Skatt och deklaration

Sidan blev senast uppdaterad:

Året efter att ni har avslutat föreningen ska ni lämna kontrolluppgifter och inkomstdeklaration.

Ni gör den sista redovisningen i föreningens inkomstdeklaration året efter att ni ombildat föreningen. Ni ska då ta med de inkomster och utgifter som föreningen haft fram till ombildningen.

Till sidans topp

Överlåtelse

Det finns särskilda regler som gäller vid överlåtelse av en hel verksamhet eller verksamhetsgren.

Underprisöverlåtelse

När ni överlåter tillgångar (inkråm) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet uttagsbeskattas normalt mellanskillnaden. Det innebär att föreningen beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärdet.

Det finns dock undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med ombildning kan föreningen överlåta inkråmet till det skattemässiga värdet trots att det kan vara lägre än marknadsvärdet. Föreningen beskattas inte för överlåtelsen om

  • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget
  • aktierna är kvalificerade i motsvarande omfattning som andelarna i föreningen är kvalificerade
  • aktiebolaget inte har något underskott

Om förutsättningarna är uppfyllda ska föreningen som huvudregel inte beskattas för eget uttag.

När aktiebolaget övertar betalningsansvaret för föreningens skulder är det en del av betalningen för tillgångarna.

Momsfri överlåtelse

Om hela verksamheten eller en verksamhetsgren överlåts så är överlåtelsen momsfri. Det innebär att föreningen inte ska redovisa någon moms på själva ombildningen.

Till sidans topp

Likvidation

När ni har fört över hela verksamheten till aktiebolaget kan föreningen träda i likvidation. När föreningen träder i likvidation ska du redovisa det som en försäljning av andelar. Läs mer om likvidation och beskattning.

Till sidans topp

Arbetsgivar- och momsdeklaration

Arbetsgivaravgifter

Föreningen ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Moms

Föreningen ska redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Du hittar avregistreringsdagen på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Till sidans topp

Föreningens inkomstdeklaration

Ni ska lämna inkomstdeklaration för föreningen så länge den är registrerad hos Bolagsverket. Det gäller även om ni anmält avregistrering för F-skatt, moms och som arbetsgivare till Skatteverket.

Till sidans topp

Fonder

Ni kan föra över periodiserings- och ersättningsfonder till bolaget, förutsatt att ombildningen inte leder till uttagsbeskattning.

Underskott

I de fall föreningen har ett underskott kan bolaget ta över detta, förutsatt att ingen uttagsbeskattning skett.

Till sidans topp

Näringsfastighet

När föreningen överlåter en näringsfastighet ska försäljningen redovisas i föreningens deklaration. Föreningen får då avdrag för inköpspriset samt de förbättringskostnader som den haft på fastigheten. De värdeminskningsavdrag som föreningen tidigare fått avdrag för ska föreningen återföra som en intäkt.

Om verksamhetsöverlåtelsen uppfyller underprisreglerna sker ingen uttagsbeskattning, inte heller för fastighetsöverlåtelsen.

I de fall föreningen är frivilligt momsregistrerad för uthyrning av lokal tar aktiebolaget normalt över föreningens rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga momsregistreringen.

Glöm inte att aktiebolaget ska ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet.

Till sidans topp

Medlemmarnas inkomstdeklaration 

Aktier som delas ut till medlemmar ska inte tas upp som utdelning i medlemmarnas deklarationer under vissa förutsättningar. Förutsättningarna är bland annat att

  • föreningen inte är ett fåmansföretag
  • föreningen äger samtliga aktier i bolaget
  • samtliga aktier i bolaget delas ut.

Föreningen är ett fåmansföretag om högst fyra delägare äger mer än hälften av andelarna. Flera personer som är närstående räknas som en person.

Får du annat än aktier i samband med utskiftningen ska du beskattas för detta som utdelning.

Om föreningens andelar är kvalificerade krävs att bolagets aktier i samma utsträckning är kvalificerade för att underprisreglerna ska gälla. När överlåtelsen sker från föreningen till aktiebolaget och underprisreglerna gör att det inte blir någon uttagsbeskattning, ska föreningsmedlemmarna inte heller uttagsbeskattas. Aktieägarnas (medlemmarnas) andelar kommer på så sätt att ha samma anskaffningsvärde som de andelar de hade i den ekonomiska föreningen.

Så länge föreningen inte har trätt i likvidation ska medlemmarna deklarera sina andelar på Skatteverkets blankett K10 eller Skatteverkets blankett K12 på samma sätt som de gjort tidigare.

Om föreningen träder i likvidation ska medlemmarna redovisa det som en försäljning av andelar på blankett K10 eller K12.

Till sidans topp

Lämna kontrolluppgifter

Tänk på att lämna även de sista kontrolluppgifterna. Det kan till exempel vara kontrolluppgifter för löneutbetalningar till anställda. Kontrolluppgifterna ska ni lämna senast den 31 januari året efter inkomståret.

Har ni bytt företagsform under kalenderåret kan det bli så att ni ska lämna kontrolluppgift både för föreningen och för aktiebolaget. 

Till sidans topp

Betala rätt preliminär skatt

Skatteverket ändrar inte automatiskt preliminärskatten. För att Skatteverket ska kunna göra en ny preliminär skatteberäkning för föreningen ska den lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Annars är risken stor att föreningen betalar för lite eller för mycket preliminär skatt. 

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp