Lagar och regler inom e-handel

Sidan blev senast uppdaterad:

De mest grundläggande lagarna inom e-handelsområdet är e-handelslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

E-handelslagen

E-handelslagen (SFS 2002:562) ställer ett antal krav på att du som säljare ska lämna viss information till dina köpare:

 • Säljarens namn, adress, e-postadress och organisationsnummer ska finnas i e-butiken.
 • Pris på varor och tjänster ska anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.

Krav på säljaren vid en beställning

E-handelslagen ställer följande krav på säljaren vid en beställning:

 • Säljaren ska ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för kunden att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan hen gör en beställning. Säljaren ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg kunden måste gå igenom för att göra en beställning.
 • Det ska tydligt framgå på vilka språk kunden kan göra sin beställning.
 • Kunden ska utan dröjsmål få en beställningsbekräftelse med e-post.
 • Avtalsvillkoren som rör beställningar ska finnas tillgängliga så att kunden kan spara dem.

E-handelslagen på Konsumentverkets webbplats

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ska du sälja varor eller tjänster till konsumenter via en webbutik måste du följa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), DAL. Det innebär bland annat att köparen har en ångerrätt på 14 dagar från det att köparen tagit emot produkten. Det finns situationer där köparen har längre ångerrätt men också situationer som inte omfattas av ångerrätten.

I vissa fall kan du som säljare ha rätt till ersättning från en köpare som ångrat sitt köp. Det kan till exempel vara ersättning för värdeminskning i de fall en köpare har använt en vara mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion.

Information du som säljare ska lämna:

 • Ditt namn, adress och organisationsnummer.
 • Varans/tjänstens huvudsakliga egenskaper.
 • Varans/tjänstens pris (inklusive skatter och avgifter).
 • Leveransvillkor.
 • Betalningsvillkor.
 • Villkor för ångerrätt.
 • Vad lagen säger om reklamationer.

Det finns ytterligare en tiotal punkter som du måste informera dina köpare om, dessa hittar du i lagen. Det kan också finnas undantag från informationsskyldighet om du säljer vissa varor.

Den här korta informationen om DAL är en förenkling, och speglar inte lagens fullständiga innehåll. Du måste ta reda på vad som gäller i just din verksamhet.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på Konsumentverkets webbplats

Om du inte följer lagen

Om ditt företag har bristande information på webbplatsen kan dina kunder anmäla det till Konsumentverket som kan begära att du anger informationen. Om ni inte kommer överens kan Konsumentombudsmannen vända sig till Patent- och marknadsdomstolen. Patent- och marknadsdomstolen kan ålägga dig att ange den information som krävs enligt e-handelslagen och DAL.

Konsumentverket

Patent- och marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen kan också utfärda ålägganden i ärenden som inte är av större vikt. Åläggandet kan förenas med vite, vilket betyder att du (ditt företag) tvingas betala ett bestämt belopp om du bryter mot förbudet igen.

Konsumentombudsmannen

ICC:s regler

International Chamber of Commerce (ICC) är näringslivets internationella huvudorganisation och har till uppgift att främja en hög etisk standard inom näringslivet. ICC:s regler är inte bindande. Den som bryter mot reglerna kan dock utsättas för negativ publicitet och därför påverkas att följa reglerna.

Huvudståndpunkten från ICC:s sida är att samma regler som gäller övrig marknadsföring och reklam även ska tillämpas på handel via internet, det vill säga att all reklam ska vara laglig, hederlig, vederhäftig, följa god affärssed och inte vara utformad på ett stötande sätt.

ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (pdf)

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Om du behandlar personuppgifter i ditt företag, till exempel om du har anställd personal eller ett kundregister, omfattas du av Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vår samlade sida om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är egentligen en personuppgift?

Övriga lagar

Marknadsföringslagen (SFS 2008:486) reglerar hur du får utforma din marknadsföring.

Lagar och regler för marknadsföring

Andra lagar som kan komma i fråga är bland annat personuppgiftslagen, lagen om elektronisk kommunikation och lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Information om lagar för e-handel på sidan Välj system för din webbutik

Länktips

Står ni inför en internationell expansion av er webbshop? E-handelsguiden innehåller information om relevanta lokala lagar, regelverk, köpbeteenden och trender på omkring 30 olika e-handelsmarknader både inom och utanför EU.

E-handelsguiden på Business Swedens webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp