Lagar och regler

Sidan blev senast uppdaterad:

All marknadsföring ska följa marknadsföringslagen och ska utformas så att det tydligt framgår att det är fråga om just marknadsföring och inte information, fakta eller annat. Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen.

Marknadsföringslagen

När du ska marknadsföra dina produkter är marknadsföringslagen (SFS 2008:486) den centrala lagen som styr hur du får marknadsföra dig. Lagen bygger på ett EG-direktiv och syftet är att samma lagstiftning ska gälla inom hela EU. Syftet med marknadsföringslagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Marknadsföringslagen innehåller krav på hur marknadsföringen får se ut och vilken information den måste innehålla. Informationskravet innebär att du ska lämna information i din marknadsföring som kan ha särskild betydelse för en konsument, t.ex. information om produktens innehåll, egenskaper och pris. Lagen innehåller ingen fullständig uppräkning utan det är upp till dig att göra en bedömning från fall till fall. Det finns även mer detaljerade regler om informationsskyldigheten i andra lagar, bland annat i prisinformationslagen (SFS 2004:347), lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) och e-handelslagen (SFS 2002:562).

Om marknadsföringen innehåller oklar eller oriktig information, eller om du utelämnat viktig information i marknadsföringen, kan marknadsföringen vara vilseledande och därmed bryta mot lagen. Marknadsföringen är vilseledande om den inte innehåller viktig information, ger felaktig information eller om informationen är otydlig. Det kan också vara fråga om vilseledande marknadsföring om den viktiga informationen har lämnats på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Om marknadsföringslagen på Konsumentverkets webbplats

"Svarta listan"

I marknadsföringslagen finns en så kallad svart lista med 31 förbjudna marknadsföringsmetoder.

Förbjudna marknadsföringsmetoder på Riksdagens webbplats

Den som bryter mot något av de 31 förbuden riskerar att få betala en marknadsstörningsavgift på mellan 5 000 kronor och 5 miljoner kronor.

Om du inte följer lagen

Det är Konsumentverket som har tillsyn över marknadsföringslagen. Om din marknadsföring bryter mot lagen kan Konsumentverket kontakta dig om att du behöver ändra din marknadsföring för att den ska stämma överens med lagens bestämmelser. Om du inte frivilligt ändrar din marknadsföring kan Konsumentombudsmannen vända sig till Patent- och marknadsdomstolen om ni inte kommer överens. Patent- och marknadsdomstolen kan förbjuda dig att fortsätta med din marknadsföring eller ålägga dig att lämna viss information i din marknadsföring.

Konsumentverkets webbplats

Patent- och marknadsdomstolens webbplats

Konsumentombudsmannen kan också utfärda förbud och åläggande i ärenden som inte är av större vikt. Åläggandet kan förenas med vite, vilket betyder att du (ditt företag) tvingas betala ett bestämt belopp om du bryter mot förbudet igen.

Konsumentombudsmannens webbplats

Krav på reklam

Reklamidentifiering

Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.

Vilseledande reklam

En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande.

Vilseledande förpackningsstorlekar

En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.

Vilseledande efterbildningar

En säljare får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.

Aggressiv marknadsföring

En säljare får inte använda trakasserier, tvång, våld, hot eller liknande i sin marknadsföring.

Jämförande reklam

En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.

Köperbjudanden

Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också viss annan information om produkten och villkoren finnas med.

Garantier

En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera om vad garantin innebär och hur konsumenten ska göra för att utnyttja den.

Obeställd reklam

En säljare får vid marknadsföring till privatpersoner och enskilda firmor bara använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem om kunden tackat ja till det på förhand. Om säljaren redan har ett kundförhållande med privatpersonen och i samband med tidigare försäljning har fått dennes e-postadress kan ett undantag från kravet på samtycke göras.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp