Avtal

Sidan blev senast uppdaterad:

Som designer bör du vara noga med att upprätta avtal i alla verksamhetens delar och med alla personer som involveras i din verksamhet. Så länge man eftersträvar tydlighet finns det mindre utrymme för missförstånd.

En situation som kan uppstå är till exempel inköpare eller återförsäljare som inte betalar enligt överenskommelse. De aktörer du som designer kan komma att behöva teckna avtal med är

 • agenter
 • distributörer (exempelvis butiker)
 • kunder
 • leverantörer
 • PR-agenter eller pressbyråer
 • kompanjoner/partner (om du tar in en annan person som delägare i din verksamhet).

Nedan ser du exempel på vad man bör tänka på när man upprättar några av de vanligast förekommande avtalen.

Till sidans topp

Kompanjonavtal

Det finns många frågor som kan tyckas vara självklara när du ingår ett samarbete eller delägarskap men du bör alltid utgå från att allt inte är självklart för den andra parten. Tänk på att det är skillnad mellan att samarbeta och att vara partner. Det kan vara bra att prova på att samarbeta innan man blir partner, det vill säga ingår delägarskap.

 • Samarbete. När två eller flera parter arbetar gemensamt med en och samma idé utan att vara gemensamma ägare av verksamheten.
 • Delägarskap. När två eller flera parter, i en gemensamt ägd juridisk person, är aktiva och arbetar med en och samma idé.

När du exempelvis ingår ett partnerskap med en annan person för att tillsammans bedriva verksamheten är det viktigt att ni på förhand diskuterar igenom förväntningar och hur ni ska fördela intäkter och kostnader vid olika typer av scenarion.

Frågor som ni bör diskutera igenom och som bör finnas med i kompanjonavtalet är:

 • Hur fördelas exempelvis en intäkt där bara en person varit involverad i försäljningen och den andra exempelvis arbetat med administration?
 • Hur fördelas intäkter eller vinst om en av er blir långtidssjukskriven eller föräldraledig?
 • Vad händer om någon av er vill dra sig ur verksamheten, alltså säga upp samarbetet/delägarskapet?
 • Förköpsrätt, hembudsregler etc.

Till sidans topp

Återförsäljaravtal/distributörsavtal

I Sverige saknas lagstiftning om återförsäljare. Av den anledningen är det särskilt viktigt att upprätta ett avtal med en återförsäljare eller distributör. Det är viktigt att först definiera vad man vill uppnå med avtalet. Om du exempelvis arbetar med en butik som distributionskanal är det viktigt att på förhand komma överens om butiken ska köpa in varor från dig eller om ni kommer att arbeta med kommissionsförsäljning.

Exempel på frågor som kan vara viktiga att reglera i avtalet med återförsäljaren eller distributören är:

 • Bestämmelser om leverans och betalning.
 • Om återförsäljaren ska ha exklusivitet (ensamrätt) eller inte.
 • Om geografiska begränsningar finns och hur de ser ut.
 • Tvistelösningsklausuler.
 • Hur marknadsföring och användning av varumärken ska hanteras.

Till sidans topp

Agentavtal

Även när det gäller samarbeten med agenter är det mycket viktigt att upprätta avtal. Agenten säljer oftast exportörens varor under eget namn på kommissionsbasis, varför det även här är viktigt att komma överens om procentsats samt vad som ingår i agentens roll.

Agent- eller kommissionsavtalet kan vara utformat på olika sätt, från en procentuell andel av försäljningen till en grundlön som kompletteras av en procentuell eller fast summa per försåld enhet.

Lagen om handelsagentur, vanligen kallad agentlagen, reglerar vad som gäller om du anlitar en agent för försäljning. Agentlagen är skriven till förmån för agenten och innehåller därför skyddsregler för agentens räkning.

Även om agentlagen innehåller många regler är det viktigt att skriva ett ordentligt avtal mellan huvudmannen och agenten. En av de viktigaste sakerna att reglera i ett agentavtal är storleken på provisionen och på vilka affärer agenten har rätt till provision. Eftersom en del bestämmelser i agentlagen är tvingande, det vill säga de går inte att avtala bort, är det viktigt att gå igenom och känna till lagen innan man skriver ett agentavtal.

Några av de absolut viktigaste punkterna att reglera i ett agentavtal är:

 • Vilka är parterna?
 • Vilka produkter/tjänster omfattas av avtalet?
 • Vilket geografiskt område avser avtalet?
 • Har agenten någon form av ensamrätt och hur ser den i så fall ut?
 • Vad ska agenten göra?
 • Vad har agenten rätt att göra?
 • Vad ska huvudmannen göra?
 • Vad bestämmer agentens rätt till ersättning?
 • Hur ska agentens ersättning beräknas?
 • Eventuella konkurrensbegränsningar. Observera att konkurrensklausuler måste stämmas av mot konkurrenslagstiftningen.
 • Avtalets giltighetstid.
 • Ska avtalet kunna sägas upp i förtid och i så fall på vilka grunder?
 • Vad ska hända vid avtalets upphörande? Enligt agentlagen har agenten rätt till avgångsvederlag.
 • Vilket lands lag ska reglera avtalet och hur ska eventuella tvister lösas?

Flera branschorganisationer bistår med kostnadsfri juridiskt expertis till sina medlemmar. I vissa fall kan det löna sig att vara medlem i en organisation som bistår med denna typ av branschspecifik hjälp istället för att anlita dyra juridiska byråer.

Stockholm Handelskammares webbplats kan du ladda ner exempel på agentavtal.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp