Ordlista

A

A-skatt

Skatt som betalas på inkomst av tjänst.

Den som har anställning eller pension har nästan alltid A-skatt. Du som arbetsgivare/pensionsutbetalare ska göra avdrag för preliminär skatt från lönen/pensionen enligt preliminärskattetabeller.

A-skattsedel

Intyg till arbetsgivare som visar vilken skattetabell som ska användas vid avdrag av preliminär skatt.

Ackreditering

Formellt erkännande att ett företag har tillräcklig kompetens att utföra en viss uppgift.

Ackrediteringen är ett bevis på att aktuella kvalitetskrav uppfylls. SWEDAC är Sveriges centrala ackrediteringsorgan.

Affärshändelse

Händelse som innebär att företagets tillgångar, skulder, inkomster eller utgifter förändras.

Affärsidé

Kortfattad beskrivning av vad företaget avser att tjäna pengar på och hur detta ska genomföras. Affärsidén kan också ses som hur ett företag tillfredsställer marknadens behov.

Affärsplan

Strategisk plan för hur affärsidén utvecklas på längre sikt som även innehåller olika typer av budgetar.

Agentur

Rätten för ett företag att köpa eller sälja varor och tjänster för ett annat företags räkning.

Det är vanligt att innehavet av en agentur är avgränsat till ett specifikt land.

Aktie

Ägarandel i ett aktiebolag.

En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Aktiebok

Förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare.

Aktieboken är offentlig och måste upprättas av styrelsen. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren antecknas i aktieboken.

Aktiebolag

Företagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder.

Ett aktiebolag är en juridisk person. I vissa fall kan styrelsen eller delägarna ha personligt ansvar.

Aktiekapital

Pengar eller egendom som behövs för att starta ett aktiebolag.

Aktieteckning

Aktieägare

Person eller företag som har aktier i ett aktiebolag.

Aktieägarförteckning

Aktieägartillskott

Ökning av aktiebolagets kapital genom tillskott från aktieägare.

Aktieägartillskott kan vara villkorade eller ovillkorade. Ett villkorat tillskott kan under vissa förutsättningar återbetalas medan ett ovillkorat inte får återbetalas.

Aktiv förädling

Tillfällig import av en vara till EU för bearbetning eller reparation.

Varan exporteras sedan som en förädlad vara.

Aktivitetsstöd

Ekonomiskt ersättning till arbetssökande under den tid de deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program som beslutats av Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan beräknar och betalar ut aktivitetsstödet.

Allmänna avdrag

Avdrag som minskar din beskattningsbara inkomst.

Det vanligaste allmänna avdraget är pensionssparande (pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande, IPS).

Allmännyttiga ideella föreningar

Föreningar som verkar för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för andra allmännyttiga ändamål, till exempel att motverka fattigdom.

Minst 90 procent av verksamheten ska handla om det allmännyttiga ändamålet.

Amortering

Avbetalning på en låneskuld.

Den är oftast periodisk, till exempel en gång i månaden.

Anbud

Erbjudande om att ingå ett avtal. Kallas även offert.

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda att användas under flera år i ett företag, exempelvis maskiner och bilar.

Annuitetslån

Lån där summan av ränta och amortering alltid är lika stor vid varje delbetalning.

Låntagaren har därmed en fast månadskostnad.

Anpassning av arbetsplatser

Stöd som innebär att arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetsmiljö anpassas för att kompensera nedsättningen i arbetsförmåga för en person med funktionshinder.

Anpassningen kan bestå av arbetshjälpmedel eller särskilda anordningar.

Anskaffningsutgift

Utgift du har haft för att anskaffa en tillgång.

Anskaffningsutgiften (eller omkostnadsbeloppet) är vanligtvis inköpspriset med tillägg för inköpsprovision och liknande. Vid arv och gåva övertar du den tidigare ägarens anskaffningsutgift.

Anstånd

Uppskov eller frist. Få mer tid på sig att göra något, t ex betala en skuld eller lämna en deklaration.

Normalt måste du först ansöka om anstånd.

Ansvarsfrihet

Att aktieägarna vid bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget under det gångna året.

Ansvarsfrihet innebär att aktieägarna avstår från möjligheten att begära skadestånd av styrelsen och verkställande direktören. I vissa fall kan ansvar ändå utkrävas om nya uppgifter kommer fram efter bolagsstämman.

Ansvarsförsäkring

Skadeförsäkring som ersätter skador som verksamhetens produkter eller tjänster orsakat tredje part.

Antidumpningstull

Extratull som under vissa förutsättningar tas ut på import av varor som är dumpade, det vill säga varor som har ett lägre pris på export än på hemmamarknaden.

Apportegendom

Andra tillgångar än pengar som används som betalning för aktier vid apportemission.

Apportegendom kan exempelvis vara en bil eller en fastighet.

Apportemission

Nyemission genom betalning med apportegendom, dvs. annan egendom än kontanter

Arbetsförmåga

Bedömd förmåga att kunna arbeta (heltid eller deltid) beroende på medicinska förutsättningar.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivardeklaration

Deklaration som används för att redovisa utbetalningar, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Insatser för att personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av ett funktionshinder eller ohälsa ska finna, få och behålla ett arbete.

Arbetslöshetsersättning

Ekonomiskt stöd till en person som är arbetslös och som uppfyller vissa villkor.

Villkoren är fastställda i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen. Stödet betalas ut av en arbetslöshetskassa.

Arbetslöshetskassa

Organisation som prövar, beslutar om och betalar ut arbetslöshetsersättning, med stöd av lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Arbetsmarknadspolitiskt program

Utbildning eller annan insats som ökar möjligheten för arbetssökande att få ett arbete.

ATA-carnet

Internationell tullhandling som du kan använda vid tillfällig import och export av bland annat yrkesutrustning, varuprover och varor för utställning.

Om du har en ATA-carnet använder du den som deklarationshandling i stället för Enhetsdokumentet.

Auktorisation

Tillstånd, bemyndigande eller legitimation att utöva ett visst yrke eller bedriva en viss typ av näringsverksamhet.

Auktorisation lämnas vanligen av en statlig myndighet efter prövning av den sökandes kompetens och lämplighet.

Auktoriserad revisor

Revisor som har avlagt kandidatexamen i valfritt ämne, studerat vissa särskilda ämnesområden, har tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen från Revisorsinspektionen.

Avbetalningsköp

Köp där du först betalar en handpenning och därefter resten av pengarna i omgångar enligt ett avtal.

Ränta och andra kreditkostnader gör att du som köpare får betala mer för varan än om du köpt den kontant. Säljaren kan be Kronofogden att ta tillbaka varan om du inte betalar enligt avtalet.

Avdragsrätt för moms

Rätt att dra av ingående moms på inköp, import och andra kostnader för verksamhet som medför skattskyldighet. Den som inte bedriver sådan verksamhet kan ha rätt till återbetalning av moms.

Avhysning

Att någon på grund av till exempel obetald hyra eller störande levnadssätt tvingas flytta från sin lägenhet, sitt kontor eller sin verkstadslokal.

Kallas också vräkning.

Avkastning

Vinst på ett investerat kapital.

Avkastning uttrycks vanligen i procent av det investerade kapitalet.

Avskrivning

Fördelning av utgifter för inköpta inventarier över flera år i bokföringen.

Exempel på inventarier är maskiner, datorer och bilar.

Avstämningsdag för aktieägare

Den dag en aktieägare ska vara registrerad för en aktie för att exempelvis ha rätt att vara med på bolagsstämman, få utdelning eller delta i en beslutad nyemission.

Avstämningsdag för skattekonto

Den dag då månadens saldo på skattekontot räknas fram.

Skattekontot har en avstämningsdag varje månad, vanligtvis den första lördagen varje månad. Då stäms alla betalningar och skulder av. Avstämning sker också mot Kronofogden och ränteberäkningarna uppdateras.

Avsättning

En speciell post i balansräkningen.

En avsättning görs för något som kan komma att bli en skuld i framtiden, exempelvis pensionskostnader eller garantiåtaganden.

Avtal

Muntlig eller skriftlig överenskommelse som medför rättigheter och skyldigheter för parterna.

Oavsett formen är avtalet normalt bindande för båda parter.

Avyttra

Sälja eller på annat sätt avhända sig egendom, t ex genom gåva.

Till sidans topp

B

Balanserat resultat

Vinst eller förlust från tidigare räkenskapsår som förs över till balansräkningen.

Balansomslutning

Summan av tillgångs- eller skuldsidan i balansräkningen.

Balansräkning

Redovisning av tillgångar, skulder och eget kapital vid ett visst tillfälle, vanligtvis sista dagen på räkenskapsåret.

Bankgiro

Bankernas gemensamma system för betalningsöverföringar mellan olika konton.

Bankintyg

Intyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt.

Bankintyg kan utfärdas av en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett utländskt kreditinstitut inom EES.

Baskontoplan

Standardiserad kontoplan för bokföring.

Baskontoplanen kan användas i sin helhet eller så används ett urval av lämpliga konton.

Basränta

Ränta som fastställs av Skatteverket och som ligger till grund för räntorna på skattekontot.

Befintligt skick

Avtalsvillkor som i vissa fall gör det möjligt för en säljare att friskriva sig från ansvar för faktiska fel i det som säljs.

Behörig styrelse

Styrelse som uppfyller de villkor som krävs enligt lag och bolagsordning eller stadgar.

Antalet styrelseledamöter i ett aktiebolag ska hålla sig inom de gränser som står i bolagsordningen. Bolagsstämman väljer sedan exakt hur många ledamöter och suppleanter det ska finnas i styrelsen under en mandatperiod.

Behörighet

Att en person har rätt att utöva ett visst yrke eller vissa bestämda arbetsuppgifter inom yrket.

Besittning

Att med rätt eller orätt inneha någon egendom, exempelvis en bil eller en fastighet, dvs. på ett eller annat sätt kunna förfoga över egendomen.

Beskattningsbeslut

Grundläggande beslut om årlig beskattning, omprövningsbeslut eller beslut om beskattningsåtgärder efter domstols beslut.

Skatteverket meddelar beslut om beskattning

Beskattningsunderlag för moms

Belopp på vilket moms beräknas.

Beloppet är vanligtvis priset exklusive moms. I beloppet ska alla pristillägg ingå utom ränta.

Exempel på tillägg är tull, punktskatter, frakt- och portokostnad, avbetalnings- och finansieringstillägg.

Beskattningsår

Det år inkomsterna du ska deklarera har tjänats in.

För privatpersoner motsvarar beskattningsåret inkomståret, dvs kalenderåret före det år då deklarationen lämnas in. För juridiska personer motsvarar beskattningsåret räkenskapsåret.

Beslutför styrelse

Styrelsemöte där minst hälften av antalet ledamöter är närvarande, vilket innebär att styrelsen kan fatta beslut.

Bestrida

Protestera mot ett betalningskrav om man anser att det är felaktigt.

Man bestrider genom att skriva ner sina invändningar och skicka dem till företaget, myndigheten eller till domstol.

Bestyrka

Intyga att en uppgift är sanningsenlig.

Beställningserkännande

Dokument som utfärdas av en säljare för att köparen ska kunna kontrollera att beställningen kommit fram och uppfattats på rätt sätt.

Betalningsanmärkning

Anmärkning som visar att någon inte har skött sina betalningar.

Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Denna anmärkning kan till exempel leda till att man inte får lån, lägenhet, telefonabonnemang eller arbete.

Betalningsföreläggande

Ansökan till Kronofogden för att få betalt eller få tillbaka en sak.

Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökan i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka.

Betalningsuppmaning

Påminnelse om att betala skuld.

Påminnelse från till exempel Skatteverket om obetald skatteskuld. Om betalning inte sker överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning.

Betalningsvillkor

De villkor som gäller vid betalning av en vara eller tjänst.

Det kan exempelvis handla om betalningstid, dröjsmålsränta och faktureringsavgift.

Bindande klassificeringsbesked

Skriftligt beslut om varukoden för din vara.

Tullverket utfärdar beslutet som i normalfallet är giltigt i sex år och är bindande i hela EU.

Bisyssla

Arbete (i begränsad omfattning) vid sidan av det egentliga arbetet.

Blandad verksamhet

Verksamhet som endast delvis är momspliktig.

Bokföring

Löpande redovisning som innebär att alla verksamhetens affärshändelser registreras vartefter de uppkommer.

Bokföringsorder

Dokument som upprättas för att ersätta en saknad verifikation.

Bokfört värde

Det värde ett företags tillgångar och skulder har i balansräkningen.

Bokslut

Sammanställning av ett företags löpande bokföring vid räkenskapsårets slut.

Bokslutsmetoden

Metod som innebär att du redovisar moms på enbart in- och utbetalningar. (Utom vid bokslutet då även obetalda fakturor tas med i momsredovisningen).

Bolagsman

Delägare i handelsbolag eller kommanditbolag.

Bolagsordning

Dokument som innehåller företagsnamn, verksamhet och andra grundläggande bestämmelser för ett aktiebolag.

Bolagsstämma

Sammanträde med aktieägarna i ett aktiebolag.

Bolagsstämmoprotokoll

Dokument som visar vilka beslut som fattats på bolagsstämman.

Borgen

Åtagande från en eller flera personer eller företag att betala en skuld i låntagarens ställe.

Detta uttrycks ofta som "att gå i borgen för någon".

Borgenslån

Lån där en borgen är säkerhet.

Borgensman

En person som gått i borgen för någon annans skuld.

Borgenär

Den som har ett krav på att få betalt.

Kallas också fordringsägare.

Bransch

Indelning av affärsverksamhet utifrån vad företag tillverkar eller säljer.

Brutet räkenskapsår

Räkenskapsår som inte är ett kalenderår.

Exempel på brutna räkenskapsår är 1 maj-30 april, 1 juli-30 juni och 1 september-31 augusti.

Brutto

Belopp före avdrag av något, exempelvis lön före preliminärskatteavdrag.

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

Den inkomst du kan ha utan att betala statlig inkomstskatt.

Det finns två brytpunkter. På inkomster över den lägre brytpunkten tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. På belopp över den högre brytpunkten tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent.

Budget

Plan över beräknade inkomster och utgifter för en viss tidsperiod.

Bunden ränta

Ränta som är bunden för viss tid och därmed oförändrad under tidsperioden.

Till sidans topp

F

F-skatt

Skatt som betalas av dig som bedriver näringsverksamhet.

Du som har F-skatt betalar själv preliminär inkomstskatt, socialavgifter med mera, utifrån preliminära inkomstuppgifter som du lämnar till Skatteverket.

C

CE-märkning

Märke som intygar att tillverkaren eller importören uppfyller de krav på säkerhet som EU ställer för den aktuella produktgruppen.

För många produkter ansvarar tillverkaren eller importören själv för att produkten uppfyller kraven. Undantag finns för produkter med krav på särskild säkerhet.

Certifiering

Verksamhet som intygar att ett företags process, produkt eller tjänst uppfyller vissa krav.

Certifieringar utförs av ett oberoende företag eller organisation.

Checkkredit

Kallas i dag oftast kontokredit.

Copyright

Engelska för upphovsrätt.

Till sidans topp

D

Debet

Den vänstra sidan på ett bokföringskonto.

Tillgångar och kostnader ökar i debet.

Debitera

1. Påföra någon en kostnad för något.

2. Skriva ett belopp på bokföringskontots vänstra sida, dess debetsida.

Deklarera

Redovisning av inkomster och utgifter, som är en grund för beräkningen av inkomstskatt.

Delgivning

Att en handling överlämnas till dig och att du skriftligt bekräftar att du har tagit emot den på ett sätt som är föreskrivet i lag.

Diarienummer

Registernummer på en handling.

Består av datum och ett löpnummer.

Direktförsäljning

Försäljningsmetod som innebär att säljaren kontaktar den potentiella kunden och föreslår en affär.

Vanliga exempel är telefonförsäljning eller möten i kundens hem.

Direktreklam

Reklam som är adresserad direkt till mottagaren.

Vanligast är att reklamen kommer direkt i brevlådan, andra exempel är e-post och sms.

Distribution

Fördelning eller spridning av något.

Ett exempel är varor eller reklam.

Dolda reserver

Tillgångar som har ett redovisat värde som är lägre än det verkliga värdet.

Dotterbolag

1.Företag där ett annat företag (moderbolaget) äger så många aktier att det har mer än hälften av rösterna.

2. Företag där ett annat företag (moderbolaget) har ett bestämmande inflytande över företaget, exempelvis genom ett avtal.

Driftskostnader

Kostnader för den löpande verksamheten i företaget.

Dröjsmålsavgift

Avgift som kan tillkomma när man betalat för sent.

Dröjsmålsränta

Ränta på en skuld som inte betalats inom avtalad tid.

Beräknas enligt räntelagen eller på det sätt som parterna kommit överens om.

Dubbel bokföring

Bokföring av varje affärshändelse på minst två konton, med ett lika stort belopp i debet som i kredit.

Dubbelbeskattning

Inkomst som beskattas två gånger.

Till exempel att ett aktiebolags vinst beskattas både hos företaget och hos aktieägarna.

E

E-legitimation

Identitetshandling i elektronisk form, som vid elektronisk kommunikation används för legitimering, underskrift eller bådadera.

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

EU:s 27 medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge. För Storbritannien, som har lämnat EU, gäller samma regler som om de fortfarande vore medlemmar i EU under övergångsperioden fram till och med 31 december 2020.

Effektiv ränta

Den totala kostnaden för ett lån (ränta, uppläggningskostnader och aviseringsavgifter).

Den effektiva räntan anges i procent och talar om hur mycket ett lån verkligen kostar.

Efterkrav

Att en köpare måste betala direkt till speditören, den som fraktat varan, innan varan lämnas ut.

Betalning vid efterkrav sker alltså innan varan mottagits.

Egenavgifter

Eget kapital

Det egna kapitalet motsvarar företagets tillgångar minus skulder. Det består i första hand av det kapital som du som ägare har satsat vid företagsstarten. Ur företagets synvinkel är det egna kapitalet en skuld till ägaren. Är skulderna större än tillgångarna är det egna kapitalet negativt. Företaget har då en fordran på ägaren.

Ekonomisk förening

Förening som driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av.

Medlemmarna har inte personligt ansvar för föreningens skulder. Ekonomisk förening är en företagsform.

Ekonomisk livslängd

Den tid som en tillgång anses göra ekonomisk nytta i företaget.

Den ekonomiska livslängden ska delas upp på ett antal år för att sedan skrivas av i bokföringen.

Emission

Enhetsdokument, ED

Blankett som du använder när du ska göra en skriftlig tulldeklaration.

Enkelt bolag

Sammanslutning där minst två personer eller företag bestämmer sig för att samarbeta, utan att vilja bilda ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag.

Det kan exempelvis vara ett byggkonsortium eller när några personer köper en lott tillsammans. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person.

Enskild firma

Enskild näringsidkare

Person som driver och ansvarar för en enskild näringsverksamhet.

Enskild näringsverksamhet

Företag som du som privatperson driver och ansvarar för. Du är själv personligt ansvarig för att avtal hålls och att skulderna betalas.

Enskild näringsverksamhet är en företagsform men inte någon juridisk person.

Entreprenad

Uppdrag att utföra ett större eller mer långsiktigt arbete.

Ofta inom anläggnings- eller byggnadsbranschen.

Entreprenör

Företag som åtar sig att utföra en entreprenad.

I dagligt tal även en driftig person som startar nya verksamheter eller utvecklar nya produkter.

Etableringsställe

Bemannat kontor eller annan lokal från vilken det är möjligt att leverera eller tillhandahålla varor och tjänster inom landet.

Ordet används i momssammanhang för en registrerad filial eller en fysisk person med enskild firma och adress i Sverige.

EU:s momsområde

EU är en tullunion och ett momsområde. Handel mellan EU:s medlemsländer räknas som inrikeshandel.

Några områden i EU tillhör inte momsområdet. Varor som förs in till eller ut från dessa områden ska deklareras hos tullen.

EU:s tullområde

EU är en tullunion. EU:s medlemsländer har en gemensam tullgräns mot andra länder. Handel mellan EU-länder räknas som inrikeshandel.

Varor som förs in till eller ut från EU:s tullområde ska deklareras hos tullen.

Exekutiv auktion

Auktion där Kronofogden tvångsförsäljer utmätt egendom. Utmätt egendom är egendom som Kronofogden beslutat ska användas för att betala en persons eller ett företags skulder.

Expansionsfond

Ger den som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag möjlighet att lågbeskatta vinster som man väljer att återinvestera i verksamheten istället för att plocka ut.

Export

1. Att föra ut varor eller tjänster från EU:s momsområde.

2. Att föra ut varor från EU:s tullområde.

Exportdeklaration

Redovisning av varor som förs ut från EU:s tullområde eller EU:s momsområde.

Exportdeklarationen lämnas till Tullverket.

Exportdeklarera

Redovisning av varor som förs ut från EU:s tullområde eller EU:s momsområde.

Exportdeklarationen lämnas till Tullverket.

Extern verkställande direktör

En verkställande direktör som inte är styrelseledamot eller styrelsesuppleant.

Extra bolagsstämma

Bolagsstämma som hålls mellan två årsstämmor.

Till sidans topp

F

FA-skatt

Skatt som betalas av dig som både bedriver näringsverksamhet och har en anställning där arbetsgivaren gör skatteavdrag.

Factoring

Att en säljare fakturerar sin kund och sedan överlåter fakturan och därmed rätten att få betalt till ett annat företag, factoringföretaget.

Kan även innebära att ett företag beviljas ett lån mot att långivaren får säkerhet i de fakturor som företaget har skickat men ännu inte fått betalt för.

Faktureringsmetoden

I löpande bokföring: Metod som innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas.

Moms: Metod som innebär att du redovisar moms då kundfakturor skickas respektive leverantörsfakturor mottas.

Faktureringsskyldighet

Skyldighet för den som är momsredovisningsskyldig att utfärda faktura för varje momspliktig försäljning.

Fast egendom

Mark som är indelad i fastigheter.

Fast egendom är också exempelvis byggnaderna på marken och fast inredning i dem. Allt som inte är fast egendom är lös egendom.

Fasta kostnader

Kostnader som inom vissa gränser inte påverkas av hur mycket av en vara eller tjänst företaget producerar.

Exempel på fasta kostnader är hyra och försäkringar.

Fastställelseintyg

Intyg som följer med årsredovisningen där en styrelseledamot eller verkställande direktören intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman.

Intyget ska även innehålla bolagsstämmans beslut om vinst eller förlust.

Filial

1. ett företags underavdelning på en annan plats än huvudavdelningen (allmän betydelse)

2. ett utländskt företags avdelningskontor i Sverige med självständig förvaltning (registreras hos Bolagsverket)

Finansiering

Att ett företag skaffar kapital till sin verksamhet.

Det kan exempelvis ske genom lån eller riskkapital.

Firma

Företagsnamn.

Firma används ibland också som synonym till företag.

Firmatecknare

Den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan.

Firmatecknaren kan exempelvis skriva under avtal.

Fondemission

Ökning av aktiekapitalet genom att tillgångar flyttas från någon annan del i aktiebolaget, exempelvis från reservfonden.

Fondemission innebär inte att aktieägarna gör ett tillskott.

Fondera

Företaget sätter av medel till en fond.

Force majeur

Oförutsedd händelse av extraordinär beskaffenhet.

Det kan vara fråga om krig, brand eller naturkatastrofer och kan leda till att en part i ett avtal befrias från sina förpliktelser.

Fordran

Betalningskrav.

När någon är skyldig att betala dig har du en fordran på den personen. Om du är skyldig att betala till någon har den personen en fordran på dig.

Fordringsägare

Franchising

Samarbete där ett företag, franchisingtagaren, köper ett färdigt koncept och organisation av ett annat företag, franchisinggivaren.

Alla franchisingtagare som deltar i samarbetet är självständiga företag, men kunderna upplever det som en kedja då alla bygger på samma utformning.

Frivillig skattskyldighet

Möjlighet för bland annat fastighetsägare att efter ansökan bli skattskyldiga till moms.

Fullmakt

Rättighet för en person att företräda en annan person eller företag.

Kan i princip omfatta vad som helst, men det finns ingen skyldighet för motparten att acceptera en fullmakt.

Fusion

Sammanslagning av två eller flera företag.

Fusionsplan

Handling som beskriver hur en fusion ska gå till.

Fysisk person

Privatperson (människa) till skillnad från juridisk person.

Fåmansföretag

Aktiebolag där högst fyra personer äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i bolaget.

Detta är huvudregeln. Det finns även specialregler. Närstående personer (makar, barn osv.) räknas som en person.

Följesedel

Handling som medföljer en levererad vara och som innehåller uppgifter om varuslag och kvantitet.

Förbrukningsinventarier

Inventarier med en ekonomisk livslängd som är mindre än tre år eller inventarier av mindre värde.

Förbrukningsmaterial

Varor och material som används och förbrukas inom företaget.

Exempel är kontorsmaterial, städprodukter och annat som inte används i produktionen.

Föreläggande

Meddelande från en myndighet som du måste svara eller agera på.

Exempel är att du ska lämna in en deklaration eller en viss uppgift.

Företagsform

Typ av företag.

Exempel på företagsformer är aktiebolag, enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

Företagsinteckning

Inteckning i ett företags lösa egendom som används som säkerhet exempelvis vid lån.

Exempel på tillgångar som kan användas som säkerhet är maskiner och varulager.

Företagsnamn på främmande språk

Företagsnamn översatt till ett annat språk än svenska.

Företagsrekonstruktion

Förfarande som beslutas av domstol och som innebär att ett företag som har betalningssvårigheter ges en möjlighet att lösa sina problem.

Företagsrekonstruktion beviljas företag som bedöms vara lönsamma på lång sikt. Förfarandet kan exempelvis ske genom att en ekonomisk överenskommelse träffas med långivarna.

Företrädaransvar

Att företrädaren för ett aktiebolag (vd, styrelseledamot) i vissa fall kan krävas på betalning för aktiebolagets skulder.

Förfallodag

Den dag då en skuld ska vara betald.

Förköpsförbehåll

Bestämmelse i bolagsordningen som innebär att vissa personer ska få erbjudande om att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare.

Förlagsinsats

Kapitaltillskott till en ekonomisk förening från en icke-medlem.

Är en möjlighet att få nytt kapital till föreningen utan att behöva ta in nya medlemmar.

Förlikning

Uppgörelse mellan parter i samband med en rättslig tvist.

Förlikning kan ske i eller utanför domstol.

Förmyndare

Person som företräder en omyndig person i rättsliga sammanhang, vanligen dennes föräldrar.

Förmånsrätt

Att vissa fordringar får företrädesrätt framför andra till betalning ur den skuldsattes egendom, främst vid konkurs.

Förpliktelse

Skyldighet att göra någonting, till exempel att betala till någon.

En sådan skyldighet kan beslutas i ett utslag eller en dom, i en lag eller i ett avtal.

Förvaltare

Person som rätten utser att företräda den som på grund av exempelvis sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att vårda sig eller sin egendom.

Den som har förvaltare får inte starta företag.

Förvaltarfrihetsbevis

Bevis om att en person inte har förvaltare.

Förvaltarfrihetsbevis utfärdas av överförmyndarnämnden i den kommun där personen är folkbokförd.

Förvaltningsberättelse

Del av en årsredovisning där styrelsen beskriver verksamhetsårets viktigare händelser och företagets utveckling.

Förvärvsinkomst

Inkomst av tjänst och näringsverksamhet.

Till sidans topp

G

Gemenskapsinterna förvärv

Heter numera unionsinterna förvärv.

Gemenskapsvara

Vara som har sitt ursprung i EU eller som har förtullats i EU.

Generalagent

Företag som har ensamrätt att sälja en viss produkt inom ett geografiskt område, oftast ett land.

Godkänd revisor

Revisor som har akademisk utbildning (ekonomie kandidatexamen), tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen från Revisorsinspektionen (tidigare Revisorsnämnden).

Goodwill

Det värde företaget har utöver konkreta tillgångar som kan säljas på en marknad.

Exempel på goodwill-tillgångar är kundrelationer, bra butiksläge, starkt varumärke.

Grossisthandel

Partihandel där kunderna är andra företag.

Detta skiljer man från detaljhandel där kunderna är konsumenter, det vill säga privatpersoner.

Grundavdrag

Avdrag som minskar din beskattningsbara inkomst utan att du behöver ansöka om det.

Grundavdrag ges till privatpersoner som är bosatta i Sverige. Grundavdragets storlek är knutet till prisbasbeloppet och den taxerade förvärvsinkomstens storlek.

Grundbok

Företagets affärshändelser presenterade i verifikationsnummerordning.
Detta kallas ibland även för dagbok eller verifikationslista.

Grundbokföring

Bokföring av affärshändelser i registreringsordning så att du i bokföringen kan utläsa i vilken ordning som affärshändelserna har registrerats. Det innebär att företagets affärshändelser kan presenteras i verifikationsnummerordning.
I ett bokföringsprogram görs vanligen grund- och huvudbokföringen samtidigt.

Gäldenär

Person som har en skuld till en annan (till borgenären).

H

Handelsagent

Den som i en näringsverksamhet har avtalat om att för annans räkning självständigt köpa eller sälja varor eller tjänster.

En handelsagent kan exempelvis (om avtalet är skrivet så) ta upp anbud och sluta avtal för ett annat företags räkning.

Handelsbolag

Företagsform där delägarna är gemensamt (solidariskt) ansvariga för företagets skulder.

Handräckning

Åtgärd som Kronofogden vidtar för att tillvarata någons rättighet.

Exempel på handräckning är avhysning eller att återta en vara som köpts på avbetalning om köparen inte skött betalningarna. För detta krävs ett beslut (utslag) som säger att säljaren, uthyraren eller vem det kan vara, har rätt att kräva detta.

Hembudsklausul

Regel i bolagsordningen som beskriver vilka som har rätt att lösa in aktier som har övergått till någon annan.

Hemortsbevis

Visar var en person har sin hemort, det vill säga i vilket län, kommun och församling som personen är folkbokförd.

Hemortsbevis beställs från Skatteverket.

Hobbyverksamhet

Verksamhet som är självständig och varaktig men som saknar vinstsyfte.

Inkomster av hobby beskattas inom inkomstslaget tjänst och du betalar själv dina socialavgifter.

Huvudbok

Sammanställning av alla verifikationer i kontonummerordning.

Huvudbokföring

Bokföring av affärshändelserna i systematisk ordning så att bokföringen gör det möjligt att överblicka verksamheten, dess resultat och ekonomiska ställning.

I praktiken innebär detta att bokföringen görs på olika konton. I ett bokföringsprogram görs vanligen grund- och huvudbokföringen samtidigt.

Hängavtal

Avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om att ett befintligt kollektivavtal ska gälla vid företaget.

Till sidans topp

I

Ideell förening

Förening som ska främja medlemmarnas ideella eller ekonomiska intressen genom en verksamhet som är ideell, eller i vart fall inte rent ekonomisk.

Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar och fackföreningar. En ideell förening kan driva näringsverksamhet.

Idéburet företagande

Drivs i olika associationsformer och har sociala mål framför de ekonomiska. Företagen återinvesterar vinster och drivs utifrån respektive värdegrunder.

Import

1. Att föra in varor eller tjänster till EU:s momsområde.

2. Att föra in varor till EU:s tullområde.

Importdeklaration

Redovisning av varor som förs in till EU:s tullområde eller EU:s momsområde.

Importdeklarationen lämnas till Tullverket.

Indrivning

Kronofogdens beslut och åtgärder för att som företrädare för stat och kommun se till att statliga och kommunala fordringar betalas.

Införsel

Att en vara förs in till Sverige från ett annat land.

Ingående moms

Moms som du som företagare betalar när du köper varor eller tjänster.

Inkassoföretag

Privat företag som mot ersättning kräver in skulder för företags och privatpersoners räkning.

Inkassokostnader

Kostnader som avser inkasseringsåtgärder, till exempel kravbrev.

Inkassokrav

Uppmaning till en gäldenär, det vill säga en skuldsatt person, att betala sin skuld.

Inkomst

Företagets inkomster under en period består av summan av den kontanta försäljningen och fakturerad försäljning under perioden.

Inkomstdeklaration

Redogörelse för en persons eller ett företags inkomster under ett visst år.

Deklarationen lämnas till Skatteverket.

Inkomstslag

Typ av inkomst.

Det finns tre inkomstslag: tjänst, kapital och näringsverksamhet.

Inkomstår

Det år inkomsterna du ska deklarera har tjänats in.

Termen inkomstår används för privatpersoner.

Inkråm

Delar av ett företags tillgångar som köps eller säljs av ett annat företag.

Exempel på inkråm är maskiner, inventarier eller lager.

Innovation

Nyskapande produkt eller tjänst.

Det behöver inte vara en uppfinning, utan kan vara en vidareutveckling eller ett nytt användningsområde av en produkt.

Insolvens

Att ett företag eller en person har varaktiga problem att betala sina skulder.

Inteckning

Anteckning i ett register om att viss egendom kan belånas, vanligen fastigheter.

Intäkt

När företaget fullgör sina åtaganden gentemot kunden, exempelvis genom att utföra ett arbete, uppstår en intäkt.

Intäkten kan räknas per år, månad eller någon annan tidsperiod. En intäkt är alltså en periodiserad inkomst.

Inventarier

Anläggningstillgångar som har en förväntad ekonomisk livslängd på mer än tre år.

Inventering

Genomgång av varulager där varje post räknas och värderas.

Investering

Ekonomisk satsning som görs för att få en framtida avkastning.

Det gör man antingen för att öka intäkterna eller för att minska kostnaderna.

Till sidans topp

J

Joint venture

Gemensam verksamhet och samtidigt ett gemensamt risktagande som delas av till exempel två företag, ofta av olika nationalitet.

Juridisk person

Företag eller förening.

Se även fysisk person (privatperson).

Justerad anskaffningsutgift

Omkostnadsbelopp för ett handels- eller kommanditbolag. Påverkas, dvs ökar eller minskar, av bolagets resultat och övriga tillskott.

K

Kalenderår

1 januari-31 december.

Kapitalbindning

Innebär att företagets kapital binds i t.ex. varulager, kundfordringar, maskiner eller liknande och därför inte kan disponeras för andra ändamål.

Kapitalförlust

Förlust som uppstår vid icke yrkesmässig försäljning av exempelvis fastigheter, bostadsrätter och värdepapper.

Kapitalinkomst

Inkomst på tillgångar.

Exempel på kapitalinkomster är ränteinkomster, utdelning på aktier samt realisationsvinst vid försäljning av aktier, fastigheter och bostadsrätter.

Kapitalunderlag

Underlag som är beräknat utifrån verksamhetens tillgångar och skulder.

Kapitalunderlaget ligger till grund för avsättning till expansionsfond och för räntefördelning.

Kapitalvinst

Vinst som uppstår vid icke yrkesmässig försäljning av exempelvis fastigheter, bostadsrätter och värdepapper.

Karensdag

Dag då du inte kan få sjukpenning eller sjuklön.

Kassarabatt

Rabatt som ges när en kund betalat före bestämd förfallodag.

Klassificera

Bestämma rätt varukod för en vara utifrån reglerna i tulltaxan.

Klausul

Bestämmelse i ett avtal.

Know-how

Används för att beskriva kunnande, insikt och erfarenhet hos en organisation eller hos en eller flera personer i en organisation.

Kollektivavtal

Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation om vilka villkor som ska gälla för exempelvis löner och anställningsvillkor.

Ett enskilt företag kan vara part, men inte en enskild anställd som måste representeras av en arbetstagarorganisation.

Kommanditbolag

Företagsform där alla delägare utom en kan begränsa sitt personliga ansvar för företagets skulder.

Kommanditbolag är en typ av handelsbolag.

Kommanditdelägare

Person som äger en del av ett kommanditbolag och som har ett begränsat ansvar för företagets skulder.

Ansvaret är begränsat till ett visst belopp. Det måste alltid också finnas minst en komplementär i ett kommanditbolag.

Kommissionshandel

Uppdrag att handla med till exempel värdepapper för kunds räkning men i eget namn.

Kompanjonavtal

Avtal mellan två eller flera delägare i ett gemensamt företag som visar vad de kommit överens om.

Avtalet kan gälla exempelvis ansvarsfördelning och hur tvister ska lösas.

Komplementär

Delägare i ett kommanditbolag, som har ett obegränsat ansvar för företagets skulder.

Det måste alltid också finnas minst en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.

Koncern

Två eller fler företag som har en gemensam ägarstruktur och ledning.

Konkludent handlande

Parterna agerar som om det finns ett avtal, även om inget formellt avtal ingåtts.

Konkurs

Juridisk process som innebär att en persons eller ett företags affärer måste avslutas och tillgångarna säljas för att betala skulderna.

Konkursbouppteckning

Sammanställning över bland annat tillgångar och skulder i ett konkursbo, samt vilka som har fordringar på det.

Konkursfrihetsbevis

Bevis om att en person eller ett dödsbo inte är försatt i konkurs.

Konkursfrihetsbevis utfärdas av Bolagsverket.

Konkursförvaltare

Person som tingsrätten utser för att sköta avvecklingen av ett konkursbo.

Kontantmetoden

Metod som innebär att du endast bokför kontanta in- och utbetalningar löpande under beskattningsåret. (Utom i bokslutet då även övriga affärshändelser, nödvändiga för att fastställa resultat och ställning ska bokföras).

Kontera

Föra in en affärshändelses belopp på rätt konto i bokföringen.

Konto

Sammanställning av en viss typ av affärshändelser, t.ex. insättningar och uttag från plusgirot, hyror eller telefonkostnader. Alla företagets transaktioner (affärshändelser) ska samlas på de konton de hör till.

Kontokredit

Bankkonto där kontohavaren kan göra uttag i form av lån upp till ett visst belopp (limitbelopp).

På det lånade beloppet löper vanligen en bunden eller rörlig ränta.

Kontoplan

Sammanställning över de konton ett visst företag använder i sin bokföring.

Kontrolluppgift

Uppgift om inkomst.

Arbetsgivaren ska redovisa vilka skattepliktiga ersättningar man har betalat ut till anställda eller uppdragstagare under inkomståret.

Banker och kreditinstitut ska redovisa exempelvis utbetald ränta eller utdelning.

Kooperativ

Fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom ett samägt och demokratiskt styrt företag eller verksamhet.

Kooperativa principer

Riktlinjer för hur ett kooperativ kan förverkliga de kooperativa värderingarna till handling.

Kooperativa värderingar

Bygger på självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är viktigt.

Kostnad

Utgift som i bokföringen fördelas på en viss tidsperiod, exempelvis ett eller flera år.

Kredit

1. Rätt att låna en viss summa pengar som tillhör någon annan, en kreditgivare.

2. Anstånd med betalning vid köp av vara eller tjänst.

3. Den högra sidan på ett bokföringskonto.

Kreditupplysning

Information från ett kreditupplysningsföretag om en privatpersons eller ett företags inkomster och skulder, samt eventuella betalningsanmärkningar.

Kreditvärdighet

Bedömning av ett företags eller en privatpersons betalningsförmåga.

Kundfordran

En säljares tillgodohavande hos en kund.

Kvalificerad aktie

Aktie i fåmansföretag, ägd av en person som varit verksam i företaget i betydande omfattning.

Det har betydelse för hur inkomsten från bolaget ska beskattas.

Kvalificerad majoritet

Att det vid en omröstning inte räcker med mer än hälften av rösterna för ett beslut, utan att det krävs fler röster, exempelvis två tredjedelar.

Köpeskilling

Det pris som köparen betalar.

Till sidans topp

L

Laga kraft

När ett beslut inte längre går att överklaga.

Lagerränta

Kostnader för lagerhållningen i procent av det genomsnittliga lagervärdet.

Leasing

Avtalade villkor som ger en leasingtagare rätt att använda - leasa - en tillgång under en avtalad period i utbyte mot leasingavgifter.

Ledamot

Lekmannarevisor

Person som inte behöver ha akademisk revisorsutbildning och som har till uppdrag att granska att företaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

En lekmannarevisor kan utses som komplement till auktoriserade och godkända revisorer. Hen får avge en särskild rapport men inte skriva under revisionsberättelsen.

Leveransvillkor

Villkor som beskriver vem av köparen och säljaren som ska stå för transporten av en vara och hur risken ska fördelas.

Om inget har avtalats gäller köplagens regler vid handel inom landet.

Leverantörsreskontra

Förteckning vid sidan om bokföringen där företaget bland annat samlar uppgifter om sina leverantörer, betalda och obetalda fakturor.

Likvidation

Avveckling av ett företag genom att tillgångarna säljs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna.

Likvidator

Person som har utsetts för att avveckla ett företag vid likvidation.

Likviditet

Ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Likviditetsbudget

Plan för hur inbetalningar och utbetalningar kommer att fördelas över tid i ett företag.

En likviditetsbudget är vanligtvis uppdelad per månad.

Lönegaranti

Att staten vid konkurs eller företagsrekonstruktion svarar för betalning av arbetstagares innestående fordringar på bland annat lön och pension.

Lönsamhet

Att intäkterna är större än kostnaderna för ett företag.

Lös egendom

All egendom som inte är fast egendom.

Exempel på lös egendom är kontorsmateriel, bilar och rättigheter.

M

Marginalbeskattning

Se vinstmarginalbeskattning

Marginalskatt

Den procentuella skatten på den sist intjänade hundralappen.

Marknadsandel

Företagets försäljning i procent av den totala andelen på den aktuella marknaden.

Marknadsplan

Handlingsplan för hur företaget ska nå ut med sina produkter eller tjänster till kunderna.

Marknadsränta

Ränta som en låntagare får betala på den öppna marknaden, till exempel hos banken.

Marknadsundersökning

Undersökning där man tar reda på om det finns efterfrågan för vissa varor eller tjänster till ett visst pris.

Marknadsvärde

Det pris som köpare är beredda att betala för en produkt eller tjänst på marknaden.

Marknadsvärdet av exempelvis ett företag bestäms inte enbart av dess tillgångar, utan påverkas i stor utsträckning av förväntningar.

Mervärdesskatt

Miljösanktionsavgift

Avgift som ett företag måste betala om de struntar i en föreskrift som meddelats med stöd av miljöbalken eller om de påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig utan att ha tillstånd eller ha gjort en anmälan.

Moderbolag

1. Företag som äger så många aktier i ett annat företag (dotterbolaget) att det har mer än hälften av rösterna.

2. Företag som på annat sätt har ett bestämmande inflytande över ett annat företag (dotterbolaget), exempelvis genom ett avtal.

Moms

Skatt som betalas på nästan all konsumtion av varor och tjänster.

För näringsidkaren som ska betala moms till staten betraktas momsen vanligen inte som en kostnad. Näringsidkare har i de flesta fall rätt att dra av den ingående momsen (på inköp) från den utgående (på försäljningen).

Momsdeklaration

Deklaration som används för att redovisa moms.

Momspliktig verksamhet

Verksamhet som medför att man ska redovisa och betala moms.

Momsredovisning

Redovisning av in- och utgående moms för en viss period.

Detta görs i en momsdeklaration.

Momsregistreringsnummer

Nummer som ges till alla som bedriver momspliktig verksamhet och registrerats hos Skatteverket.

Monopol

Marknadsform där det bara finns en säljare av en vara eller tjänst.

Till sidans topp

N

Nedskrivning

Att minska en anläggningstillgångs bokförda värde.

Detta får endast göras om värdeminskningen är bestående.

Netto

Belopp efter avdrag av något.

Exempelvis lön efter skatteavdrag.

Notarius publicus

Offentlig notarie som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter, bland annat genom att bestyrka namnunderskrifter, bolagshandlingar och köpehandlingar.

En länsstyrelse utser notarius publicus.

Nyemission

Ökning av aktiekapitalet genom att nya aktier ges ut till nya eller gamla aktieägare som betalar aktierna med kontanter eller annan egendom.

Näringsförbud

Beslut av domstol om att en person under en tid inte får driva näringsverksamhet.

Näringsverksamhet

Förvärvsverksamhet som bedrivs varaktigt, självständigt och i vinstsyfte.

O

Obestånd

En persons eller företags oförmåga (inte tillfällig) att betala sina skulder.

OCR-nummer

Nummerserie som används vid betalning till plus- eller bankgiro.

OCR-numret gör att betalningsmottagaren kan identifiera vem som gjort betalningen.

Offert

Erbjudande att ingå ett avtal på vissa villkor.

Ombud

Person som representerar en annan person eller grupp.

Omkostnadsbelopp

Den utgift du har haft för att anskaffa en avyttrad tillgång.

Omkostnadsbeloppet (eller anskaffningsutgiften) är vanligtvis inköpspriset med tillägg för inköpsprovision och liknande. Vid arv och gåva övertar du den tidigare ägarens omkostnadsbelopp.

Omprövning

Myndighets möjlighet eller skyldighet att ändra sitt beslut.

Omsättning

Ett företags totala försäljning under en viss period, vanligen ett år.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för försäljning och inte är anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar delas in i fyra grupper:
- varulager
- fordringar
- kortfristiga placeringar
- kassa och bank.

Omvänd skattskyldighet

Skattskyldighet för moms som flyttas till den som köper en tjänst eller en vara.

Ibland används den engelska beteckningen "reverse charge".

Order

Beställning.

Organisationsnummer

Identifikationsnummer som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och föreningar.

Till sidans topp

P

Pant

Egendom som låntagaren ställer som säkerhet för ett lån.

Pantbrev

Bevis på en inteckning som tagits ut i en fastighet.

Fastigheten kan pantsättas genom att fastighetsägaren lämnar pantbrevet som säkerhet för ett lån.

Parallellfirma

Företagsnamn översatt till ett annat språk än svenska.

Passiv förädling

Tillfällig export av gemenskapsvaror till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation.

Passiv näringsverksamhet

Näringsverksamhet som bedrivs i mindre skala.

Om näringsidkaren inte arbetar mer än 500-600 timmar i verksamheten under ett år anses verksamheten vanligen vara passiv. Har betydelse för om egenavgifter (aktiv verksamhet) eller särskild löneskatt (passiv verksamhet och ålderspensionärer) ska betalas på verksamhetens överskott.

Patent

Tidsbegränsad ensamrätt att yrkesmässigt använda en teknisk lösning på ett problem, dvs. en uppfinning.

Med yrkesmässig användning menas exempelvis att tillverka, sälja eller importera uppfinningen.

Periodiseringsfond

Möjlighet att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten i maximalt sex år.

Periodisk sammanställning

Sammanställning över värdet av varor eller tjänster vid momsfri försäljning till andra EU-länder under viss period.

Plan för återgång i arbete

Plan som ska leda till att en person kan arbeta igen.

Planen ska ge en överblick över de olika insatser som behövs för att en person ska få, återfå eller öka sin arbetsförmåga.

Plusgiro

Tjänst för betalningsöverföringar.

Preliminär skatt

Den skatt som varje månad betalas till Skatteverket för att avräknas mot kommande slutlig skatt.

Den betalas antingen som A-skatt, F-skatt eller SA-skatt.

Preskription av fordran

När rätten att kräva in en fordran upphör.

Prisbasbelopp

Belopp som bygger på prisutvecklingen i samhället och som fastställs av regeringen varje år.

Prisbasbeloppet används som underlag vid olika beräkningar, till exempel ersättning från Försäkringskassan och grundavdraget vid taxeringen.

Privat aktiebolag

Aktiebolag som inte erbjuder aktier på den öppna marknaden, alltså inte ett börsbolag.

Prokura

Fullmakt som ges till en person (prokurist) och som innebär att personen kan företräda företaget i allt som gäller företagets näringsverksamhet.

Prokura kallas även handelsfullmakt. Gäller enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag.

Prokurist

Person som har en särskild fullmakt (en prokura) och som därför har rätt att företräda företaget i allt som gäller företagets näringsverksamhet.

Publikt aktiebolag

Aktiebolag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden, exempelvis ett börsbolag.

R

Rak ränta

Ränta som räknas ut på hela det ursprungliga lånebeloppet.

Därmed sjunker inte räntan i takt med att lånet amorteras.

Ratificera

Ett beslut av ett lands statschef eller regering att förbinda landet till en internationell överenskommelse, exempelvis en konvention, ett avtal eller fördrag.

Referensränta

Riksbankens officiella räntesats.

Referensräntan motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår. Om så behövs avrundas referensräntan till närmast högre halva procentenhet.

Registerutdrag

Handling som visar att företaget är registrerat hos Skatteverket.

Registreringsbevis

Handling som visar att företaget är registrerat hos Bolagsverket.

Rekrytera

Anställa personal.

Rekryteringsträff

Organiserat möte där arbetssökande får träffa en eller flera arbetsgivare som vill anställa personal.

Reservfond

Särskild post i balansräkningen som utgör bundet eget kapital.

Främst av betydelse vid företagsformen ekonomisk förening.

Restvärde

Kvarvarande värde av en investering när den är avskriven och den ekonomiska livslängden är slut.

Resultat

Ett företags intäkter med avdrag för kostnader, vilket visar om företaget gått med vinst eller förlust.

Resultatbudget

Plan över beräknade intäkter och kostnader under en viss period, vanligtvis ett år.

Resultatrapport

Visar företagets intäkter och kostnader under en viss period, oftast för en månad eller ett kvartal.

Resultaträkning

Del av företagets redovisning som visar företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Revision

Granskning av redovisningen och förvaltningen i ett företag, som görs i efterhand av en oberoende person, ofta en revisor.

Revisionsberättelse

En revisors redogörelse över förhållandena i ett företag.

I revisionsberättelsen redogör revisorn för vad hen uppmärksammat i sin granskning av företagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget.

Revisor

Person som har som uppgift att granska ett företags årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget.

Revisorer kan vara auktoriserade eller godkända av Revisorsinspektionen.

Revisorsintyg

Intyg från en revisor, exempelvis när aktiekapitalet har betalats med apportegendom.

När aktiekapitalet betalats med apportegendom, ska revisorn bland annat intyga att all egendom har förts över till företaget och att egendomen har tagits upp till sitt verkliga värde.

Riskkapital

Samlat begrepp för investeringar i företags egna kapital som omfattar både investeringar i börsnoterade och onoterade företag.

Vanligtvis sker investeringen i utbyte mot ägande och inflytande i företaget.

Royalties

Ersättning till en innehavare av en immateriell rättighet.

Vanliga exempel är ett förlags ersättning till författare eller en tillverkares ersättning till uppfinnare.

Räkenskaper

Alla de tryckta och elektroniska dokument som är del av ett företags bokföring och redovisning.

Exempel är verifikationer, kvitton och årsredovisning.

Räkenskapsperiod

Period som ett företags redovisning omfattar.

Räkenskapsår

Tid som ett företags redovisning omfattar.

För ett aktiebolag ska räkenskapsåret framgå av bolagsordningen. Exempel på räkenskapsår är 1 januari-31 december, 1 maj-30 april, 1 juli-30 juni och 1 september-31 augusti.

Räntefördelning

Fördelning av beskattningen mellan inkomstslagen kapital och näringsverksamhet.

Om kapitalunderlaget visar ett överskott får positiv räntefördelning göras, vilket medför lägre skatt. Om kapitalunderlaget visar ett underskott måste negativ räntefördelning göras, vilket medför högre skatt.

Rörelse

Någon form av näringsverksamhet.

Rörelsekapital

Det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Rörlig kostnad

Kostnad som förändras i förhållande till företagets försäljning.

Exempelvis drivmedel (bensin, diesel etc) i ett åkeriföretag.

Rörlig ränta

Ränta som justeras efter det allmänna ränteläget och som kan ändra sig från dag till dag.

Röstlängd

Lista med namnen på de aktieägare som är med på en bolagsstämma samt hur många aktier och röster personen eller företaget företräder.

Till sidans topp

S

SA-skatt

Preliminär skatt som arbetsgivaren inte kan ta ut genom skatteavdrag.

Du måste själv betala din SA-skatt (särskild A-skatt). Det kan exempelvis vara skatt på utländska inkomster, eller fastighetsskatt. Även delägare i handelsbolag kan få SA-skatt.

Samtyckesförbehåll

Bestämmelse i en bolagsordning som innebär att en aktieägare måste ha styrelsens eller bolagsstämmans godkännande innan hen överlåter sina aktier.

SGI

Sjukanmälan

Ett meddelande om att du själv eller en anställd har blivit sjuk.

Sjukförsäkringen

Delar av socialförsäkringen som ska ge ekonomisk ersättning till den som är sjuk och går miste om inkomst.

Sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning ingår i sjukförsäkringen.

Sjuklön

Lön som arbetsgivaren ska betala till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Sjuklöneperiod

Den första till och med fjortonde dagen som en anställd är borta från arbetet på grund av sjukdom.

Sjukpenning

1. Ersättning som du som näringsidkare kan få från Försäkringskassan för den inkomst du förlorar när du blir sjuk och inte kan arbeta.

2. Ersättning som en anställd kan få från Försäkringskassan för den inkomst den anställda förlorar när hen är sjuk längre tid än 14 dagar.

Sjukpenninggrundande inkomst

Den årliga inkomst i pengar som en försäkrad kan antas komma att tillsvidare få av arbete i Sverige.

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) används bland annat till att räkna ut hur mycket sjukpenning och föräldrapenning du kan få.

Skattedeklaration

Se arbetsgivardeklaration och momsdeklaration

Skattekonto

Konto hos Skatteverket där alla dina skatter, inbetalningar och avgifter med mera bokförs.

Skattemässig avskrivning

Avskrivning av inventarier enligt skattereglerna.

De skattemässiga reglerna ger företag möjligheter att göra större eller mindre avskrivningar än de bokföringsmässiga reglerna medger.

Skatteplikt för moms

Skyldighet att betala moms.

Försäljning och import av varor och tjänster är i regel skattepliktiga.

Skattesats (moms)

Procentsats som används för att beräkna den utgående momsen vid försäljning, import och i vissa fall vid köp.

Momsen beräknas på beskattningsunderlaget. Det finns tre olika skattesatser för moms: 6 procent, 12 procent och 25 procent.

Skattesubjekt

Fysisk eller juridisk person som ska betala skatt.

Skattetillägg

Särskild avgift som du kan bli tvungen att betala om du lämnar en oriktig uppgift i din deklaration eller inte deklarerar.

Skattskyldig för moms

Någon som är skyldig att betala moms till staten.

Det kan vara antingen den som säljer en vara eller en tjänst, eller i vissa fall den som köper en vara eller en tjänst. Även den som importerar en vara eller en tjänst kan vara skattskyldig.

Skattskyldighetens inträde (moms)

Tidpunkten när skyldigheten att betala moms till staten inträder.

Skiktgräns för statlig inkomstskatt

Den inkomst, efter avdrag, som du kan ha utan att betala statlig inkomstskatt.

Det finns två skiktgränser. På inkomster över den lägre skiktgränsen tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. På belopp över den högre skiktgränsen tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent.

Skulder

Företagets skulder är till exempel banklån eller andra lån, obetalda fakturor från leverantörer och kostnader som uppstått i verksamheten, men som du ännu inte fått någon faktura på.

Skuldfrihetsbevis

Bevis om att en person är skuldfri.

Kronofogden utfärdar skuldfrihetsbevis.

Skuldfrihetsintyg

Skyddsregistrera

Skydda ditt företagsnamn i fler län än ett.

Detta gäller enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag.

Slutskattebesked

Årligt besked med beräkning av den slutliga skatten.

Av slutskattebeskedet framgår även skatt att betala eller skatt att få tillbaka. Näringsidkare och företag får oftast slutskattebeskedet i december medan löntagare kan få det i juni, augusti eller september.

SNI-kod

Beteckning för en viss typ av aktivitet.

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning och indelningen bygger på en EU-standard.

Social ekonomi

Verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta som främsta driftkraft.

Bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Sociala avgifter

Statliga avgifter som du som företagare betalar till socialförsäkringen.

Du betalar socialavgifterna i form av egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Du behöver bara betala arbetsgivaravgifter om du är arbetsgivare. Avgifterna finansierar bland annat den allmänna sjuk- och föräldraförsäkringen och ålderspensionen.

Socialförsäkringen

Statlig försäkring som ska ge ekonomisk ersättning för den inkomst du förlorar när du till exempel blir sjuk, skadar dig i arbetet, får barn eller slutar arbeta på grund av ålder.

Solidariskt ansvar

Gemensamt ansvar.

Solidariskt ansvar innebär här att den som företaget är skyldig pengar kan vända sig till vem som helst av delägarna och kräva hela det belopp som företaget är skyldigt.

Solidariskt betalningsansvar

Förpliktelse för var och en av flera som gemensamt ansvarar för en penningskuld att vid krav från borgenären betala hela beloppet.

Soliditet

Ett företags långsiktiga betalningsförmåga.

Spedition

Verksamhet som innebär att för annans räkning ta emot och sända i väg gods, samt i förekommande fall svara för samlastning, omlastning, förtullning, försäkring, lagring och liknande.

Speditör

Fysisk eller juridisk person som bedriver speditionsverksamhet.

Stadgar

Grundläggande regler för en förening.

Standardavtal

Avtal där flera eller alla villkor är bestämda i förväg.

Statlig lönegaranti

Lagligt reglerad garanti för betalning av arbetstagares fordran på lön m.m. hos en arbetsgivare vid konkurs eller företagsrekonstruktion.

Stiftare

Person, företag eller förening som startar ett aktiebolag.

Stiftelse

Självständig förmögenhet som förvaltas under en längre tid för ett bestämt ändamål.

En stiftelse är en juridisk person som uppstår då en egendom exempelvis testamenteras eller ges bort i gåva för ett bestämt ändamål. Stiftelsen har inga ägare utan äger sig själv.

Stiftelseurkund

Handling som upprättas när ett aktiebolag ska bildas och som innehåller de centrala villkoren för bolagsbildningen.

Styrelse

Grupp av valda personer som fattar viktiga beslut inom exempelvis aktiebolag och föreningar.

Styrelseledamot

Ordinarie medlem i en styrelse.

Styrelsesuppleant

Ersättare för styrelseledamot.

Styrkande handlingar

Dokument som bekräftar uppgifter.

Ställföreträdare

Person som handlar i någon annans ställe, exempelvis i en rättegång.

Stöd till anpassning av arbetsplats

Ekonomiskt stöd som innebär att arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön anpassas för att kompensera nedsättning av arbetsförmåga för personer med funktionshinder.

Stöd vid start av näringsverksamhet

Arbetsmarknadspolitiskt program som innebär att en arbetssökande får aktivitetsstöd under en tid för att komma i gång med eget företag.

Summarisk process

Snabbt och enkelt sätt för den som till exempel vill ha betalt eller få tillbaka ett föremål att få ett bevis om att hens krav är riktigt.

Detta bevis (utslag) kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att föremålet lämnas tillbaka.

Suppleant

Särskild A-skatt

Särskild firmatecknare

Person som i ett aktiebolag har utsetts som firmatecknare.

Styrelseledamöter, den verkställande direktören eller någon annan kan utses till särskild firmatecknare.

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster

Skatt som betalas i stället för arbetsgivaravgifter för personer över 65 år eller av enskilda näringsidkare i vissa situationer.

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Skatt som ett företag betalar på kostnader för pensionsförmåner till de anställda.

Exempel är kostnader för avsättning till pensionsstiftelse eller köp av pensionsförsäkring.

Särskiljningsförmåga

Att ett företagsnamn är utformat så att det går att skilja det från andra företag, föreningar och varumärken, samt att det uppfattas som ett namn på en särskild verksamhet.

Särskilt företagsnamn

Ett särskilt företagsnamn är ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet.

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet

Arbetsmarknadspolitiskt program som innebär att en arbetssökande med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, får ekonomiskt stöd till investeringar med mera.

Säte

Den kommun där bolagsstämman ska hållas.

Om någon ska stämma företaget inför domstol så är sätet avgörande för vilken domstol man ska vända sig till.

T

Taxeringsbeslut

Teckna aktie

Skriva sin namnteckning vid det antal aktier som man ska köpa i ett aktiebolag, i samband med att aktiebolaget bildas eller att en nyemission sker.

Teckningslista

Handling upprättad för teckning av aktier, med aktietecknarnas namnteckning och antal tecknade aktier.

En teckningslista ska upprättas i samband med bildandet av ett aktiebolag eller vid en nyemission. Vid bildande av ett aktiebolag kan teckningslistan antingen göras separat eller tas med i stiftelseurkunden.

Tillfällig föräldrapenning

Ekonomisk ersättning som du kan få från Försäkringskassan om du förlorar inkomst när ditt barn är sjukt och du måste vara hemma för att ta hand om barnet.

Tillfällig föräldrapenning kallas ibland vardagligt för vab (vård av sjukt barn).

Tillgångar

Resurser som direkt eller indirekt har ett ekonomiskt värde för företaget.

Tillstånd

Särskilt godkännande från myndigheter som behövs för att kunna driva företag inom vissa verksamhetsområden.

Tillsynsmyndighet

Myndighet som ansvarar för att utöva kontroll över en viss verksamhet.

Tredjeland

Land utanför EU.

Tull-id

Identifikationsnummer som varje import- och exportsändning får när den registreras i Tulldatasystemet (TDS).

Tullager

Sätt att förvara icke-gemenskapsvaror inom EU utan att de behöver förtullas.

Så länge varorna finns på tullager behöver du inte betala tull och moms för dem.

Tullsats

Anger hur mycket du ska betala i tull.

Tullsatsen är ofta en viss procent av tullvärdet.

Tulltaxan

Förteckning i systematisk form över de varor som förekommer i den internationella handeln.

I tulltaxan förtecknas varukoder och tullsatser.

Tullvärde

Summa som du vanligen beräknar tullbeloppet på.

Förenklat kan man säga att tullvärdet är fakturavärdet inklusive kostnader för frakt och försäkring till EU:s gräns. Tullvärde är också underlag för beräkning av moms (tullvärde + tull = beskattningsunderlag).

Till sidans topp

U

Underleverantör

Företag som producerar något åt ett annat företag.

Unionsinterna förvärv

Köp av vara från annat EU-land för vilken köparen betalar moms.

Uppbyggnadsskede

Den första tiden av en näringsverksamhet där höga kostnader medför förlust eller liten vinst.

Upphandling

Att en offentlig aktör begär in anbud från flera leverantörer innan ett avtal skrivs.

Upphovsrätt

Tidsbegränsad ensamrätt för den som har skapat ett litterärt (t ex bok, tidningsartikel, reklamtext) eller konstnärligt (t ex konstverk, film, fotografi) verk att bestämma hur verket får användas.

Upplupen ränta

Ränteutgifter eller ränteinkomster som man ännu inte betalat eller fått.

Uppskov

Medgivande att få skjuta upp något, till exempel betalning eller att lämna en deklaration.

Uppskrivning

Att ett aktiebolag eller en ekonomisk förening höjer det redovisade värdet på en anläggningstillgång.

Det nya värdet måste vara tillförlitligt och bestående.

Utbetalning

När pengar rent fysiskt lämnar företaget uppstår en utbetalning.

Utdelning

Del av ett aktiebolags vinst som delas ut till aktieägarna.

Utförsel

Att en vara förs ut från Sverige till annat land.

Utgift

Post i bokföringen som uppkommer när man köper en vara eller en tjänst.

I praktiken uppkommer en utgift oftast då man fått en faktura.

Utgående moms

Moms som du som företagare tar ut av dina kunder.

Du ska redovisa den utgående momsen (den moms dina kunder betalar) i momsdeklarationen.

Utmätning

Att Kronofogden beslagtar en gäldenärs egendom för att borgenären ska få betalt för sin fordran.

Uttag av tjänst

Att en företagare tar ut en tjänst till sig själv eller överlåter tjänsten till någon annan utan ersättning eller till underpris.

En tjänst som tas ut av en företagare för privat konsumtion ska skattemässigt behandlas på samma sätt som en försäljning till en kund.

Uttag av vara

Att en företagare tar ut en vara till sig själv eller överlåter varan till någon annan utan ersättning eller till underpris.

En vara som tas ut av en företagare för privat konsumtion ska skattemässigt behandlas på samma sätt som en försäljning till en kund.

Till sidans topp

V

Varukod

Sifferkod som styr vilka tullar och eventuella andra skatter du ska betala.

Varukoden talar också om ifall det krävs licens eller om du behöver särskilda tillstånd för att importera eller exportera varan. Dessutom är varukoderna underlag för import- och exportstatistiken. Du hittar en förteckning över varukoder i tulltaxan.

Varumärke

Kännetecken som företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras. Ett varumärke kan vara ett ord eller någon annan grafisk symbol som kännetecknar en vara eller en tjänst. Ensamrätten är tidsbegränsad att använda.

VAT-nummer

Momsregistreringsnummer.

VAT är en förkortning för engelskans Value Added Tax (mervärdesskatt). När du gör affärer inom EU måste du ta reda på företagets VAT-nummer.

Venture capital

Finansiering i form av riskkapital, oftast när ett företag ska starta.

Verifikation

Uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en justering i bokföringen.

Verifikationen kan exempelvis vara ett kvitto eller en faktura.

Verkställande direktör

Person som tillsätts av styrelsen för att leda den dagliga verksamheten i företaget.

Verkställighet

Ansökan till Kronofogden för att få hjälp med att via tvång genomföra det som beslutats i ett utslag eller en dom.

Vice verkställande direktör

Person som vid behov ersätter den verkställande direktören i ett företag.

Vinst

Intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet.

Vinstdisposition

Det sätt som ett aktiebolag använder årets vinst och tidigare års eventuellt kvarvarande vinster.

Vinstmarginalbeskattning (VMB)

Utgående moms på vinstmarginalen (skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris).

VMB används främst vid försäljning av begagnade varor som återförsäljaren köpt från någon som inte är skattskyldig för försäljningen, till exempel en privatperson.

Vräkning

Att någon på grund av till exempel obetald hyra eller störande levnadssätt tvingas flytta från sin lägenhet, sitt kontor eller sin lokal.

Värdeminskning

Minskning av en anläggningstillgångs värde på grund av ålder eller användning.

Exempel på anläggningstillgångar i ett företag är en maskin, en dator eller en bil.

Vård av (sjukt) barn, vab

Y

Yrkeslegitimation

Tillstånd att utöva ett visst yrke.

Yrkeslegitimation finns exempelvis inom hälso- och sjukvården. Legitimation utfärdas av behörig myndighet och fordrar att man genomgått en godkänd utbildning.

Yrkesmässig verksamhet

Verksamhet som är varaktig (är tänkt att bedrivas under längre tid), har vinstsyfte och är självständig.

Till sidans topp

Å

Årsredovisning

Dokumentation av ett företags räkenskaper, som består av resultat- och balansräkning, noter, förvaltningsberättelse samt eventuellt en finansieringsanalys.

Vissa företag, exempelvis aktiebolag, ska avsluta sin bokföring med att upprätta en årsredovisning.

Årsstämma

Den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.

Återbäring

Metod för beräkning av utdelning i en ekonomisk förening.

Utdelningen baseras på hur mycket en medlem köpt för av föreningen.

Återförsäljare

Företag som köper in produkter och säljer dem vidare.

Återförsäljare är en annan benämning på grossister och detaljister.

Till sidans topp

Ö

Öppet köp

Rätten att lämna tillbaka det man köpt inom en viss tidsperiod efter inköpet och kunna få pengarna tillbaka.

Överklagande

Begäran om prövning (i högre instans).

Övertrassera

Ta ut mer pengar än vad som finns på ett konto, eller överskrida en kontokredit.