Lagar och regler

Sidan blev senast uppdaterad:

All marknadsföring ska följa marknadsföringslagen och ska utformas så att det tydligt framgår att det är fråga om just marknadsföring och inte information, fakta eller annat.

Marknadsföringslagen

Marknadsföring får inte vara vilseledande. Med vilseledande menas att den innehåller oklar eller oriktig information eller att näringsidkaren har utelämnat väsentlig information. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det med att information utelämnats.

Marknadsföringslagen bygger på ett EG-direktiv och syftet är att samma lagstiftning ska gälla inom hela EU.

Läs mer om marknadsföringslagen på Riksdagens webbplats

Till sidans topp

"Svarta listan"

I marknadsföringslagen finns en så kallad svart lista med 31 förbjudna marknadsföringsmetoder.

Läs mer om metoderna på Riksdagens webbplats

Den som bryter mot något av de 31 förbuden riskerar att få betala en marknadsstörningsavgift på mellan 5 000 kronor och 5 miljoner kronor.

Konsumentverket har samlad information för företagare om marknadsföring och försäljning på sin webbplats

Krav på reklam

 • Reklamidentifiering
  Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.
   
 • Vilseledande reklam
  En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande.
   
 • Vilseledande förpackningsstorlekar
  En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.
   
 • Vilseledande efterbildningar
  En säljare får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.
   
 • Aggressiv marknadsföring
  En säljare får inte använda trakasserier, tvång, våld, hot eller liknande i sin marknadsföring.
   
 • Jämförande reklam
  En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.
   
 • Köperbjudanden
  Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också viss annan information om produkten och villkoren finnas med.
   
 • Garantier
  En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera om vad garantin innebär och hur konsumenten ska göra för att utnyttja den.
   
 • Obeställd reklam
  En säljare får vid marknadsföring till privatpersoner och enskilda firmor bara använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem om kunden tackat ja till det på förhand. Om säljaren redan har ett kundförhållande med privatpersonen och i samband med tidigare försäljning har fått dennes e-postadress kan ett undantag från kravet på samtycke göras.

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp