Förbered ditt företag för klimatförändringar

Sidan blev senast uppdaterad:

Det är viktigt att du som företagare försöker skydda din verksamhet mot de händelser som kan inträffa på grund av klimatförändringarna. Genom att vara förberedd på sådant som översvämningar och strömavbrott så minskar du risken för till exempel förstörda lokaler, inställda leveranser och produktionsstopp.

Hur kan klimatförändringar påverka din verksamhet?

Klimatförändringarna innebär bland annat mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen, längre perioder av torka och sannolikt fler tillfällen med extremväder. Klimatförändringarna kan i praktiken innebära att det blir vanligare att du som företagare drabbas av transportstörningar, brist på råvaror och komponenter samt skador på fastigheter.

Störningar av transport, import och export

Ditt företag kan drabbas av leveransstörningar på grund av att transportvägar helt eller delvis försvinner. Vägar kan översvämmas, broar förstöras och kanaler torka ut. Det här kan leda till att varor och tjänster i ditt företag blir kraftigt försenade eller i värsta fall inte kommer fram alls. 

Brist på råvaror och komponenter

Leveransproblem, översvämningar, torka och minskad vattentillgång är exempel på faktorer som riskerar att leda till brist på vissa komponenter och råvaror. Möjligheterna att producera vissa råvaror i Sverige och andra länder kan förändras.

Skador på fastigheter

Om ditt företag har fysiska lokaler som till exempel kontor, butik eller lager så riskerar de att skadas eller förstöras helt av till exempel översvämningar efter skyfall eller ras efter jordskred. Även extrema värmeböljor kan få negativa konsekvenser för den verksamhet du bedriver och varor som förvaras i dina lokaler. 

Störningar i elförsörjningen

På grund av exempelvis höga temperaturer eller väldigt kalla vintrar, översvämningar och kraftiga vindar kan du och ditt företag drabbas av störningar i elförsörjningen. Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera, även system för tele- och datakommunikation kan påverkas. Det kan exempelvis leda till att det inte går att använda mobiltelefon eller dator.

 

Det här kan du göra för att minska sårbarheten och skydda din verksamhet

Nedan är några förslag på vad du som företagare kan göra för att komma igång med att skydda ditt företag och minska sårbarheten för de händelser som kan inträffa på grund av klimatförändringarna. Längre ner på sidan hittar du länkar till andra myndigheter för mer fördjupad information. Du kan också kontrollera om din kommun har information om hur du kan förbereda dig om något oförutsett skulle inträffa till följd av klimatförändringar. Det är även viktigt att se över vilka försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda.

Läs mer om försäkringar för ditt företag

1. Sårbarhetsanalys

Hur sårbart är ditt företag för klimatförändringarna på kort och på lång sikt? Även om det är svårt att kunna förutse vad som kan hända på grund av klimatförändringarna på en specifik plats så går det att arbeta riskförebyggande. 

  • Sårbarhet vid transport, import och export 

Det här exemplet på scenario har tagits fram av Försvarets forskningsinstitut och kan användas som inspiration: 

Hur säkerställer ni era varuflöden om hamnen i Rotterdam, Europas största och viktigaste, slås ut av en flodvåg? Vet ni vilka av era varuleveranser som kommer via hamnen, och om era underleverantörer har undersökt alternativa transportleder? Hur länge klarar sig er produktion med det som finns lagerhållet?

  • Sårbarhet vid fysiska lokaler 

Det är extra viktigt att göra en sårbarhetsanalys om du tänker etablera en ny verksamhet och/eller fysisk lokal. Riskerna ser olika ut beroende på var i landet byggnaderna finns och hur de geografiska förutsättningarna ser ut just där. Även sådant som byggteknik och byggmaterial spelar roll för en fastighets motståndskraft mot extremväder och naturkatastrofer. 

Kartor över områden med risk för översvämning och brand på msb.se

2. Identifiera förebyggande åtgärder, ta fram en plan B och öva

Ett sätt att lättare förstå konsekvenserna för ditt företags verksamhet kan vara att öva på hur ni kan hantera de situationer som ni identifierat i sårbarhetsanalysen. 

3. Håll dig uppdaterad

Ny information och kunskap om klimatförändringarna kommer hela tiden. Det är därför bra att du håller dig uppdaterad via kommunen, länsstyrelsen, branschförbund och myndigheter som MSB och SMHI. Ytterligare ett tips är att prata med andra företagare på din geografiska plats och i din bransch för att få inspiration till hur de bedriver sitt arbete med klimatanpassning. Nedan finns länkar till några av de myndigheter som har mer information till dig som företagare.

 

Länkar till krisinformation.se

Nedan finns länkar till webbplatsen krisinformation.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Där kan du läsa mer om olika situationer som kan inträffa på grund av klimatförändringar.

Översvämningar
Höga temperaturer
Ras och skred
Vattenbrist
Gräs- och skogsbränder
Läs om fler händelser som kan inträffa på krisinformation.se

Fördjupad information hos andra myndigheter

Företagande på klimatanpassning.se
Klimatrelaterade scenarier på msb.se

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp