Explosiva varor – använda, förvara, handla med och överföra

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-20

Ansökan om tillstånd för att få använda, förvara, handla med och överföra explosiva varor inom Sverige.

Information om tillståndet

För att få använda, förvara, handla med och överföra explosiva varor inom Sverige måste du ha tillstånd från kommunen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det finns olika tillstånd för explosiva varor. Du kan ansöka om flera tillståndstyper samtidigt beroende på hur din hantering ser ut.

  • Användning. Detta tillstånd behöver du om du ska använda explosiva varor.
  • Förvaring. Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd där du ska förvara explosiva varor. Om du förvarar explosiva varor i ett förråd som tillhör någon annan och den personen har tillstånd för förvaringen, så behöver du inte själv ha tillstånd för förvaringen.
  • Handel. Detta tillstånd behöver du om du ska överlåta explosiva varor till någon annan, till exempel om du ska sälja ammunition eller fyrverkerier.
  • Överföring inom Sverige. Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor (exempelvis sprängämnen, tändmedel och krut) för att få överföra varorna från säljaren till ett förråd eller direkt till en arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

För att få tillverka, förstöra, återvinna, importera eller föra explosiva varor över gränser måste du ha tillstånd från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Tillstånden för tillverkning, destruktion och återvinning som MSB utfärdar gäller vanligtvis också annan hantering, exempelvis förvaring. I de fallen behöver du inte söka något separat tillstånd hos kommunen. Undantag är när hanteringen som kommunen är tillståndsgivare för kommer att ske på en annan plats än själva tillverkningen.

Krav på föreståndare, deltagare och personer med betydande inflytande

För att få tillstånd för hantering av explosiva varor ska en eller flera föreståndare utses för verksamheten. I tillståndsansökan ska föreståndarens kompetens och lämplighet styrkas, exempelvis med en meritförteckning, utbildningskort och/eller sprängkort.

Från den 1 februari 2022 gäller nya regler om krav på anmälan, prövning och godkännande av föreståndare och deltagare som hanterar explosiva varor på tillståndspliktiga verksamheter (utom för produkter av begärlighetsgrad C) samt för personer med betydande inflytande över verksamheten. 

Tillståndspliktiga verksamheter ska anmäla de personer som ska vara föreståndare och de som ska få delta i verksamhet med hantering, överföring, import eller export av explosiva varor till tillståndsmyndigheten. Det gäller även den som söker tillstånd. De anmälda personerna ska därefter prövas med avseende på lämplighet att arbeta med explosiva varor och godkännas av tillståndsmyndigheten som är MSB eller kommunen. 

Om någon av personerna som ska anmälas och prövas av tillståndsmyndigheten har sitt medborgarskap eller stadigvarande vistelse utanför Sverige kan dessa personer behöva uppvisa ett yttrande om lämplighet från landet där de har sitt medborgarskap eller hemvist och bifogas ansökan till tillståndsmyndigheten. Yttrandet bör innehålla information om personens lämplighet med hänsyn till förekomst/misstänkt förekomst i olämplig miljö och brottsmål. 

Tillståndsgivare och tillsyn

Det är kommunen som är tillståndsgivare och utövar tillsyn.

Så ansöker du

Du skickar ansökan till kommunen. Ansökningsavgiften varierar beroende på i vilken kommun du ska bedriva verksamheten.

För mer information om vilka uppgifter du behöver lämna i ansökan eller bilagor, se ansökningsblanketten eller kontakta din kommun.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket