Olika typer av ersättningar

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns ett antal olika slags ersättningar att hålla reda på vid utställning, uppdrag, hyra, upphovsrättsligt utnyttjande och så vidare. Här hittar du en kort sammanställning av olika ersättningstyper.

Ersättningar vid utställning

Medverkansersättning

Medverkansersättning är den ersättning som konstnären får för ett utställningsuppdrag. Medverkansersättningen gäller till exempel arbete med konstverk inför en utställning, möten, hängning, vernissage, visningar och olika marknadsförings- och PR-aktiviteter med mera. Denna ersättning beräknas utifrån den tid som konstnären lägger ned på arbete i samband med utställningen. Medverkansersättning debiteras enligt arvodesnivå för uppdragsarbete.

Utställningsersättning

Utställningsersättning är en ersättning enligt MU-ramavtalet. Ersättningen får konstnären för att arrangören visar verk som konstnären äger för allmänheten eller för en större sluten krets. Vid utställning bör konstnärer få ersättning som motsvarar MU-avtalets tariff oavsett utställningsarrangör. Konstnärsdrivna gallerier som drivs ideellt bör så långt som möjligt följa MU-avtalets tariff. Utställningsersättning utgår enligt MU-tariffen.

Konstnärernas Riksorganisations information om MU-avtalet

Konstbildande utställningsersättning

Konstbildande utställningsersättning är ett statligt bidrag som kan sökas för utställningar som arrangeras av en institution som får verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som bedriver kontinuerlig utställningsverksamhet. Ersättningen utgår som en hyra för de konstverk som konstnären tillhandahåller arrangören för en utställning och är alltså inte en ersättning för nedlagt arbete eller produktionsersättning. Ersättningen söks i det enskilda fallet från till exempel Sveriges konstföreningar, om det är är en av deras medlemsföreningar som arrangerar utställningen.

Sök ersättning i enskilda fall hos Sveriges konstföreningar

Visningsersättning

Visningsersättning är en ersättning som konstnärer får för att verk som är i en offentlig institutions ägo visas för allmänheten eller används på annat allmännyttigt sätt. Visningsersättning utgår som individuell visningsersättning till respektive konstnär genom BUS (Bildupphovsrätt i Sverige) och som allmän visningsersättning som fördelas till konstnärskollektivet genom Sveriges bildkonstnärsfond. Visningsersättning kommer alltså inte i fråga om konstnären fortfarande själv äger verket.

Individuell visningsersättning

Allmän visningsersättning genom Sveriges bildkonstnärsfond

Ersättningar vid uppdrag

KRO/KIF har rekommenderade minimiarvoden för uppdragsarbete, olika typer av framträdanden och för offentlig utsmyckning.

Konstnärernas riksorganisation, KRO/KIF

Ersättning vid hyra av verk

KRO/KIF rekommenderar att ersättningen vid hyra av konstverk bör vara minst 20 % av verkets försäkringsvärde. De har även ett rekommenderat lägsta belopp oavsett hyresperiod.

Vid utställningar som omfattas av MU-avtalet gäller MU-avtalets tariff.

MU-avtalet

Ersättning för upphovsrättsligt nyttjande

För upphovsrättsligt nyttjande av konstverk tillämpas BUS tariff.

Faktamaterial finns att ladda ner på BUS webbplats

Ersättning för resor och omkostnader

Konstnären bör ersättas för faktiska kostnader för resor och uppehälle på annan ort än hemorten. Därutöver bör konstnären erhålla traktamente enligt gällande normer. Frakt och försäkring av konstverk bör om inget annat avtalats skriftligt bekostas av uppdragsgivaren.

Räkna ut ditt pris

Med vår kalkylator för prissättning kan du få en första uppfattning om vilket pris du behöver ta ut för din vara eller tjänst för att få täckning för dina kostnader.

Räkna ut ditt pris

Nästa steg

Så betalar du skatt

Att du är godkänd för F-skatt innebär att du är en företagare och därmed själv sköter inbetalningen av dina skatter och avgifter.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp