Om du fått avslag

Om du inte är nöjd med myndighetens beslut kan du begära omprövning eller överklaga beslutet. Hur du går tillväga och vart du vänder dig skiljer sig lite åt beroende på vilken myndighet som har fattat beslutet och om det gäller en omprövning eller en överklagan.

Sidan blev senast uppdaterad:

Omprövning

Vill du begära omprövning vänder du dig till den myndighet som har fattat beslutet och begär att myndigheten åter ska pröva frågan. Din begäran ska innehålla uppgifter om på vilket sätt du anser att beslutet ska ändras och vilka omständigheter som utgör grund för den begärda ändringen.

Om den aktuella myndigheten anser att det fattade beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ska myndigheten ändra beslutet. Omprövningsförfarandet ska ske snabbt och enkelt.

En omprövning får normalt aldrig leda till att myndigheten fattar ett beslut som som är mer negativt för sökanden än det ursprungliga beslutet. En omprövning kan i princip begäras hur många gånger som helst och omfattas inte av någon preskription.

En myndighet är skyldig att självmant ompröva ett beslut om den upptäcker att beslutet är uppenbart oriktigt. Även då myndigheten självmant omprövar ett beslut får resultatet normalt inte leda till att det nya beslutet är mer negativt för sökanden än det ursprungliga beslutet.

Till sidans topp

Överklagan

I de allra flesta fall kan du överklaga myndighetens beslut till ett högre organ, ibland  till en annan myndighet men oftast till en domstol.

Du ska överklaga beslutet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och innehålla vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Överklagan ska riktas till den myndighet eller domstol som ska  pröva den - men ska lämnas in till den myndighet som har fattat det beslut som överklagas. Detta för att beslutsmyndigheten ska kunna ompröva sitt beslut innan den sänder överklagan vidare till rätt myndighet eller domstol. Om beslutsmyndigheten ändrar sig vid sin omprövning faller överklagan.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.