Rivningslov

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-27

Ansöka om rivningslov eller göra anmälan om rivning för att riva byggnader.

Information om rivningslov

Du behöver rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad

  • som ligger i ett område med detaljplan
  • som ligger utanför ett område med detaljplan, men där kommunen har infört krav på rivningslov.

Om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte behövt något bygglov, så behöver du normalt inte något rivningslov heller om inte kommunen har bestämt något annat.

Du måste lämna in en ansökan om rivningslov även om det bara är en mindre del av byggnaden som ska rivas.

Anmälan om rivning

I de fall du inte behöver något rivningslov kan du ändå behöva göra en anmälan om rivning. Det gäller när du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger utanför det område som kommunens detaljplaner täcker. 

Om du får beviljat rivningslov eller anmälan om rivning måste du få ett startbesked från kommunens byggnadsnämnd innan du får börja riva byggnaden.

Krav

Rivning ska ske enligt plan- och bygglagen (2010:900). Rivningen ska utföras planerat och aktsamt.

För nästan alla rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig som har en självständig ställning i förhållande till den som river. Den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan för rivningen. Där ska man identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand och vilket avfall som rivningen kan orsaka och hur avfallet ska tas om hand. Särskilt ska materialåtervinning möjliggöras och farliga ämnen avlägsnas genom en säker hantering. 

Tillståndsgivare och tillsyn

Du ansöker om rivningslov och gör anmälan om rivning hos kommunen. Det är kommunen som utövar tillsyn.

Så ansöker du

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som prövar ansökningar om rivningslov och anmälningar om rivning. När du ansöker om rivningslov eller gör en anmälan om rivning så måste du betala en avgift. 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket