Guide till ett hållbart företagande

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du tips om hur du kan arbeta med hållbarhet i ett nytt företag eller i ditt befintliga företag. Informationen är uppdelad i åtta delar och under varje avsnitt finns frågor du kan fundera kring för att utveckla ditt hållbarhetsarbete. Vilka delar som är relevanta för dig och ditt företag beror bland annat på om du säljer varor eller tjänster, inom vilken bransch du verkar och hur långt du kommit i ert hållbarhetsarbete.

Illustration av åtta delar av hållbart företagande. Affärsidé, styrning och ledning, produktutveckling och design, produktion, distribution och transport, på arbetsplatsen, kommunikation

Affärsidé

Nyckeln till ett hållbart företagande ligger till stor del i själva affärsmodellen, det vill säga hur intäkter kommer in, hur varor och tjänster produceras, och hur varor eller tjänster kommer kunden tillgodo. Med digitala lösningar finns goda möjligheter att skapa affärer som baseras på uthyrning och delning snarare än försäljning. Den här typen av ”funktionsbaserade” affärsmodeller går ofta hand i hand med minskad resursanvändning och mer långsiktiga kundrelationer.

Du behöver inte starta ett nytt företag för att göra din affärsidé hållbar. Se över om du kan göra din befintliga affärsmodell mer resurseffektiv och göra ändringar som bidrar till att göra dina produkter mer hållbara.

Frågor att fundera på
 • Är din affärsidé hållbar?
 • Kan du öka affärsnyttan genom att tänka mer på hållbarhet i affärsidéutvecklingsstadiet?
 • Måste det vara en produkt eller kan det vara en tjänst som du erbjuder?
 • Kan du se till att den produkt du erbjuder nyttjas mer effektivt, till exempel genom uthyrning, delning, reparation och andrahandsförsäljning?
 • Vad händer med produkten när den uppnått sin livslängd? Finns det material som du (eller någon annan) har intresse av?
Länkar och fördjupning

Tillväxtverket har samlat information om cirkulära affärsmodeller.
Cirkulära affärsmodeller på Tillväxtverkets webbplats

Naturvårdsverket har information om hållbara affärsmodeller för textilindustrin.
Hållbara affärsmodeller för textilier på Naturvårdsverkets webbplats 

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har tillsammans med andra aktörer utvecklat en hållbarhetsguide för produktutveckling.
Hållbarhetsguiden på SVID:s webbplats

Almi har flera onlineseminarier som riktar sig till alla företagare, både nya och de som vill få ny inspiration. Varje kapitel är indelat i ett antal olika avsnitt som tar upp relevanta ämnen. I kapitlet Räkna på din affär finns ett avsnitt om hållbarhet (avsnitt 7).
Film om hållbara affärer på Almis webbplats

Styrning och ledning

Genom att sätta mål och redovisa hållbarhetsarbetet stärker du förutsättningarna för att nå resultat och skapar samtidigt transparens och trovärdighet samt stärker varumärket gentemot kunder och medarbetare.

Fundera på vilka hållbarhetsaspekter som har störst betydelse för din verksamhet och vad du vill uppnå. Skriv in i företagets policydokument, mål och värdegrund. Berätta om de framsteg som görs, internt och externt.

Ett miljöledningssystem kan vara ett bra sätt att skapa struktur i hållbarhetsarbetet. Ett miljöledningssystem behöver inte nödvändigtvis vara certifierat utan kan redovisas i ett vanligt dokument. Gör sedan uppföljningar över hur företaget har uppfyllt de mål ni har satt upp för hållbarhetsarbetet. Utse eventuellt en anställd som får hållbarhet som sitt ansvarsområde.

Med hjälp av en skattepolicy visar du hur ditt företag tar ställning i olika skattefrågor. Du kan exempelvis publicera policyn på företagets hemsida. Att du betalar rätt skatt gynnar sund konkurrens, och det i sin tur vårdar ditt förtroende och varumärke. Den kvalitetsstämpeln kan vara skälet till att en kund anlitar just dig. Du kan exempelvis publicera policyn på företagets hemsida.

Frågor att fundera på
 • Vilka hållbarhetsfrågor är av störst vikt för företagets verksamhet? Fundera både i form av risker (klimatförändringar, leverantörskedjor etc), som nya möjligheter. Hur tar sig företaget an dessa utmaningar?
 • Ingår hållbarhet i företagets styrdokument som policys och vision? Hur håller ni dessa styrdokument levande bland medarbetarna?
 • Måste företaget enligt lag lämna en hållbarhetsredovisning? (Detta gäller företag med fler än 250 anställda.)
 • Ingår synen på betalning av skatter i ditt företags hållbarhetsarbete?
Länkar och fördjupning

På webbplatsen Sveriges miljömål som drivs av Naturvårdsverket finns lathundar för hur mindre företag kan formulera sin miljöpolicy. Det finns lathundar för tjänsteföretag, handelsföretag och varuproducerande företag.
Lathundar för företag på Sveriges miljömåls webbplats

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om skattepolicy som hållbarhetsarbete.
Skattepolicy på Skatteverkets webbplats

Produktutveckling och design

När en produkt ska utvecklas och designas ska du ta hänsyn till materialval och hur det kan påverka miljön. En produkt ska inte innehålla miljö- eller hälsofarliga ämnen om det kan undvikas. Det finns lagstiftning kring vilka ämnen som får användas och inte och bestämmelser kring hur dessa får överträdas. Farliga ämnen kan påverka naturen och människor i flera led.

För att vara ett hållbart företag bör även de förpackningar som företaget släpper ut på den svenska marknaden gå att återvinna om och om igen. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att de val som görs i tillverkningen av nya förpackningar anpassas till den teknik som återvinningsanläggningarna använder. Dessutom bör materialet som väljs vara efterfrågat på marknaden för återvunnet material.

I utvecklings- och designstadiet kan du fundera över hur du kan informera kunder om hur produkten ska användas för att förlänga livslängden. Du bör därför tänka över hur din produkt ska kunna plockas isär för att kunna återanvända eller återvinna vissa delar.

Har du tänkt hyra ut en produkt bör du även fundera över hur du kan designa produkten så du kan reparera och rengöra den för att produkten ska upplevas som ny och fräsch för nästa kund.

Oavsett vilken produkt du producerar eller säljer så omfattas du av kemikalieregler. Du ska därför ta reda på om dina produkter innehåller farliga ämnen. Du är skyldig att informera dina kunder om att dina produkter innehåller farliga ämnen och du ska informera om hur de ska hanteras för att inte orsaka skada. 

Du kan även behöva anmäla dina produkter till produktregistret hos Kemikalieinspektionen. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används.

Frågor att fundera på
 • Är produkten designad så att den enkelt kan delas bland flera användare, repareras, uppgraderas, återanvändas, återvinnas?
 • Är förpackningar anpassade till den teknik som återvinningsanläggningarna använder?
 • Är materialet som väljs efterfrågat på marknaden för återvunnet material?
 • Har du tagit farliga ämnen i beaktning redan vid produktutvecklingsstadiet?
 • Kan du informera om hur produkten ska användas för att minimera miljöpåverkan.
Länkar och fördjupning

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har tillsammans med andra aktörer utvecklat en hållbarhetsguide för produktutveckling.
Hållbarhetsguiden på SVID:s webbplats

Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Ansvaret ska också motivera verksamheter att designa och ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Läs mer om det på Naturvårdsverkets webbplats.
Vägledningar om olika producentansvar - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se) finns förpackningsmanualer till hjälp för fyra materialslag; plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar.
Förpackningsmanualer på FTI:s webbplats

Kemikalieinspektionen har information och vägledning om kemikalier för företag. På deras webbplats hittar du även Produktregistret.
Ingångssida för företag på Kemikalieinspektionens webbplats

Produktregistret på Kemikalieinspektionens webbplats

En del produkter måste uppfylla vissa minimikrav på energieffektivitet. De kallas ekodesignkrav och ska bidra till att minska produktens miljöpåverkan.
Om ekodesignkrav på EU:s webbplats

På verksamt.se har vi samlat information om miljömärkningar och certifieringar.
Miljömärkning och certifieringar

Produktion

Produkter ska produceras med omtanke om människor och miljö, vara säkra och fria från farliga kemikalier. Genom att använda modern miljöteknik och digitalisering kan du både göra din produktion mer effektiv och få en lägre påverkan på miljön. Produktionen ska helst ske så nära som möjligt för att undvika transporter som har stor miljöpåverkan. Undersök därför förutsättningar för egen tillverkning eller alternativt vilka fabriker som finns och var de finns, som kan producera dina produkter.

Om du arbetar med underleverantörer kan du ställa krav så att de aktivt arbetar med hållbarhet. Produceras dina produkter eller komponenter utomlands ska du ställa krav på bra arbetsförhållande och arbetsmiljö. Det kan till exempel innebära att de som arbetar har skyddskläder, reglerade arbetstider, att det finns kollektivavtal och att arbetare har möjlighet att vara med i fackliga organisationer. Säkerställ också att det finns utrustning om de till exempel hanterar farliga ämnen.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall har en skyldighet att rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Frågor att fundera på
 • Ställer du krav på ett aktivt hållbarhetsarbete hos dina leverantörer?
 • Följer du upp leverantörernas hållbarhetsarbete?
 • Kontrollerar du arbetsmiljön hos dina leverantörer?
 • Kontrollerar du arbetsförhållanden hos dina leverantörer?
 • Använder du miljövänliga material och råvaror i dina produkter?
 • Väljer du ekologiska, miljö- och rättvisemärkta produkter vid inköp?
 • Är produkterna du säljer ekologiska, miljö- och rättvisemärkta?
 • Tittar du på material, kemikalier, vattenanvändning och djurskydd i din produktion?
Länkar och fördjupning

På verksamt.se har vi samlat information om miljömärkningar och certifieringar
Miljömärkning och certifieringar

Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Ansvaret ska också motivera verksamheter att designa och ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Läs mer om det på Naturvårdsverkets webbplats.
Vägledningar om olika producentansvar - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

På Naturvårdsverket finns all information om hur och när man rapporterar in anteckningar om farligt avfall.
Naturvårdsverkets sida om farligt avfall 

Upphandlingsmyndigheten har samlat information om vad som gäller kring hållbarhet vid offentliga upphandlingar. Målgruppen för informationen är offentlig sektor men det finns tips på vilka krav du kan ställa på sina egna leverantörer samt om du själv ska vara leverantör.
Upphandlingsmyndighetens sida om hållbarhet

Distribution och transport

Det finns några saker du ska tänka på innan du överlämnar din vara för transport till dina kunder. Du kan till exempel tänka över hur förpackningen till dina produkter kan återvinnas eller återanvändas, hur du kan lämna över dina förpackningar smart till transportörerna och om du kan använda miljövänliga transportalternativ.

Att en förpackning är återanvändbar innebär att den ska kunna användas igen till den slutligen kan återvinnas. Med återvinningsbar förpackning menas att materialet den är gjord av ska kunna återvinnas. Förpackningen kan märkas för att visa hur den ska hanteras. 

Frågor att fundera på
 • Använder du miljöanpassade transporter för frakt och distribution av dina produkter?
 • Är förpackningarna återvinningsbara eller återanvändbara?
 • Hur kan varan förpackas för att använda så lite förpackningsutrymme som möjligt?
 • Behöver produkter fraktas?
 • Vilken typ av transport är energieffektivast?
 • Är transportföretaget miljöcertifierat?
Länkar och fördjupning

Naturvårdsverket har en vägledning om producentansvar för förpackningar.
Om ansvar för förpackningar på Naturvårdverkets webbplats

Naturvårdsverket har en vägledning om utformning och märkning av förpackningar enligt lagkraven.
Utforma och märka förpackningar

På Naturvårdsverket finns all information om hur och när man rapporterar in anteckningar om farligt avfall.
Naturvårdsverkets sida om farligt avfall 

Användning och återvinning

Om du är tillverkare av en produkt kan du ta ansvar för varan i varje led, även när den är såld. Du kan till exempel undersöka affärsmöjligheten i att behålla ägarskapet för företagets produkter och att sälja en tjänst som möjliggör återtag av produkten. 

Du som importerar dina produkter med tillhörande förpackningar, fyller en produktförpackning eller använder dig av transportemballage har även ett producentansvar för dessa förpackningar och ska enligt lagkrav vara ansluten till ett insamlings- och återvinningssystem. 

Frågor att fundera på
 • Kan ni till exempel erbjuda reparation, återtag, återanvändning eller återvinning av dina produkter?
 • Informerar ni kunden hur de kan hantera produkten för att minska miljöpåverkan?
Länkar och fördjupning

Hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se) finns information om producentansvaret och vad det innebär.
Om producentansvaret på FTI:s webbplats

På Naturskyddsföreningens webbplats kan du läsa mer om cirkulär ekonomi och hur man kan tänka kring företagets produkter.
Naturskyddsföreningens faktablad om cirkulär ekonomi

På arbetsplatsen

Det är viktigt att du skapar en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö, både för dig själv och för dina anställda. För att vara en attraktiv arbetsgivare kan du fundera över vilken personalpolicy ditt företag har och göra den synlig. En personalpolicy brukar ofta innehålla frågor om hälsa och arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, medarbetares delaktighet och hur de kan påverka sitt arbete och möjligheter till utveckling.

Genom att ta fram en miljöpolicy bestämmer du på ett strukturerat sätt hur ni ska förhålla er till miljön. En miljöpolicy innehåller ofta bestämmelser om hur ni på arbetsplatsen gör med avfall, mat, personalresor, hur ni använder el och energi, kemikalier och transporter med mera.

Frågor att fundera på
 • Hur jobbar du med arbetsmiljön till exempel när det gäller mångfald och jämställdhet på företaget?
 • Tar ni upp frågor kring hur man placerar de anställdas pensionspengar och hur man hjälper de anställda att få ett hållbart pensionssparande?
 • Har ni vidtagit åtgärder för att minska utsläppen när det gäller till exempel resor och energibesparing för personalen?
 • Kan ni hålla möten på distans istället för att resa?
 • Källsorterar ni?
Länkar och fördjupning

På Sveriges miljömåls webbplats finns förslag på miljöpolicy för små tjänsteföretag, varuproducerande företag och handelsföretag.
Förslag till miljöpolicy för mindre företag från Sveriges miljömål 

På Energimyndighetens webbplats hittar du information om hur du kan effektivisera energianvändningen i ditt företag.
Stöd och vägledning på Energimyndighetens webbplats

Tips på hur du kommer du igång med ditt arbetsmiljöarbete.
Jobba med arbetsmiljön – verksamt.se

Ta hjälp av Arbetsmiljöverkets checklistor och guider.
Kom i gång med arbetsmiljöarbetet på Arbetsmiljöverkets webbplats

För dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete finns portalen Jämställ.nu.
Jobba med jämställdhet på arbetsplatsen - Jämställ.nu

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder.
Det här ska du göra som arbetsgivare - Diskrimineringsombudsmannen

Kommunikation

Hållbarhet och produkters påverkan på miljö och samhälle är en av de viktigaste frågorna för konsumenter. Det är därför viktigt att du kommunicerar ditt arbete kring hållbarhet. Det kan du göra genom att du tydligt visar för dina kunder hur du jobbar hållbart och fördelarna ur en hållbarhetssynpunkt med att köpa just din produkt eller tjänst.

Frågor att fundera på
 • Är hållbarhet ett centralt budskap i er kommunikation?
 • Beskriver ni för era kunder hur ni jobbar med hållbarhet på er webbsida, när ni träffar kunder, i sociala medier eller i andra kanaler?
 • Har du koll på all fakta och kan du styrka dina påståenden om din produkt/tjänst?
Länkar och fördjupning

Var öppen med dina mål och vad du gör för att vara så hållbar som möjligt, det kommer att gynna ditt varumärke. Låt din målgrupp veta varför du gör det här och varför hållbarhet är viktigt för dig.
Läs mer om hållbarhetskommunikation i SVID:s hållbarhetsguidet.se 

Som stöd till guiden finns en ifyllbar PDF som du själv kan fylla i så att du lätt kan komma vidare i ditt hållbarhetsarbete.

Till PDF:en Frågor att fundera på i ditt hållbarhetsarbete

För att fylla i formuläret, ladda ner det till din dator. Öppna det sedan i Adobe Acrobat för att fylla i uppgifterna. Du kan även ladda ner Adobe Reader-appen från Play Butik eller App Store.

Installera Adobe Reader gratis

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp