Deklaration: Aktiebolag – poddtext

Sidan blev senast uppdaterad:

I säsongsavslutningen av Skatteskolan – en podcast för företagare – har det blivit dags för deklaration för dig som driver aktiebolag, alltså inkomstdeklaration 2, INK2. Vi går igenom deklarationens alla delar, gör nedslag i de vanligaste rutorna och går igenom när deklarationen ska lämnas in.

Inkomstdeklaration 2 är där du som driver ett aktiebolag deklarerar. Den är uppdelad i tre delar; huvudblankett (INK2), INK2-R som är räkenskapsschema och INK2-S som är skattemässiga justeringar. Det finns även en bilaga som heter K10 som delägaren ska lämna tillsammans med sin privata deklaration. Inlämningsdatum för aktiebolag kan variera i och med att de kan ha brutna räkenskapsår. Har du kalenderår ska deklarationen lämnas in 1 juli. Har du brutet räkenskapsår blir du infasad i olika inlämningstidpunkter beroende när ditt räkenskapsår är brutet. Kolla ”Viktiga datum” på skatteverket.se och lägg in ditt räkenskapsår så får du fram vilket datum du ska lämna din deklaration.

Huvudblanketten kan du lämna via e-tjänst, men de andra två delarna får du lämna genom filöverföring. Det innebär att du har ett bokföringsprogram som genererar en sru-fil som kan överföras via en tjänst på skatteverket.se. Alternativet är pappersblankett. Fördelen med att lämna in allt digitalt är att du får en extra månad på dig att deklarera.

Huvudblanketten

Huvudblanketten är resultatet av de andra två delarna. Här hänger allt ihop på ett sätt som gör att du inte kan slutföra en sida utan att ha gjort de andra. De flesta uppgifterna kan du få från din årsredovisning.

INK2 R – Räkenskapsschemat

Innehåller företagets balans- och resultaträkning med tillgångar, omsättningstillgångar, eget kapital, obeskattade reserver och skulder. Om du tillämpar ett K2- eller K3- regelverk ska du ha med dig det redan från början. I det här avsnittet förhåller vi oss till K2 då det rör lite mindre aktiebolag.

Ruta 2.4: Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar. Titta i din årsredovisning på balanssidan för att se värdet efter eventuella avskrivningar på anläggningstillgångarna per den 31/12.

Ruta 2.13 – 2.18: Varulager. Inventera ditt fysiska varulager vid tidpunkten för avslutet av ditt räkenskapsår. Det finns olika sätt att värdera beroende på vilket regelverk du använt.

Ruta 2.19: Kundfordringar. Har du utfört arbeten och skickat ut fakturor men inte fått dem betalda innan årets slut klassas det som en tillgång. Även om du inte har pengarna så är det pengar som ska komma in. Här summerar du alla fakturor du inte fått betalt för.

Ruta 2.26: Kassa och bank. Vad finns det i fysiska medel på bankkontot och/eller i handkassan. De ska motsvaras av de bokföringskontona som heter Kassa och Bank.

Ruta 2.27: Bundet eget kapital. Kan exempelvis vara aktiekapitalet som ska finnas kvar som en säkerhet i bolaget.

Ruta 2.28: Fritt eget kapital. Består av tidigare redan skattade medel, balanserade resultat, från tidigare år, alternativt kapitaltillskott från ägare. Detta kan plockas ut som vinst vid senare tillfälle.

Ruta 2.29: Periodiseringsfond. När du tar en del av resultatet och skjuter det framför dig för en framtida beskattning. Görs om du exempelvis behöver medlen till en investering istället för att skatta för dem. Maximalt kan du skjuta fram 25 procent.

Ruta 2.45: Leverantörsskulder. Om du beställt saker och fått en faktura men inte betalt den än. Då har du fortfarande kvar pengarna i företaget men de är egentligen inte dina.

Ruta 2.49: Skatteskulder. Om du har utgående moms att betala, men momsredovisningen ligger en tid framåt.

Resultaträkningen

Här se du hur det har gått under året för ditt företag. Några av delarna från balansräkningen tar du med dig från år till år. Exempelvis det egna kapitalet som blir en ingående balans i resultaträkningen.

Ruta 3.1: Nettoomsättning. Utgörs av de intäkter du har för sålda varor och tjänster under året. Lämnade kassarabatter och moms ska inte vara medräknade.

Ruta 3.9: Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. Hur mycket avskrivningar du har det här året.

Ruta 3.22: Avsättning till periodiseringsfond. Här ska du igen ta upp hur stor avsättningen är. Detta görs som en bokslutsdisposition när du gör din årsredovisning.

Ruta 3.25: Skatt på årets resultat. Skatten är en kostnad i aktiebolaget och inför årsredovisningen måste det skattemässiga resultatet räknas fram för att kunna räkna ut rätt skattekostnad.

Ruta 3.26 -3.27: Årets förlust och årets vinst. Här sammanfattas resultatet och skrivs in i rätt ruta.

Skattemässiga justeringar

Innehåller sådant som kan vara avdragsgillt enligt bokföringsreglerna men inte enligt skattereglerna. Alternativt om du har avyttrat delägarrätter.

Ruta 4.3: Bokföra kostnader som inte ska dras av.
4.3 A: skatten på årets resultat.
4.3 B: exempelvis om du gjort nedskrivningar på finansiella tillgångar eller har en värdepappersportfölj som sjunkit i värde.
4.3 C: övriga kostnadsförda poster. Exempelvis föreningsavgifter, gåvor, böter eller skattetillägg.

4.15 – 4.16: Överskott och underskott. De här siffrorna ska sedan föras in på huvudsidan.

Moms

Momsen hör inte ihop med deklarationen utan ska redovisas i momsdeklarationen.

Delägare

Blankett K10 som ska lämnas med din privata inkomstdeklaration. Blanketten är tvingande om du sålt aktier eller haft utdelning.


Broschyren ”Skatteregler för aktie- och handelsbolag, SKV 294” rekommenderas att läsa. Här finns ett kopplingsschema där du enkelt kan se vilka bokföringskonton som du ska hämta uppgifter ifrån till vilka rutor i deklarationen.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp