Finansieringsstöd vid export

Ska du sälja till utlandet eller etablera ditt företag i ett annat land? På den här sidan hittar du olika typer av finansieringsstöd som innebär både ekonomisk hjälp och praktisk rådgivning.

Sidan blev senast uppdaterad:

 1. Regionalt bidrag för företagsutveckling

  Tillväxtverket

  Bidrag

  Du kan söka regionalt bidrag om du har ett privatägt litet eller medelstort företag som du vill starta eller utveckla, om du har svårt att hitta eller få finansiering på den privata marknaden.

  Läs mer

  Regionalt bidrag för företagsutveckling ges till allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i mässor.

  Bidragen är baserade på procentsatser av de godkända kostnaderna. I de flesta fall maximalt 10 till 35 procent men för vissa typer av stöd kan det bli betydligt mer.

  Syftet med de regionala företagsstöden är att stärka och utveckla företagets konkurrenskraft och på det sättet stärka och utveckla näringslivet på orten.

  Om ditt företag kan få stöd beror på var i landet företaget finns och vad företaget gör.

  Mer information

  Läs mer om de regionala företagsstöden på Tillväxtverkets webbplats

 2. Stöd till innovativa lösningar som förbättrar livsvillkoren i utvecklingsländer

  Sida

  Bidrag

  Sida erbjuder finansiellt stöd och rådgivning till små och medelstora företag som vill utveckla innovativa lösningar som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

  Läs mer

  Sida samverkar bara med små och medelstora företag som utgår från hållbart företagande med fattiga människor som kunder, anställda, producenter, distributörer eller företagare i olika delar i värdekedjan.

  Företagen får ”tävla” om finansiering från så kallade challenge funds dit man kan skicka in sina projektförslag med innovativa lösningar. Företagen måste stå för minst 50 procent av kostnaderna. Fondernas medfinansiering varierar. Exempelvis kan Global Innovation Fund stödja innovationer med upp till 15 miljoner US-dollar.

  Sida kan göra det lättare för företag att få lån till sina projekt genom att dela risken med långivaren. Det gör Sida genom olika slags garantier, exempelvis betalningsgarantier och garantier för marknadsrisker, såsom pris- och efterfrågefluktuationer.

  Mer information

  Läs mer om Sidas verksamhet med näringslivet på Sidas webbplats

 3. Konsultcheck för företagsutveckling

  Myndigheter med regionalt utvecklingsansvar

  Bidrag

  Du kan få bidrag till externa konsulttjänster för att utveckla ditt företag. Stödformen kallas ofta för konsultcheck och kan beviljas i hela landet.

  Läs mer

  Stödet kan beviljas till små och medelstora företag med max 150 000 kronor per satsning och max 50 procent av kostnaden.
   
  Den köpta tjänsten kan gälla produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål. Tjänsten får inte gälla ordinarie drift.
   
  Konsultcheck för företagsutveckling är ett regionalt företagsstöd som du ansöker om hos din länsstyrelse eller region. Du hittar länkar till deras webbplatser via länken nedan.

  Mer information

  Läs mer om konsultcheckar för företagsutveckling på Tillväxtverkets webbplats

 4. DemoMiljö - stöd till miljöteknik för att stärka småföretag och minska fattigdom

  Tillväxtverket

  Bidrag

  DemoMiljö erbjuder planeringsbidrag och bidrag till demonstrationsprojekt till små och medelstora företag inom miljöteknikområdet. Företagen får ansöka om stöd i konkurrens med andra. Två gånger per år är det dags att söka bidrag och då kan du läsa om det på Tillväxtverkets webbplats.

  Läs mer

  DemoMiljö hjälper innovativa miljöteknikföretag att etablera sig i 14 utvalda länder i Afrika, Sydamerika, Asien, Västra Balkan och Östeuropa. Företagen ska ha lösningar som kan minska negativ miljö- och klimatpåverkan och förbättra fattiga människors levnadsvillkor i dessa länder.

  Företagen kopplas ihop med lokala experter som vet hur företagens lösningar kan anpassas till landets förutsättningar. Företagen och experterna ska ha varit verksamma i minst 3 år, ha 5 till 249 anställda och en sund ekonomi.

  Företag i Sverige kan söka planeringsbidrag. Innan ni ansöker ska ni ha tecknat ett partnerskapsavtal med en organisation i ett av de utvalda länderna. Bidragets maxbelopp är 350 000 svenska kronor.

  Organisationer i något av de utvalda länderna kan söka bidrag till demonstrationsprojekt. Den som söker bidrag och alltså vill köpa tekniken som ska importeras, ska ha tecknat ett köpeavtal med säljaren innan ansökan lämnas in. Bidraget kan uppgå till mellan 500 000 och 1 800 000 svenska kronor, vilket kan täcka 50 procent av kostnaderna för utrustning och 80 procent av kostnaderna för tjänster.

  Mer information

  Läs mer om ansökningsförfarandet för DemoMiljö på Tillväxtverkets webbplats

 1. Exportfinansiering

  Almi

  Lån

  Almi erbjuder olika former av exportfinansiering för att göra det lättare för små och medelstora företag att satsa internationellt.

  Läs mer

  Almis exportlån riktar sig till små och medelstora företag som vill satsa på export inom alla branscher.

  Exportlånet fungerar som Almis företagslån. Skillnaden är att företaget också kan ta lån i utländsk valuta. Exportlånet ska normalt betalas tillbaka på tre till fem år.

  Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. För att kompensera den högre risken tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. För Almi är det affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i den finansiella bedömningen av företaget.

  Mer information

  Läs mer om exportlån på Almis webbplats

 2. Villkorslån till förstudier om miljöinvesteringar utanför EU/Efta

  Nordiska projektexportfonden (Nopef)

  Lån

  Nopef erbjuder lån på förmånliga villkor till små och medelstora företag i Norden. Syftet är att finansiera förstudier för att stärka företagens internationella konkurrenskraft.

  Läs mer

  Vill ditt företag utvärdera en långsiktig investering och etablering av affärsverksamhet som bidrar till positiva miljöeffekter i ett land utanför EU/Efta-området? Då kan Nopef bevilja räntefria villkorslån för upp till 40 procent av vad det kostar att göra en förstudie.

  Om ni väljer att etablera er i landet eller länderna efter förstudien, kan hela lånebeloppet göras om till stöd. Om ni inte gör någon etablering kan Nopef bara efterskänka 50 procent av det villkorslån som ni beviljades. Det högsta belopp som går att låna är 50 000 euro.
   

  Mer information

  Läs mer om lån på Nopef:s webbplats

 3. Exportstöd till miljöprojekt

  Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)

  Lån

  NEFCO erbjuder nordiska företag lånefinansiering, exportstöd och riskkapital till små och medelstora miljöprojekt, främst i Östeuropa.

  Läs mer

  NEFCO erbjuder olika typer av lån till nordiska exportörer av varor och tjänster samt krediter till köpare av nordiska varor och tjänster. NEFCO kan också gå in med riskkapital. Projekt som ger positiva effekter för miljön kan också få exportstöd till förmånliga villkor.

  NEFCO finansierar små och medelstora miljöprojekt med demonstrationsvärde. Många av projekten är nyskapande och projekten går ofta ut på att testa nordiska lösningar som går att skala upp.

  Mer information

  Läs mer om finansieringslösningar på NEFCO:s webbplats

 4. Lån till svenska exportörer och deras kunder

  AB Svensk Exportkredit (SEK)

  Lån

  SEK erbjuder finansieringslösningar till svenska exportörer och deras kunder. SEK vänder sig i första hand till företag som omsätter minst 500 miljoner kronor och som på något sätt jobbar med export.

  Läs mer

  Utlåning till svenska exportörer

  Till svenska exportföretag och deras dotterbolag kan SEK erbjuda lån i ett flertal olika valutor och löptider. Utlåningen är främst i svenska kronor, US-dollar eller euro, men SEK erbjuder också flera andra valutor.

  Utlåning till köpare av svenska exportvaror (Internationella köpare)
  SEK ger lån till internationella köpare i form av exportkrediter, Customer Finance, Trade Finance och projektfinansiering.

  SEK erbjuder exportkrediter till rörlig marknadsränta till köpare av kapitalvaror och tjänster, i samarbete med många svenska och internationella banker.

  SEK kan också erbjuda statsstödda exportkrediter med fast ränta, så kallad Commercial Interest Reference Rate (CIRR). Det är ett kostnadsfritt räntelöfte som gäller i fyra månader från att det ställs ut. Man måste ansöka om CIRR innan man tecknar köpekontrakt.

  SEK har också Customer Finance. Det är främst finansiering i form av leasing och avbetalningsköp för exportaffärer med kapitalvaror som säkerhet.

  SEK kan även erbjuda finansiering av kundfordringar. Det kan ge längre kredittider för kunden och förbättrad likviditet för exportören. SEK finansierar främst kundfordringar tillsammans med svenska och internationella affärsbanker som då får tillgång till SEK:s likviditet och riskkapacitet.

  Projektfinansiering är ett alternativ till andra finansieringsformer och är ett viktigt instrument vid försäljning av projekt med svenskt exportinnehåll.

  Mer information

  Läs mer på Svensk Exportkredits webbplats

 1. Investeringsstöd till företag på tillväxtmarknader

  Swedfund

  Riskkapital

  Swedfund erbjuder riskkapital och etableringsstöd till investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

  Läs mer

  Swedfund investerar i världens allra fattigaste länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Swedfund delar risken med företagen och erbjuder partnerskap samt delfinansiering genom bland annat aktiekapital och lån.

  Etableringsstöd

  Små och medelstora företag får hjälp att etablera samarbete med bolag i de aktuella länderna, genom Swedfunds finansieringsprogram Swedpartnership.

  Mer information

  Läs mer på Swedfunds webbplats

 1. Garantier mot betalningsrisker i exportaffärer

  Exportkreditnämnden (EKN)

  Krediter

  EKN försäkrar banker samt små och stora exportföretag mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Det gör det lättare för exportföretagen att få lån.

  Läs mer

  EKN erbjuder olika typer av garantier för att möta de olika risker som kan uppstå i exportaffärer.

  EKN har olika typer av garantier för exportkrediter som skyddar mot betalningsrisker i dina exportkrediter. Bland annat kan EKN garantera risken för förlust för dig som exportör, om köparen bryter exportavtalet under tillverkningstiden.

  Om köparen vill ha en kontraktsgaranti som säkerhet för att exportören ska fullgöra kontraktet, kan exportören skydda sig mot förluster med en garanti för kontraktsgarantin. Det skyddar exportören om köparen tar ut kontraktsgaranti utan att ha rätt till det. Den bank som ställer ut kontraktsgaranti kan också försäkra sin risk på exportören. Garantin kan även användas av underleverantörer i exportaffärer.

  Med garanti för växlar och remburser delar EKN risken med banken när banken bekräftar remburser och köper växlar med en underliggande exportaffär.

  Med garantier för rörelsekredit och investeringskredit delar EKN risken med den bank som erbjuder lån, checkkrediter och övertrasseringsrätter till små och medelstora exportföretag och underleverantörer till exportföretag. Även leasingupplägg kan garanteras. Rörelsekreditgarantin minskar bankens risk vilket underlättar företagens kapitalförsörjning. Investeringskreditgarantin ger banker större möjlighet att finansiera investeringar i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige.

  EKN:s investeringsgaranti täcker risken för förlust i samband med investeringar eller investeringsslån utomlands.

   

  Mer information

  Läs mer om garantier på Exportkreditnämndens webbplats

 1. Affärsutvecklingscheckar

  Tillväxtverket

  Övrigt

  Affärsutvecklingscheckar riktar sig till små företag med 249 anställda och med minst tre miljoner i omsättning som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin internationella marknad ytterligare.

  Läs mer

  Företag kan söka en check på 50 000–250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden, och resten betalar företaget själv.

  Checken kan användas till:

  • köp av tjänst
  • resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
  • projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget).

  Ansökan görs regionalt.

  Mer information

  Läs mer om Affärsutvecklingscheckar på Tillväxtverkets webbplats

 2. Strategisk rådgivning och praktiskt stöd

  Business Sweden

  Övrigt

  Business Sweden erbjuder hjälp som täcker hela processen från exportinformation till konkret sälj- och marknadsstöd på plats.

  Läs mer

  Business Sweden erbjuder hjälp för att etablera ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på nya marknader, eller att växa på en befintlig marknad. En viktig del av deras uppdrag är att identifiera möjligheter för små och medelstora företag som har potential att växa internationellt.

  Småföretagsprogrammet i åtta steg riktar sig till svenska företag med högst 10 miljoner euro i omsättning och max 50 anställda. Det kan genomföras i sin helhet eller i den omfattning som passar det enskilda företaget.

  Mer information

  Läs mer om särskilda tjänster för små och medelstora företag på Business Swedens webbplats

 3. Kostnadsfri rådgivning och stöd i internationella affärer

  Enterprise Europe Network (EEN)

  Övrigt

  Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster till små och medelstora företag som vill växa på en internationell marknad.

  Läs mer

  Enterprise Europe Network kan hjälpa ditt företag att:

  • förstå EU–regler och hitta EU-finansiering
  • hitta internationella affärspartner
  • ta nya innovationer till en marknad.

  Enterprise Europe Network finns i drygt 60 länder med nästan 600 regionala kontor. I Sverige finns nätverket på 22 orter. Tillväxtverket är nationell koordinator.

  Mer information

  Läs mer på Enterprise Europe Networks webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.