Bassängbad

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-26

Information om anmälan om att driva eller arrangera bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

Information om anmälningsplikten

Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara bassänger, pooler och tunnor som är avsedda för bad. Dessa kan vara del av badanläggningar såsom simhallar, spaanläggningar och äventyrsbad, eller vara fristående och förekomma både utomhus och inomhus.

Verksamheten måste vara anmäld minst sex veckor innan verksamheten är planerad att starta. Du gör anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i den kommun där verksamheten ska bedrivas, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Om du startar din verksamhet utan att anmäla det riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr. Du kan också få krav att göra ändringar i till exempel vattenreningen om den inte uppfyller myndigheternas krav.

Krav

För att driva eller arrangera bassängbad åt allmänheten behöver du ha rutiner för att hantera miljö- och hälsokrav. Egenkontroll enligt miljöbalken är ett verktyg för att säkerställa att du som verksamhetsutövare uppfyller de krav som finns för hälsa och miljö. Kravet på egenkontroll innebär bland annat att du ska

  • undersöka hur miljön och människors hälsa påverkas av verksamheten
  • hålla dig uppdaterad om vilka regler som gäller för den egna verksamheten
  • skaffa dig nödvändig kunskap för att förebygga ohälsa
  • ha en tydlig ansvarsfördelning för verksamheten
  • ha rutiner och dokumentation för att övervaka bland annat vattenkvalitén och kontrollera utrustning.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad finns det beskrivet hur badverksamheten kan kontrolleras enligt miljöbalken.

Anmälan och tillsyn

Kommunen tar ut en anmälningsavgift som varierar beroende på i vilken kommun verksamheten ska äga rum. Kommunen utövar också tillsyn och tar ut tillsynsavgift.

Så anmäler du

Skicka anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande miljöförvaltning senast sex veckor innan verksamhetsstart.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet. Den ska också innehålla de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket