Organisationer inom scenkonst

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du organisationer som kan vara viktiga för dig som vill starta företag inom scenkonst. Det finns också intresseorganisationer som arbetar för att utveckla olika konstformer eller genrer, bedriva kulturpolitik eller arbetar för jämställdhet inom scenkonsten.

Organisationerna har stor kunskap om sina delar av scenkonstområdet och erbjuder i många fall sina medlemmar information och personlig rådgivning i frågor som kan gälla allt från avtal och regler till hur du kan hitta rätt marknad. Kontakta den organisation som arbetar inom ditt område för att få specifik hjälp med just dina frågor eller för att bli slussad rätt.

Tänk också på att den generella företagsrådgivning som finns för alla typer av företag och organisationer i de flesta fall fungerar lika bra för dig som startar företag inom scenkonsten.

Fackförbund

Fackförbundet Scen & Film (tidigare Teaterförbundet) är ett fackförbund inom scen- och mediebranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovspersoner, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, dans, musikal, film, radio, tv och bio. Förbundet organiserar både löntagare och egenföretagare.

Scen & Film

DIK, facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation organiserar personer som arbetar med dokumentation, information och kultur. Inom scenkonstbranschen är till exempel informatörer, kommunikatörer och producenter med akademisk bakgrund medlemmar. DIK organiserar också egenföretagare och studenter.

DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor

Musikerförbundet är de professionella musikernas fackförbund. De för musikernas talan, hjälper till med avtal och ger annan juridisk assistans till sina medlemmar. Musikerförbundet har en stipendiefond och ger rabatter. Musikerförbundet ger också ut medlemstidningen Musikern.

Musikerförbundet

Centrumbildningar och arbetsgivarorganisationer

Centrum för dramatik är en ideell förening som består av yrkesverksamma dramatiker, det vill säga manusförfattare och översättare av dramatik som skriver för scen, film, radio, tv och nya medier. Centrum för dramatik arbetar med att söka upp uppdragsgivare till dramatiker, vidareutbildning av medlemmarna och att sprida kunskap om konstnärsområdet.

Centrum för dramatik

Danscentrum är en medlemsstyrd organisation som företräder det fria dansområdet, förmedlar sina medlemmars dansföreställningar, hyr ut subventionerade studior, arrangerar workshops och daglig träning för dansare. Danscentrum är arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den fria danskonsten.

Danscentrum

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare inom musik, teater och dans. Svensk Scenkonst erbjuder bland annat stöd i rollen som arbetsgivare när det gäller avtal, förhandlingar, arbetsrätt, lönebildning, upphovsrätt, skatter och försäkringar och har kollektivavtal med en rad arbetstagarorganisationer.

Svensk Scenkonst

Teatercentrum är en medlemsstyrd organisation som företräder fria teatergrupper och arbetar med att sprida kunskap om sina medlemmars verksamhet, förmedla teaterföreställningar och anordna kurser och workshops. Teatercentrum är en arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den fria teaterkonsten.

Teatercentrum

Alliansbildningar

Dansalliansen har statligt stöd för att erbjuda anställning till frilansande dansare i syfte att ge dansarna större social och ekonomisk trygghet. I verksamheten ingår även att stödja det fria dansområdet genom kompetensutveckling, kontaktförmedlande insatser och samarbeten med andra aktörer inom dansområdet.

Dansalliansen

Musikalliansen är arbetsgivare för frilansande musiker. Musikalliansen stödjer även det fria musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier, öppna samtal och samarbeten med andra aktörer på musikområdet. Musikalliansen bedrivs i bolagsform och ägs av Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Symf, Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt anslag via Statens kulturråd.

Musikalliansen

Teateralliansen har statligt stöd för att ge frilansande skådespelare en anställning i syfte att ge dem större social och ekonomisk trygghet. Teateralliansen verkar också för kompetensutveckling inom teaterområdet genom workshops och kurser.

Teateralliansen

Intresseorganisationer

Dramatikerförbundet är en intresseorganisation som tillvaratar svenska dramatiska författares och översättares ekonomiska och ideella intressen. Förbundet erbjuder juridisk och ekonomisk rådgivning, kontraktsgranskning och deklarationsservice. Förbundets medlemmar omfattas av en rad juridiska avtal, till exempel när det gäller förvärv och framförande av dramatiska verk och översättningar.

Dramatikerförbundet

Upphovsrätt för musik

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området.

Föreningen Svenska tonsättare, FTS

Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry) representerar de större skivbolagen och tillvaratar deras intressen. Ifpi:s svenska kontor heter Ifpi Sverige. Ifpi arbetar för att motverka illegal spridning av musik på internet och massproducerade piratutgåvor av fysiska cd. Däribland identiska, men illegala kopior (så kallade counterfeit-versioner).

International Federation of the Phonographic Industry, Ifpi

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Medlemmar är musiker och artister som medverkat på en skivinspelning. Artister och musiker får ersättning från SAMI när deras musik spelats offentligt genom att organisationen samlar in ersättning för musikers och artisters räkning när inspelad musik sprids via radio/tv och vid offentligt framförande. 

Svenska artisters och musikers intresseorganisation, SAMI

SKAP (Svenska Kompositörer Av Populärmusik) är Sveriges intresseförening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer.

Svenska kompositörer av populärmusik, SKAP

STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Musikens upphovspersoner och musikförlagen har gett Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter enligt upphovsrättslagen. Stim ger tillstånd till framförande av musik offentligt samt inkasserar och fördelar ersättningen individuellt.

Svenska tonsättares internationella musikbyrå, STIM

Övrigt

Riksteatern är en statlig institution med ett stort antal riksteaterföreningar över hela landet. Riksteatern arrangerar, förmedlar, producerar, turnerar och utvecklar scenkonst i olika genrer och format. Som konstnär med ett förslag som du tror skulle passa Riksteatern kan du kontakta teaterns dramaturgiat. Som delar av Riksteatern finns även Cullbergbaletten, Södra Teatern, Tyst Teater och nättidningen nummer.se.

Riksteatern

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp