Handel med länder inom EU/EES - filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Lena Nordqvist jobbar på Kommerskollegium och håller ett webbseminarium med användbara funktioner för företag som vill göra affärer utanför EU.

Syftet med seminariet är att ge företag information och användbara verktyg som EU-kommissionen initierat. Detta för att företag ska kunna ta tillvara på sina möjligheter på den inre marknaden på bästa sätt. Även för att ha koll på hur lagstiftningen ser ut för vilka rättigheter man har eller för att komma till rätta med handelshinder. Här kan Kommerskollegium bidra med en helhetsbild som blir värdefull för företagen.

De av EU-kommissionen initierade verktygen är indelade i fyra kategorier:

  • Proaktiva verktyg – för att undvika att handelshinder uppstår.
  • Informativa verktyg – för att ta reda på vilka regler som gäller.
  • Administrativa verktyg – till för myndigheter och för att underlätta för dem att fullfölja sina skyldigheter att kommunicera på den inre marknaden.
  • Reaktiva verktyg – för att hjälpa till att komma till rätta med hinder som ändå uppstått.

Kontaktpunkten

Som en stödfunktion har Kontaktpunkten för tjänster tagits fram och består av Tjänstedirektivet som är en relativt ny lagstiftning med syfte att underlätta för företag på EU:s inre marknad. Kontaktpunkter ska vara det enda stället en företagare behöver besöka för att ta reda på vad som gäller. En så kallad ”One-stop-shop”. Kontaktpunkten är webbaserad och kompletterad med personlig service. Där kan du hitta information om krav gällande tjänsteutövning i olika länder. Kraven kan fortfarande avvika något länder emellan vilket kan vara bra att känna till. Sidan tillhandahåller kontaktuppgifter till relevanta myndigheter samt bistår med hjälp att kommunicera och hjälp med administrativa formaliteter så som blanketter för tillstånd. Här finns även information om tvistlösningsmekanismer i olika medlemsstater

Varukontaktpunkten

En annan stödfunktion är Varukontaktpunkten, där en princip om ömsesidigt erkännande är tillämplig. En vara ska kunna säljas lagligen i alla länder utan modifikation. Dock finns undantag som kan vara bra att ha koll på. Varukontaktpunkten tillhandahåller information om nationella krav på produkter och finns representerad i alla medlemsstater. De kan kontakta, och bistå med kontaktuppgifter till, relevanta myndigheter och vidarebefordra frågor till kontaktpunkter i andra medlemsstater.

Skickar du in en fråga får du svar inom 15 dagar och det är kostnadsfritt.

SOLVIT

SOLVIT är ett handelshinderverktyg för situationer då handelshinder ändå uppstått.
Det är ett informellt problemlösningsverktyg för att undvika domstol när en myndighet inte handlat inom EU-rätten. Verktyget bygger på problemlösning genom dialog mellan myndigheter. Även SOLVIT finns representerat i alla medlemsstater och är till för både företag och privatpersoner. Ärenden handläggs inom tio veckor och är kostnadsfritt. SOLVIT kan användas vid gränsöverskridande problem som orsakats av myndigheter som tillämpat EU-rätten fel eller som tillämpat fel implementerad lagstiftning om ärendet inte är eller har varit föremål för formell rättsprocess.

Exempel på företag som fått hjälp finns att se i filmen SOLVIT: the go-to service when EU authorities don't play by the rules

Länkar till informationen i seminariet:
www.kommers.se
www.verksamt.se
EUGO
www.solvit.eu

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp