Bygglov

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-08-30

Ansöka om bygglov för nybyggnader, tillbyggnader eller för att ändra byggnader och anläggningar.

Information om tillståndet

Du kan behöva bygglov från kommunen om du vill

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra byggnadens användningssätt
  • inreda en ny bostad eller lokal
  • ändra fasaden, till exempel måla om eller byta taktäckningsmaterial
  • anlägga ett upplag eller sätta upp en skylt, ett plank eller en mur.

Du behöver också bygglov för att anordna bland annat nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor och parkeringsplatser. Dessutom krävs bygglov om du vill göra stora eller viktiga ändringar av en sådan anläggning.

Det finns vissa generella undantag från kravet på bygglov för en- och tvåbostadshus för vissa åtgärder. Kommunen kan också besluta om andra undantag från bygglovskravet, men också att utöka bygglovskraven i områden som exempelvis har höga kulturhistoriska värden.

Om du är osäker på om du behöver bygglov eller inte så kan du kontakta kommunens byggnadsnämnd.

Krav

När kommunen prövar om någon ska få bygglov så granskar de var någonstans byggnaden eller anläggningen ska ligga och hur den ska utformas. Kommunen undersöker om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och stadsbilden, och om det innebär någon fara eller stort besvär för grannarna.

Byggnaden ska ha en estetiskt tilltalande form och färg. Om du ska ändra en byggnad måste du göra det försiktigt och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.

För nästan alla byggprojekt ska det finnas en kontrollansvarig som är självständig i förhållande till den som bygger. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan för bygget. 

I vissa fall håller kommunens byggnadsnämnd ett tekniskt samråd där de går igenom arbetets planering, förslaget till kontrollplan och de andra handlingarna för att se om de kan ge startbesked till bygget. Ibland behöver du lämna in fler handlingar till byggnadsnämnden för att få startbesked. 

Om din bygglovsansökan blir beviljad måste du få ett startbesked av kommunen innan du får börja bygga. Om du börjar bygga innan beskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. 

Tillståndsgivare och tillsyn

Du ansöker om bygglov hos kommunen, som också utövar tillsyn.

Så ansöker du

Innan du ansöker om bygglov kan du ansöka om förhandsbesked hos byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd i kommunen. Då får du reda på om det du planerar att bygga alls är möjligt på den plats som du tänkt dig.

När du ansöker om bygglov eller förhandsbesked måste du betala en avgift. 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket