Moms och tull vid import av varor från länder utanför EU

EU är en tullunion som har en tullgräns mot länder utanför EU. EU-länderna har gemensamma tullregler och gemensam tulltaxa. Det betyder också att EU har gemensamma regler för importmoms.

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms vid import av varor

Om du är momsregistrerad och importerar varor från länder utanför EU ska du redovisa och betala importmoms till Skatteverket via din momsdeklaration. Har du inte momsregistrerat dig, ska du betala importmoms till Tullverket.

Du ska betala moms för tullpliktiga varor. Momsreglerna vid import gäller för varor som du för in från

 • länder utanför EU
 • EU-områden som ligger utanför EU:s skatteområde

Läs mer om EU-områden utanför EU:s skatteområde på Skatteverkets webbplats

Skatteverkets momsguide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över vad som gäller vid köp av varor från länder utanför EU.

Läs Skatteverkets momsguide på Skatteverkets webbplats

Läs mer om moms vid import från länder utanför EU i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel

Till sidans topp

Importmoms på tullpliktiga varor

Om du importerar varor från regioner i EU som inte tillhör EU:s skatteområde, gäller samma regler som vid import från länder utanför EU.

Läs mer om att importera utanför EU:s skatteområde på Tullverkets webbplats

Dessa områden tillhör EU:s gemensamma marknad. Om du för in varor från sådana områden, är de alltid tullfria. Men om de skulle ha varit tullpliktiga om de hade importerats från länder utanför EU, ska du redovisa moms för varorna till Skatteverket via din momsdeklaration.

Läs mer om hur du ska redovisa moms och beräkna hur momsbeloppet beräknas i Skatteverkets broschyr Moms i utrikeshandel

Till sidans topp

Undantag från importmoms

En del varor som är tullfria eller har lägre tull är också undantagna från moms. Om du importerar en vara med en sån tullfrihet och varan därmed är undantagen från momsplikt, ska du varken redovisa beskattningsunderlag eller någon utgående eller ingående moms i momsdeklarationen.

Förutom de tullfria varorna enligt ovan finns andra varor som är undantagna från momsplikt enligt de momsregler som gäller allmänt. Om du importerar sådana varor, ska du inte heller betala importmoms.

Läs mer om hur du ska redovisa moms och beräkna momsbeloppet på Skatteverkets webbplats

Läs mer om när du ska redovisa moms och hur momsbeloppet beräknas i Skatteverkets broschyr Moms i utrikeshandel

Till sidans topp

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Tull vid import av varor från länder utanför EU

När du importerar varor från länder utanför EU, är det mycket att tänka på. Om du är osäker bör du ta kontakt med Tullverket.

När du pratar med Tullverket ska du vara tydlig med för slags vara du importerar och varför du importerar den. Då kan Tullverket lättare svara på dina frågor.

Till Tullverkets upplysningstjänst TullSvar kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av tullfrågor. Telefonnumret till TullSvar är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771 520 520.

Du kan också ställa din fråga till TullSvar med hjälp av ett e-postformulär

Till sidans topp

Tullförfarande vid varuimport

När du köper en vara från en säljare i ett land utanför EU måste du lämna en importdeklaration till Tullverket och redovisa importmoms.

För att deklarera dina importerade varor behöver du

 • ansöka om ett Eori-nummer
 • klassificera varan och ange rätt varukod
 • ta reda på varans tullavgift och om det finns importrestriktioner
 • ta reda på om du kan importera varan tullfritt eller med lägre tull
 • ta reda på om du behöver ett exportbevis
 • föranmäla varuimport
 • lämna en importdeklaration
 • betala eventuell tull och andra avgifter
 • redovisa och betala importmoms.

Dina varor kanske ska transiteras. Det betyder att de fraktas genom ett eller flera länder utan att du behöver betala tull och skatt. Då kan det finnas speciella villkor som du behöver ta reda på.

Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid importen, kan du lägga upp den på tullager. Då behöver du inte betala tull, skatter och andra avgifter direkt. Du betalar när du tar ut varan ur tullagret.

Till sidans topp

Ansök om ett Eori-nummer

Du behöver inget tillstånd för att börja importera. Däremot behöver du ett speciellt registreringsnummer, ett Eori-nummer.

Ansök om Eori-nummer på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Klassificera varan och ange rätt varukod

Du ska även ange en varukod, det vill säga en sifferkod som beskriver din vara och styr tullsatsen och andra bestämmelser. När du anger en varukod klassificerar du din vara. Alla varukoder finns samlade i Tulltaxan på Tullverkets webbplats.

Läs mer om Tulltaxan på Tullverkets webbplats

Lär dig hur tulltaxan fungerar och hur du kan ta fram tullsatser, varukoder, import- och exportbestämmelser, växelkurser, varuhandböcker med mera.

Till sidans topp

Ta reda på varans tullavgift och eventuella importrestriktioner

När du har klassificerat din vara, kan du använda tulltaxan för att se tullsatsen för varan och om varan omfattas av följande:

Genom tulltaxan får du också veta vilken importmoms som gäller.

Till sidans topp

Ta reda på om varan kan importeras utan eller med lägre tullavgifter

Normalt behöver du inte betala tull och moms för exempelvis varor som ska användas i mässor, varuprover, trycksaker och reklammaterial och drivmedel till fordon. Och när du importerar en vara du tidigare har exporterat för att exempelvis visa upp den på en mässa eller presentera den för en kund i exportlandet, kan du få tullfrihet eller tullnedsättning.

Läs mer om villkoren för sådan import på Tullverkets webbplats

Tillfällig införsel och ATA-carnet

Behöver du tillfälligt importera exempelvis emballage, maskiner, varor för utställningar eller varuprover för att senare återexportera varan i oförändrat skick? Då kan du göra det tull- och momsfritt om du efter ansökan får tillstånd till tillfällig införsel.

I stället för tillfällig införsel kan du använda ATA-carnet. Då behöver du inga andra tullhandlingar och du slipper ställa garanti för tullavgifterna vid gränspassagen. ATA-carnet är ett dokument som exportören av varan köper av en handelskammare i sitt land.

Läs mer om tillfällig införsel och ATA-carnet på Tullverkets webbplats

Läs mer om hur du använder ATA-carnet på Sveriges handelskamrars webbplats

Aktiv förädling – import för att bearbeta eller reparera varor

Du kan tullfritt importera en vara tillfälligt för att bearbeta eller reparera den för att sedan återexportera den, om du har tillstånd för aktiv förädling. Om du inte vill återexportera varan efter reparationen eller bearbetningen, kan du importera den som vanligt, vilket kan ge en lägre tullavgift om varan efter bearbetning får en lägre tullsats än originalvaran. Om du väljer att importera varan, måste du lämna en importdeklaration.

Läs mer om aktiv förädling på Tullverkets webbplats

Slutanvändning – varor som importeras för ett särskilt ändamål

Vissa varor kan du importera till nedsatt tull eller tullbefrielse om du uppfyller villkoren för hur de ska användas. I Tulltaxan står det om de flesta varor som omfattas. Du måste ha tillstånd för slutanvändning för att få tullförmånen.

Läs mer om tillstånd för slutanvändning på Tullverkets webbplats

Ansök om tullättnader för insatsvaror hos Kommerskollegium

Du kan ansöka om att insatsvaror som du ska importera helt eller delvis ska undantas från den tull som annars ska betalas för varorna. Dessa tullförmåner kan gälla för obegränsade eller begränsade kvantiteter (tullkvoter), och de kan användas av alla importörer.

Läs mer om ansökningsvillkoren på Kommerskollegiums webbplats

Momsfri import

Importerar du varor som du ska leverera till en mottagare i ett annat EU-land efter att du har förtullat varorna? Då ska momsen redovisas i det EU-land där mottagaren är registrerad för moms.

Läs mer om momsfri import på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Behöver du ett exportbevis?

Ibland behöver du bevis på att varan har förts ut ur EU. Det gäller till exempel när du återexporterar en vara efter aktiv förädling eller tillfällig införsel. Det gäller också när du skickar tillbaka en importerad vara och får tullen återbetald.

Läs mer om exportbevis på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Transitering av importerade varor

Du kan transportera dina importerade varor genom ett eller flera länder utan att betala tull och skatt. Det kallas transitering. Då måste du ställa en garanti för den obetalda tullen och skatten hos Tullverket.

Läs mer om transitering och exempel på transitering på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Föranmälan av varuimport

Alla varor som förs in i EU ska föranmälas till en tullmyndighet. Normalt är det din transportör som lämnar föranmälan. Föranmälan ska skydda EU från farliga varor och leva upp till ökade säkerhetskrav i världshandeln. Man behöver inte föranmäla när man importerar varor från Norge och Schweiz.

Läs mer om föranmälan av varuimport på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Lämna en importdeklaration

Du kan lämna importdeklaration manuellt eller elektroniskt.  Du kan också anlita ett deklarationsombud, vilket många företag gör. Deklarationsombudet kan till exempel vara en speditör. Det kostar pengar, men det sparar tid.

Läs mer om hur du gör en importdeklaration på Tullverkets webbplats

Du som har omfattande importverksamhet kan söka tillstånd att få använda ett förenklat förfarande. Då lämnar du först en förenklad deklaration med begränsat antal uppgifter. Sedan lämnar du en kompletterande importdeklaration.

Läs mer om förenklad deklaration på Tullverkets webbplats

Underlag till importdeklaration

Du som importerar varor måste kunna visa upp styrkande handlingar såsom faktura, tullvärdedeklaration och eventuella ursprungsintyg till din tulldeklaration om Tullverket begär det.

Läs mer om styrkande handlingar på Tullverkets webbplats

Läs mer om ursprungsintyg och ursprungsregler på Kommerskollegiums webbplats

Läs mer om Tullvärde på Tullverkets webbplats.

Där finns också en tullvärdeguide som hjälper dig beräkna tullvärdet.

Till sidans topp

Betala eventuell tull och andra avgifter

När Tullverket har fått importdeklarationen fattar myndigheten ett tulltaxeringsbeslut. Du ska då betala tull och annan skatt innan du får tillgång till dina varor.

Du kan ansöka om tillstånd till betalningsanstånd. Då får du istället en räkning med vad du ska betala. Först när du fått räkningen betalar du kostnaderna för tull och annan skatt.

Läs mer om betalningsanstånd på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Redovisa och betala importmoms

Alla momsregistrerade företag ska redovisa och betala importmoms till Skatteverket via sin momsdeklaration. Det är endast privatpersoner och företag som inte är momsregistrerade som ska betala importmoms till Tullverket.

Till sidans topp

Tullager ger uppskov med betalning av tull, skatter och andra avgifter

Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid importen, kan du lägga upp den på tullager. Då slipper du att betala tull och andra skatter och avgifter. Dem betalar du när du tar ut varan från tullagret. Då lämnar du också tulldeklarationen för import.

Läs mer om tullager på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Tullverkets upplysningstjänst TullSvar

Till Tullverkets upplysningstjänst TullSvar kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av tullfrågor. Telefonnumret till TullSvar är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771 520 520.

Ställ din fråga till TullSvar via e-postformulär

Till sidans topp

Tullverkets utbildningar i tullfrågor

Tullverket håller regelbundet kurser och informationsträffar om tullfrågor runt om i Sverige för företag som arbetar med internationell handel.

Läs mer om Tullverkets utbildningsverksamhet på Tullverkets webbplats

Film - Hur fungerar det med tull vid affärer med andra länder?

Hur fungerar det med tull när man ska göra affärer med andra länder? Lars Axelsson från Tullverket reder ut de vanligaste frågorna.

Se film med Tullverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.