Förskola, fritidshem

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-09-15

Tillstånd för att driva förskola eller ett fritidshem.

Information om tillstånd och anmälan

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som yrkesmässigt vill driva en förskola eller ett fritidshem ska ha tillstånd till detta.

Det finns även en anmälningsplikt gällande den lokal som ska användas för ändamålet.

Anmälningsplikt

Förskolor, fritidshem och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter. Den som vill driva en förskola ska göra en anmälan till respektive kommuns miljö och hälsoskyddsnämnd, som har tillsyn över förskolor, skolor och fritidshem. Detta ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Kommunens miljökontor ska i sin tillsyn, förutom att ta emot anmälan, också kontrollera att förskolan följer miljöbalkens krav.

Tillståndsgivare och tillsyn

Kommunen ger tillstånd och utövar tillsyn.

Så ansöker du

Ansök om tillstånd hos kommunen där du ska driva verksamheten. 

Ansvarig: Tillväxtverket