För handläggare på behöriga myndigheter

Sidan blev senast uppdaterad:

Här försöker vi svara på några vanliga frågor som endast rör handläggare på behöriga myndigheter.

Vilka myndigheter är behöriga myndigheter?

Kommunala myndigheter, länsstyrelser och centrala sektorsmyndigheter. Alla dessa myndigheter har samma skyldigheter.

Måste alla behöriga myndigheter vara anslutna till kontaktpunkten?

Ja.

Vilken information ska vi skicka och vart?

På kontaktpunkten ska det bland annat finnas generell information om de tillståndskrav och andra formella krav på tillstånd som gäller för att få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige. Det ska också finnas direktlänkar till specifik information hos de behöriga myndigheterna och kontaktuppgifter till dessa myndigheter. 

Se vilken information som ska lämnas på sidan Vilka tjänster omfattas?

Informationen ska finnas på svenska och engelska. 

De behöriga myndigheterna skickar information och länkar till Tillväxtverket som sedan publiceras på verksamt.se i tjänsten ”Lämna uppgifter och sök tillstånd. Läs mer i Tillväxtverkets föreskrifter om kontaktpunkten (TVFS 2019:2).

Skicka information, inklusive länk till e-tjänster, om era tillstånd till Tillväxtverket
Lämna uppgifter och sök tillstånd

Vad menas med elektroniskt ansökningsförfarande?

Det är de behöriga myndigheternas egna lösningar som ska ligga till grund för den elektroniska kontaktpunkten för tjänster. De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla e-formulär eller e-tjänster på svenska och engelska som gör det möjligt för tjänsteföretagare att elektroniskt ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till behöriga myndigheter via kontaktpunkten.

Om en tjänsteleverantör har lämnat in en ansökan eller anmälan till en behörig myndighet genom en gemensam kontaktpunkt, ska myndigheten i den fortsatta handläggningen av ärendet kommunicera med tjänsteleverantören genom kontaktpunkten. Myndigheten får föreslå en annan kommunikationskanal men det är tjänsteleverantörens val som gäller.

Anses handlingar inkomna när de kommer till kontaktpunkten eller till myndigheten?

Kontaktpunkten är endast en "växel för postbefordran". Det betyder att det inte kommer att komma in några handlingar till kontaktpunkten/Tillväxtverket utan dessa vidarebefordras direkt till behörig myndighet. Handlingen anses således inkommen när den anlänt till behörig myndighet.

Observera att ansökan och ansökningshandlingarna inte går att nå via länken som finns i det automatiska e-postmeddelandet från kontaktpunkten. Ansökan och ansökningshandlingarna går direkt till den funktionsbrevlåda ni uppgivit till Tillväxtverket.

Vad innebär den kvittens som kontaktpunkten skickar till tjänsteleverantören?

Den kvittens som tjänsteleverantören får från kontaktpunkten är endast en automatisk bekräftelse på att kontaktpunkten vidarebefordrat meddelandet med eventuella bilagor till behörig myndighet. Behörig myndighet ansvarar för att skicka en bekräftelse på inkommen ansökan eller anmälan så snart en komplett ansökan kommit in till myndigheten. Bekräftelsen kan skickas via kontaktpunkten eller direkt till tjänsteleverantören tillsammans med en tidsuppskattning av handläggningstiden.

Hur ska vi registrera ett ärende som har kommit in elektroniskt via kontaktpunkten?

Ett ärende som skickas in via kontaktpunkten kommer in till registraturens e-postlåda eller den e-postlåda som behörig myndighet valt för kontaktpunkten. Ärendet ska registreras av den behöriga myndigheten på samma sätt som andra ärenden som kommer in på det sättet.

Hur gör man om det krävs en signatur i original?

I dagsläget går det inte att fullgöra elektroniska förfaranden fullt ut. Det betyder att om behörig myndighet kräver en signatur i original så måste handlingarna skickas in som en komplettering via ordinarie post.

Arbete pågår, både nationellt och inom EU, med att möjliggöra detta.

Hur ska myndigheterna göra när de behöver få in originalhandlingar?

Den behöriga myndigheten får begära komplettering och meddela att denna ska skickas i original med vanlig post.

Hur ska kommunikation och ansvarsfördelning se ut mellan de olika myndigheterna som handlägger de tillstånd som är aktuella för en viss tjänsteverksamhet när kontaktpunkten skett via kontaktpunkten?

Det är i dagsläget enbart möjligt att upprätta ett ärende per myndighet via kontaktpunkten. Om en tjänsteverksamhet kräver flera tillstånd som ska handläggas av olika myndigheter så måste tjänsteleverantören initiera ett ansökningsförfarande per myndighet. Samordning blir således endast aktuell inom respektive myndighet.

Finns det överklagandefunktioner i kontaktpunkten?

Nej, det finns inga speciella funktioner för att hantera överklaganden via kontaktpunkten. Däremot finns översiktlig och kortfattad information av generell karaktär om överklaganden.

Går vårt ärendehanteringssystem att koppla ihop med kontaktpunkten?

Nej inte i dagsläget. De meddelanden/ansökningar som skickas via kontaktpunkten vidarebefordras till registraturens inkommande e-postlåda.

Mottagande behöriga myndigheter kan själva välja att införa automatiska rutiner för sammankoppling med befintliga ärendehanteringssystem. 

Kan en myndighet från ett annat land kontakta oss myndigheter via kontaktpunkten?

Nej, behöriga myndigheter inom EU ska använda IMI.systemet (International Market Information System) för kommunikation med varandra.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp