Hur hållbart är ditt företag?

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du inte tidigare jobbat med hållbarhet i ditt företag behöver du börja med att ta reda på vilka områden som har störst betydelse för din verksamhet och vad du vill uppnå. Om ditt företag redan har ett hållbarhetsarbete behöver du regelbundet se över och uppdatera analysen av företagets hållbarhetspåverkan, omvärldsanalysen och intressentanalysen.

För att ta reda på var du ska fokusera dina insatser behöver du tänka igenom hur ditt hållbarhetsarbete blir trovärdigt. De tre dimensionerna som hållbarhet brukar delas in i är ekonomisk, ekologisk (miljö) och social hållbarhet. Du behöver säkerställa en miljömässig hållbarhet som inte är på bekostnad av sociala aspekter, och den ekonomiska tillväxten måste rymmas inom både miljömässiga och sociala aspekter.  

Ta ner arbetet till en konkret nivå

Det viktigaste är att ta ner arbetet till en konkret nivå, så du kan förklara vad du faktiskt gör för att bidra till en hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 kan vara en bra början när du ska sätta dig in i alla delar som ingår i hållbarhet. 

Om ditt företag tillverkar eller säljer produkter sker störst hållbarhetspåverkan vanligtvis i produktionen eller i användningen av produkten. Påverkan för tjänsteföretag är olika stor beroende på vilken tjänst som erbjuds men generellt är de betydande hållbarhetspåverkande aktiviteterna tjänsteresor, inköp och transporter av varor, energianvändning, avfall och pensionssparandet.

Hur påverkar ditt företag miljön?

Om du inte vet på vilket sätt ditt företag påverkar miljön och samhället finns det hjälp att få genom myndigheter, intresseorganisationer, hemsidor och rådgivare. 

Du kan också ta reda på inom vilka områden din bransch behöver minska sin hållbarhetspåverkan. Sådan information kan du ofta hitta via din branschorganisation eller i hållbarhetsrapporter från större företag inom din bransch. Du kan också leta efter information i Fossilfritt Sveriges färdplaner för olika branscher. 

Färdplaner på fossilfrittsverige.se

Analysera vilka områden du bör satsa på 

Vill du göra en djupare analys av vilka områden inom hållbarhet som ditt företag bör satsa på kan du göra en intressentanalys. En intressentanalys syftar till att förstå på vilka sätt företagets kunder, finansiärer, leverantörer och andra intressenter påverkas både positivt och negativt ur de tre hållbarhetsperspektiven, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 

Du kan också behöva analysera din omvärld för att hitta möjligheter och risker för ditt företags utveckling. Omvärldsanalysen är viktig i en föränderlig värld. Att läsa om vad som händer i världen ur ett politiskt, ekonomiskt, tekniskt, socialt och miljömässigt perspektiv är ett bra sätt att kunna agera på nya förutsättningar eller trender i tid.

Genom att ta reda på vad som inte är hållbart har du stora möjligheter att aktivt välja bort eller minimera det och i stället genomföra aktiviteter på ett sätt som bidrar till en positiv framtidsutveckling.

Styrning av hållbarhetsarbetet

För att kunna styra hållbarhetsarbetet behöver du ta fram ett styrdokument. Driver du ett litet företag kan det vara enklast att formulera en miljöpolicy som innehåller rutiner om hur företaget exempelvis ska hantera till exempel avfall, personalresor, el och energi, kemikalier och transporter. 

Är ditt företag lite större kan ett miljöledningssystem vara ett bra sätt att skapa struktur i hållbarhetsarbetet. Miljöledningssystemet behöver inte nödvändigtvis vara certifierat utan kan redovisas i ett vanligt dokument. Vilka krav som finns på miljöledningssystem varierar mellan olika branscher och vilka krav dina kunder ställer.

Gör en arbetsmiljöpolicy

För att skapa en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö, både för dig själv och dina anställda, kan du formulera förhållningssätt i en personalpolicy eller arbetsmiljöpolicy. En sådan policy brukar ofta innehålla frågor om hälsa och arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, medarbetares delaktighet och hur de kan påverka sitt arbete och sina möjligheter till utveckling. 

Frågor att fundera på
  • Känner du till vilka hållbarhetsfrågor som är mest betydande för ditt företag att arbeta med?
  • Var gör företagets hållbarhetsinsatser störst nytta?
  • Vilka möjligheter finns för ditt företag att minska transporter vid inköp och distribution eller minska på personalens tjänsteresor?
  • Har du tagit reda på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för dina intressenter?
  • Vilka omvärldsfrågor som rör hållbarhet påverkar din verksamhet? Fundera både i form av risker (klimatförändringar, leverantörskedjor etc.), och nya möjligheter. Hur tar sig företaget an dessa utmaningar?
  • Vad har din bransch för möjligheter att bli mer hållbar?
  • Har företaget aktuella styrdokument för miljö och för arbetsmiljö?
Länkar och fördjupning

Läs mer om de globala målen här:
globalamalen.se

Det finns verktyg online som kan hjälpa dig uppskatta inom vilka globala mål du har potential att förbättra ditt företags påverkan. Till exempel:
sdgimpactassessmenttool.org (på engelska)

Hur hållbart är mitt företag?
Testa: Hur hållbart är ditt företag? - Företagarna (foretagarna.se)

Fossilfritt Sveriges färdplaner för 22 branscher visar möjligheterna, identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar, både genom egna åtaganden och politiska förslag.
Färdplaner på fossilfrittsverige.se

Vill du veta mer om hur man gör en intressentanalys så kan du läsa mer här:
Identifiera och involvera - Företagarna (foretagarna.se)

På webbplatsen Sveriges miljömål som drivs av Naturvårdsverket finns lathundar för hur mindre företag kan formulera sin miljöpolicy. Det finns lathundar för tjänsteföretag, handelsföretag och varuproducerande företag.
Lathundar för miljöpolicy på Sveriges miljömåls webbplats

På Energimyndighetens webbplats hittar du information om hur du kan effektivisera energianvändningen i ditt företag.
Stöd och vägledning på Energimyndighetens webbplats

Tjänstepensionen för de anställda kan vara ett av de största inköpen företaget gör. Därför kan det också vara där ett företag har en stor del av sin hållbarhetspåverkan, om pensionspengarna investeras och förvaltas i företag som inte bidrar till ett hållbart samhälle.
verksamt.se sida om pensionssparande

Läs mer om hur du får en bra arbetsmiljö
Arbetsmiljön för dina anställd på verksamt.se

 

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp