Så fungerar ett aktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag behöver du en kapitalinsats.

Du måste ha ett aktiekapital

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

Hur du betalar aktiekapital, Bolagsverkets webbplats

Vad är ett aktiebolag, Bolagsverkets webbplats 

Utse en styrelse, vd och revisor 

Aktiebolaget ska ha en styrelse. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Om styrelsen har två eller fler styrelseledamöter ska en av dem vara ordförande. I publika bolag måste det finnas minst tre styrelseledamöter varav en ska vara ordförande. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse med erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter. 

Privata aktiebolag kan ha en verkställande direktör (vd) men måste inte. Publika aktiebolag måste ha en vd. I publika bolag får inte vd och ordförande vara samma person. Om bolaget ska ha en vd tillsätts den av styrelsen. 

Revisorn ska granska aktiebolagets årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning av aktiebolaget. Små privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Publika aktiebolag måste alltid ha revisor. Företag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.  

Aktiebolag utan revisor, Bolagsverkets webbplats 

Utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen 

Större aktiebolag ska ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Det gäller bland annat företag som har mer än 25 anställda. Det är facket som utser arbetstagarrepresentanter.  

Håll bolagsstämma varje år 

Alla aktiebolag ska hålla bolagsstämma (årsstämma) varje år. Bolagsstämman beslutar bland annat om årsredovisningen och hur företagets vinst eller förlust ska disponeras. Aktieägarna kan påverka aktiebolaget på bolagsstämman, där de väljer bolagets styrelse och eventuellt revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten. 

Mer om aktiebolag

Registrera aktiebolag

För att du ska kunna starta ett aktiebolag måste du anmäla det till Bolagsverket. Sen ansöker du om F-skatt.

Skatter och avgifter

Aktiebolag betalar bolagsskatt som är skatt på den vinst som företaget haft under året.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp