med mer än 50 000 kronor.

Du får göra positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid förra räkenskapsårets slut. När verksamheten upphör kan positiv räntefördelning även göras för återförda periodiseringsfonder samt minskning av expansionsfond.

Om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Till sidans topp

Näringsfastighet

När du säljer din näringsfastighet ska du återföra tidigare medgivna värdeminskningsavdrag som en intäkt i näringsverksamheten. Du ska även återföra avdrag för förbättrande reparationer som du gjort under försäljningsåret och de fem föregående åren.

Du ska redovisa överlåtelsen av fastigheten i inkomstslaget kapital på Skatteverkets blankett K7.

Om du är frivilligt momsregistrerad för uthyrning av lokal tar handelsbolaget normalt över dina rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga momsregistreringen.

Handelsbolaget ska ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet.

Till sidans topp

Egenavgifter och särskild löneskatt

Om du inte vill vänta med redovisningen till kommande år kan du i stället räkna fram de slutliga egenavgifterna eller särskilda löneskatten och göra avdraget direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten.

I annat fall gör du ett schablonavdrag i inkomstdeklarationen för egenavgifter eller särskild löneskatt och då måste du följande år göra en slutlig avstämning i deklarationen.

Till sidans topp

Lämna kontrolluppgifter

Tänk på att lämna även de sista kontrolluppgifterna. Det kan till exempel vara kontrolluppgifter för löneutbetalningar till anställda. Kontrolluppgifterna ska du lämna senast den 31 januari året efter inkomståret. Men du kan lämna dem direkt efter att du gjort din sista löneutbetalning under året.

Har du bytt företagsform under kalenderåret kan det bli så att du ska lämna kontrolluppgift både för din enskilda näringsverksamhet och för handelsbolaget.

Lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Till sidans topp

Underskott i näringsverksamhet

Om din näringsverksamhet visar underskott det sista verksamhetsåret kan du under vissa förutsättningar få göra avdrag för underskottet i inkomstslaget kapital i deklarationen för det kommande året (eller fördelat på tre kommande år).

Avslutar du din verksamhet inom de fem första räkenskapsåren finns även möjlighet att kvitta underskottet mot inkomst av tjänst.

Till sidans topp

Betala rätt preliminär skatt

Skatteverket ändrar inte automatiskt din preliminära skatt på grund av din anmälan om avregistrering. När du har ombildat ditt företag bör du därför göra en ny preliminär skatteberäkning. Beräkningen ska göras på summan av den enskilda näringsverksamhetens slutliga resultat och din andel av handelsbolagets resultat. När du räknar fram det slutliga resultatet ska du exempelvis ta hänsyn till eventuell uttagsbeskattning och om fonder ska återföras till beskattning.

Om du inte lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket gäller det tidigare beslutet.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp