Bygglov

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-11-07

Ansöka om bygglov för nybyggnader, tillbyggnader eller för ändringar av byggnader och anläggningar.

Du kan behöva bygglov från kommunen om du vill 

  • bygga en ny byggnad,
  • bygga till en byggnad så att den blir större,
  • väsentligt ändra användningen av en byggnad eller del av en byggnad,
  • inreda en ny bostad eller lokal,
  • ändra en fasad, till exempel måla om eller byta taktäckningsmaterial,
  • anordna ett upplag eller sätta upp en skylt, ett plank eller en mur. 

Du behöver också bygglov för att anordna bland annat nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor och parkeringsplatser. Dessutom krävs bygglov om du vill göra väsentliga ändringar av sådana anläggningar.

Kommunen kan också besluta om undantag från bygglovskraven, eller utöka dem i områden som exempelvis har höga kulturhistoriska värden.  

Om du är osäker på om du behöver bygglov så bör du kontakta kommunen.

Krav

När kommunen prövar om du ska få bygglov för ett projekt så granskar de var någonstans byggnaden eller anläggningen ska ligga och hur den ska utformas. Om projektet ska genomföras inom ett område med detaljplan, prövas bland annat om byggåtgärden är förenlig med detaljplanen. Kommunen undersöker också om byggprojektet exempelvis är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och stadsbilden, och om det innebär någon fara eller stort besvär för grannarna.

Byggnaden ska ha en estetiskt tilltalande form och färg. Om du ska ändra en byggnad måste du göra det försiktigt och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.

För projekt som kräver bygglov ska det finnas en kontrollplan. I många fall behövs också en kontrollansvarig som ska ha en självständig ställning i förhållande till den som bygger. Den kontrollansvariga ska hjälpa dig att ta fram en kontrollplan för projektet. 

I vissa fall håller kommunens byggnadsnämnd ett tekniskt samråd där de går igenom arbetets planering, förslaget till kontrollplan och andra handlingar för att se om de kan ge startbesked till byggprojektet. Ibland behöver du lämna in fler handlingar till byggnadsnämnden för att få startbesked. 

Om din bygglovsansökan blir beviljad måste du få ett startbesked av kommunen innan du får börja bygga. Om du börjar bygga innan kommunen gett ett startbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. 

Tillståndsgivare och tillsyn

Du ansöker om bygglov hos kommunen, som också utövar tillsyn. 

Så ansöker du

Innan du ansöker om bygglov kan du ansöka om förhandsbesked hos din kommun. Då får du reda på om det du planerar att bygga alls är möjligt på den plats som du tänkt dig. 

När du ansöker om bygglov eller förhandsbesked måste du betala en avgift. 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket