Så fungerar en ekonomisk förening

Sidan blev senast uppdaterad:

Att bilda en ekonomisk förening är ett alternativ om ni är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans.

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Ekonomiskt utbyte kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Föreningen kan också främja andra intressen än rent ekonomiska, så länge som det ekonomiska intresset dominerar. Bostadsrättsföreningar och kooperativ är exempel på ekonomiska föreningar. 

Minst tre medlemmar

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

I föreningens stadgar kan ni begränsa vem som får vara medlem. Till exempel kan föreningen vara öppen bara för anställda hos föreningen, en viss yrkesgrupp, konsumenter av viss tjänst, eller de som är bosatta inom ett visst område. 

Medlemmarna ska delta i den ekonomiska verksamheten. Medlemmarna kan till exempel delta som konsumenter, som leverantörer, genom att jobba i verksamheten, ta uppdrag via föreningen, eller genom att använda sig av föreningens tjänster på något annat sätt. 

Medlemmarna är inte ekonomiskt ansvariga för föreningen. Det de riskerar är i princip bara medlemsinsatsen. 

Skriv stadgar 

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

Håll föreningsstämma varje år 

Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse och revisor. 

Utse en styrelse 

Föreningens styrelse ska bestå av minst tre personer. Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen kan i sin tur utse andra personer, till exempel en verkställande direktör, som får företräda föreningen. Styrelseledamöter och andra företrädare för föreningen har ansvar för skador som de medvetet orsakar föreningen. 

Utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen 

Större ekonomiska föreningar ska ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Det gäller bland annat ekonomiska föreningar som har mer än 25 anställda. Det är facket som utser arbetstagarrepresentanter. En ekonomisk förening kan dock ha regler i stadgarna som gör att minimikravet på antal anställda är lägre. 

Registrera ekonomisk förening 

Du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. 

Betala skatter och avgifter 

En ekonomisk förening betalar skatt om den gör vinst. Om ni delar ut vinst som utdelning till medlemmarna betalar de skatt på utdelningen. 

Vill ni starta en bostadsrättsförening? 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. I föreningens hus ska det finnas minst tre lägenheter. 

Vill ni starta ett kooperativ? 

Om ni är några personer som vill starta ett företag tillsammans, kan ni starta ett kooperativ. Oftast satsar alla lika mycket ekonomiskt i ett kooperativt företag och de viktigaste besluten fattas gemensamt. Kooperativ är ingen egen företagsform. Den vanligaste företagsformen för kooperativ är ekonomisk förening.  

Arbets- eller personalkooperativ finns inom nästan alla branscher, exempelvis hantverkskooperativ, arkitektkooperativ och daghemskooperativ. Coompanion är en företagsrådgivare för alla som vill starta kooperativa företag.  

Det kan ibland vara lämpligt att kombinera olika företagsformer. En ekonomisk förening kan till exempel bilda ett aktiebolag (dotterbolag) för en avgränsad verksamhet, till exempel en affärsverksamhet som inte passar att driva i föreningen. Föreningen äger då aktiebolaget, som har egen styrelse, personal och redovisning. 

Mer information om ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar 

Mer information om olika företagsformer 

Tabellen Välj företagsform (pdf) från broschyren Starta företag ger dig en översikt över de vanligaste företagsformerna.

Jämför olika företagsformer i tabellen

I verksamt.se:s FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna om företagsformer

Mer om ekonomiska föreningar

Registrera ekonomisk förening

Du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan.

Skatter och avgifter

I en ekonomisk förening beskattas föreningen för vinsten. Den vinst som delas ut beskattas hos medlemmarna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp