Brandskydd

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-20

Du har skyldighet att hålla med brandskydd i den egna byggnaden eller enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, har enligt lagen det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning ha utrustning för släckning och livräddning vid brand. I övrigt ska du vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Arbete med brandskydd 

Brandskydd innebär också att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Omfattningen varierar beroende på typ av byggnad och verksamhet, men det handlar i grunden om att ha kunskap om vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur det fungerar.

De olika delarna av brandskyddet (exempelvis brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandlarm, ventilation, släckutrustning) ska fungera och samspela. Du måste ha rutiner för hur och hur ofta de olika delarna av brandskyddet ska kontrolleras.

Det organisatoriska brandskyddet är också viktigt, särskilt i vissa typer av verksamheter som vård och omsorg, där personalens insats vid utrymning kan vara avgörande. Det ingår i det systematiska brandskyddsarbetet att se till att personalen har den kunskap och de förutsättningar som behövs.
Säkerställ att alla vet vem som ska göra vad (exempelvis hur räddningstjänsten larmas och hur utrymning ska ske). 

Dokumentation

Det systematiska brandskyddsarbetet ska i de flesta fall dokumenteras. Du gör dokumentationen för att verksamheten över tid ska ha ordning och struktur i det systematiska brandskyddsarbetet.

Tillsyn 

Kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) gör tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor för att kontrollera brandskyddet. Om brister upptäcks har de rätt att genom föreläggande ställa krav på att brister ska åtgärdas. I vissa fall då brister i brandskyddet gör att det finns en stor risk för att människor skulle skadas eller omkomma vid brand, kan verksamheten förbjudas tills brandskyddet åtgärdats. 

Ansvarig: Tillväxtverket