Solarium

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-27

Anmälan om att bedriva verksamhet där solarium upplåts till allmänheten.

Information om anmälan

Verksamheter där solarier upplåts till allmänheten ska anmälas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun innan solarierna tas i bruk. Eftersom användning av solarier är sammankopplat med risker i och med att den ultravioletta strålningen kan orsaka hud- och ögonskador, är det av stor vikt att du som verksamhetsutövare följer Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och utför säkerhetskontroller av solarierna.

Krav

Följande krav ställs på solarieverksamhet:

  • Alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 7, 2014).
  •  Solarierna måste vara av UV-typ 3. Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör).
  • Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall och de rör som solariet är försett med ska vara märkt med en ekvivalenskod.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet.
  • Exponeringsschema med information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill varje solarium.
  • Ett kosmetiskt solarium ska ha ett tidur som kan ställas in så att bestrålningstiden begränsas i enlighet med tillverkarens exponeringsschema eller motsvarande anvisningar. Solariet måste även vara utrustat med en avstängningsmekanism som stänger av strålningen om tiduret av någon anledning slutar fungera. Dubbla avstängningsmekanismer ger en extra säkerhet. I solarier där detta inte funnits har det hänt att tiduret slutat fungera, kunden somnat och bränt sig mycket illa.
  • Myndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” är obligatorisk och följande text ska alltid finnas på solariet ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
  • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt. 
  • Det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Detta framgår av 7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen (2018:396). Bestämmelserna riktar sig till den som yrkesmässigt bedriver verksamhet med kosmetiskt solarium.

Anmälan och tillsyn

Kommunen tar ut en anmälningsavgift som varierar beroende på i vilken kommun verksamheten ska äga rum. Kommunen utövar tillsyn.

Så anmäler du

Anmälan skickas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

Följande handling ska bifogas anmälan:

  • Skalenlig ritning över lokalen

 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket