Villkor och säkerhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Ibland kräver en filmhistoria att inspelningen sker på en offentlig eller riskfylld plats, att vapen förekommer eller att barn medverkar. Då kan det krävas tillstånd eller säkerhetsåtgärder för att genomföra inspelningen.

Var noga med att kontrollera vad som gäller för er och er inspelningssituation. Vänd dig först till polisen för tillstånd. Du kan också vända dig till Sweden Film Commission för att få hjälp med olika tillstånd.

Sök tillstånd hos Polisen

Villkor för inspelning på offentlig plats

 • Filminspelningsområdet ska vara tydligt utmärkt, alternativt skyltas med vägmärke märkt "Filminspelning".
 • Ändringar, åverkan eller andra ingrepp i gatumiljön får inte göras utan särskilt tillstånd från Trafikkontoret.
 • Trafiksignaler och vägtrafikmärken får inte skymmas.
 • Endast hårdgjorda ytor får disponeras, om inte annat framgår av beviljat tillstånd.
 • Framkomligheten för rörelsehindrade får inte blockeras.

Säkerhet vid inspelning på offentlig plats

 • Vid avstängningar av gångbana ska gående hänvisas till andra sidan med avsedd skylt. Detta ska ske i närheten av lämpligt övergångsställe i så god tid som möjligt.
 • Om gatuavstängning har medgivits i utfärdat tillstånd ska det göras med koner eller bom med hög reflekterande yta. Vid mörker och nedsatt sikt ska dessa dessutom vara försedda med impulslykta mot färdriktningen. Erforderligt antal personer ska vara utposterade vid avstängningen/-arna, för att varna och informera trafikanter.
 • Sladdar och kablar som korsar gång- och körbana ska hängas upp med en fri höjd av 4,5 meter över gångbana och 6,0 meter över körbana. Alternativt kan de, om de ligger på gångbana, täckas med halkfritt skydd mot snubbelrisk, så kallade kabelrännor. Dessa ska vara utformade så att de enkelt kan passeras med barnvagn eller rullstol. De ska dessutom vara försedda med gul kontrastrand för personer med nedsatt syn.
 • Kabelvindor, sladdar och annat material som för tillfället inte används ska hanteras så att de inte utgör hinder.

Parkering av produktionsbilar på offentlig plats

Produktionsbilar och liknande fordon som inte har fått en särskild yta genom kontorets markupplåtare ska ha parkeringstillstånd utfärdat av Trafikkontorets enhet för dispenser. Tillståndet ska placeras väl synligt i framrutan. Privata fordon får inte parkeras inom inspelningsområdet.

Förlängningar eller förändringar av tillstånd

Tidigare tillståndsinnehav innebär inte någon automatisk rätt till förlängning eller utökning. Kompletteringar eller ändringar i ursprunglig ansökan ska i så god tid som möjligt anmälas till polismyndigheten eller ansvarig markupplåtare. Polismyndigheten och Trafikkontoret kan besluta att ändringarna är så omfattande att en ny ansökan måste lämnas in.

Ändrade omständigheter som akut omöjliggör inspelning under hela eller delar av den sökta tiden, ska omgående anmälas till Polismyndigheten eller ansvarig markupplåtare så att inspelningstid/datum kan ändras utan att ny ansökan måste lämnas in.

Skador och kostnader vid inspelning på offentlig plats

Tillståndsinnehavaren är enligt skadeståndslagen ersättningsskyldig för skador på mark och egendom eller som drabbar tredje man och som avsiktligt vållats eller av vårdslöshet. Ytterligare kostnader kan efter upplåtelsetidens slut tillkomma för exempelvis omskyltning och återställande.

Trafikanordningsplan

Om inspelningen medför en trafikpåverkan som inte är ringa (gatuavstängningar eller liknande) kan Trafikkontoret begära att en trafikanordningsplan inlämnas.

Elektricitet

För att öppna och använda el ur elskåp och liknande krävs certifierad elektriker på plats.

Säkerhet och riskbedömning på inspelningsplats

 • Policys – finns det en utarbetad och dokumenterad arbetsmiljöpolicy? Finns det andra policys, exempelvis diskrimineringspolicys, alkohol- och drogpolicy? Är de dokumenterade?
 • Rutiner – finns det dokumenterade handlingsplaner och beredskap för om något skulle gå fel? Rutinerna ska tala om vem som ansvarar och att rätt åtgärder sätts in när något händer som strider mot policy.
 • Uppgiftsfördelning – finns det en klar och tydlig organisation för arbetsmiljö- och säkerhetsansvar inom teamet? Om det är minst 10 anställda ska uppgiftsfördelningen vara skriftlig. När uppgiften ges från vd/producent till underställd ska man alltid försäkra sig att den som får uppgiften har rätt kompetens, resurser och befogenhet för uppdraget.
 • Riskbedömningar – har projektet konsekvensbedömts ur ett arbetsmiljöperspektiv? Har riskbedömning gjorts av varje enskild inspelningsplats? Riskbedömningar ska alltid vara dokumenterade. Finns det lämpliga checklistor som förenklar detta arbete?
 • Handlingsplaner – finns det handlingsplaner för att åtgärda risker som identifierats i riskbedömningen? Dessa ska alltid dokumenteras (samma checklista som för riskbedömning bör kunna användas).
 • Introduktion – finns en plan för hur teamet introduceras? Ska arbetsmiljöarbetet fungera måste alla anställda ha god kunskap om det som beskrivits ovan.
 • Arbetstidsplanering – finns en tidsplan för inspelningen som följer kollektivavtal och lagen om arbetstid (arbetstidsmått, raster, nattvila, veckovila, övertidsbestämmelser)?
 • Samverkan – finns en plan för hur samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till under inspelningsperioden? Om skyddsombuden redan från början får tillgång till all dokumentation från de ovan beskrivna punkterna finns också en god grund att starta samarbetet på.
 • Dispenser och tillstånd – finns nödvändiga dispenser och tillstånd? Till exempel dispens från Arbetsmiljöverket för medverkan av minderårig.

Vapen och explosiva ämnen

 • Vapen - oavsett om det är riktiga vapen med lösa skott eller attrapper måste en vapenexpert finnas med på inspelningsplatsen.
 • Explosiva material - det krävs tillstånd från polis- och brandmyndigheter. Ofta löser den specialeffektfirma eller expertis ni anlitar tillståndsbiten.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp