Scener och säkerhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Vid gästspel måste den gästande gruppen följa och respektera lokala regler och förordningar. Mottagande scen måste informera gästande grupp om dessa regler och förordningar.

Den gästande gruppen måste ha bestämt vem som har ansvar för frågor som rör säkerhet kontra åsidosatta konstnärliga uttryck. Vem beslutar till exempel om att minska antal lampor med sämre ljussättning som följd om gästspelsscenens råsystem inte tål vikten av de lampor som gruppen vill använda?

Detsamma gäller för mottagande scen. Ett exempel: Gästspelande grupp har i god tid informerat scenen om vilka rå som ska användas och vilka vikter som gäller för varje rå. Vid ankomst kommer det fram att några av de rå som finns är defekta och inte klarar avsedd last. Vem ansvarar för eventuella åtgärder i det här fallet?     

Olika typer av scenhus

Gästspelsscen

En gästspelsscen är oftast utan egen ensemble och baserar därför sin verksamhet på gästande grupper. Många av de Folkets Hus som finns i Sverige är av denna typ. Ofta finns det en fast anställd scenmästare som har det tekniska ansvaret i den här typen av lokal.

Länsteater/stadsteater

Dessa scener har oftast en egen konstnärlig ledning med anställd ensemble. Här finns också teknisk personal anställd med definierade ansvarsområden.

Festivallokal/eventlokal

Festival- eller eventlokalen kan vara väldigt varierad. Det kan vara en tom industrilokal, ett garage eller ett torg. Vanligast är att en frilansande teknikkoordinator ansvarar för tekniken. Eftersom denna typ av tillfälliga lokaler inte alltid är utrustade för att ta emot publik bör man kolla särskilt vilka tillstånd som finns och vilka villkor som finns för lokalens användande. Några exempel på viktiga frågeställningar: Vad säger brandskyddet? Hur många personer får samtidigt finnas i lokalen? Behövs det polistillstånd för att spela på platsen?
                                                                                    
Man bör alltid ta kontakt med den som har det tekniska ansvaret för lokalen. Om ingen ansvarig finns (i fallet eventlokal), måste man själv ta reda på allt som behövs.

Yrkesroller och ansvarsområden

Arrangör

Arrangören är kontraktskrivande part. Med arrangören avtalas de olika parternas ansvarsområden, till exempel vem som står för eventuella inhyrningar av teknik och personal.

Producent

Producenten är samordnande för både mottagande och gästande part.

Teknisk samordnare/koordinator

Teknisk samordnare är den person som för gästande grupp sammanställer och för kommunikationen mellan arrangören och gästande grupp.

Scenmästaren

Scenmästaren är ofta tekniskt ansvarig på mottagande scen. Scenmästaren kan också vara den samordnande parten för mottagande scen.

Belysningsmästare

Belysningsmästaren har huvudansvaret för ljusanläggningen och dess säkerhet och ska kunna svara på frågor om ström, ljusbord och signalanläggningar.

Ljudansvarig

Ljudansvarig har huvudansvaret för ljudanläggningen och dess funktion och ska kunna svara på frågor om högtalaranläggningen, ljudmixer och dess signalanläggningar. Ofta är denna person även videoansvarig.

Certifieringar och behörigheter

Följande certifieringar finns i dag:

  • Ställningsbyggarcertifikat – ger behörighet att konstruera och montera byggnadsställningar upp till nio meters höjd. Här under faller montering av scenpodier, läktargradänger samt trosskonstruktioner.
  • BB1/BB2. Begränsad elbehörighet. Ger i stora drag behörighet att utföra mindre service- och inkopplingsarbeten på elanläggningen.
  • Förarbevis för personlift. Ger certifikat att få framföra personliftar enligt utbildningsbeviset. Även lokala förarbevis kan förekomma. Det nationella förarbeviset står inte över det lokala, utan oftast krävs båda bevisen för att få manövrera lift.

Information från Elsäkerhetsverket om auktorisation

Gästspel och säkerhet

I god tid innan gästspelet ska gästande grupp sammanställa och presentera en så kallad teknisk raider. Det är ett dokument som beskriver alla förutsättningar för att gästspelet ska kunna genomföras. Där ska det även beskrivas vilken av parterna som ansvarar för de olika delarna. Raidern kan innehålla olika krav på till exempel scenmått, takhöjd, teknisk utrustning, publikplatser och liknande. En genomtänkt och detaljerad raider underlättar den tekniska kommunikationen väsentligt.

Den tekniska raidern ska vara en del av kontraktet och vara underskriven av arrangören och den tekniskt ansvariga på mottagande scen.

Under gästspelet är den gästande gruppen underställd mottagande scens säkerhetsreglemente, vilket medför att all riggning och montering sker i samförstånd mellan gästande tekniker och mottagande tekniker, där mottagande teknikansvarig ansvarar för att riggningen sker enligt gällande lagar och förordningar.

För att undvika missförstånd bör en muntlig genomgång av rigg och montering göras innan gästspelet genomförs.

Säkerhet och brandskydd

Det allra viktigaste handlar om säkerhet och brandskydd. Kontakta din kommun så får du genom den lokala tillsynsmyndigheten och räddningstjänsten information om vad som gäller för just din specifika lokal och verksamhet, brandbesiktning av lokalen, rådgivning och säkerhetsinstruktioner.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Din lokal måste i vissa fall vara handikappanpassad. Det kan exempelvis gälla att skapa allmän tillgänglighet till lokalen för rullstolsburna eller att handikappanpassa toaletter, kontor eller loger. Det kan också handla om att öka tillgängligheten för syn- och hörselskadade, genom att installera hörselslingor, använda syn- eller teckentolkning eller anställa publikvärdar med kunskap om detta.

Kommunen hanterar dessa frågor och oftast finns det en särskild handläggare för det. Kontakta din kommun för mer information om handikappanpassning av din lokal.

Myndigheten för delaktighet har en mängd information och tips som du kan ha nytta av.

Myndigheten för delaktighet

Försäkringar

Det är alltid viktigt att i god tid ta reda på vilket ansvar du har när det gäller försäkringar. Det gäller försäkringar för lokalen, för dem som vistas och arbetar i lokalen och för den händelse du skulle drabbas av, till exempel inbrott eller fuktskador.

Att arbeta som scentekniker

Stockholms konstnärliga högskola har utbildningar inom scenteknik. Du kan också kontakta den lokala länsteatern där det oftast finns stor erfarenhet och kompetens.

Institutionen för scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp