Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig, C-verksamhet

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-26

Anmälan om miljöfarlig C-verksamhet hos kommunen.

Information om tillståndet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering.

Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att starta kan den vara tillstånds- eller anmälningspliktig. Miljöfarliga verksamheter är indelade enligt följande:

  • A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

Det finns även miljöfarlig verksamhet som varken är anmälnings- eller tillståndspliktig, så kallad U-verksamhet, där krav inte ställs på vare sig tillstånd eller anmälan men de ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunernas miljönämnd eller motsvarande utövares tillsyn.

Ifall du startar en miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt utan att anmäla det till kommunen kan det innebära en miljösanktionsavgift.

Krav

Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler ställer på din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Anmälan och tillsyn

Som beskrivs ovan hanteras anmälan eller tillstånd av kommunen eller länsstyrelsen. Båda utövar även tillsyn.

Så ansöker du

Avgiften för anmälan varierar beroende på i vilken kommun verksamheten ska bedrivas. Om du ska bedriva miljöfarlig C-verksamhet ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamhetsstart. 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket