Brandfarliga varor

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-20

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor hos kommunen.

Information om tillståndet

Hantering av stora mängder brandfarliga varor är tillståndspliktig enligt lag. Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och utpekade brandreaktiva varor. Exempel på brandfarliga varor är dieselolja, bensin, spolarvätska, gasol, acetylen och ammoniumnitrat.

Med hantering menas till exempel tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, interntransport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, förstöring och försäljning. Hantering inom vissa verksamheter är alltid undantagna från tillståndsplikten. Dessa verksamheter finns angivna i avsnitt 2.3 i MSBs handbok till hanteringsföreskrifterna MSBFS 2013:3.

Det ska finnas en eller flera föreståndare utsedda för tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara. Föreståndaren är en person som under tillståndshavarens ansvar verkar för att hanteringen sker enligt gällande regler och inom tillståndets ramar. Föreståndaren ska vara väl insatt i riskerna med hanteringen och ha god kunskap om de brandfarliga varorna som hanteras samt om tillämplig lagstiftning.

Krav

För att beviljas tillstånd ställs krav utifrån verksamhetens omfattning.Bland annat måste lokal eller anläggning vara ändamålsenligt anpassad och utrustad ur brandsäkerhetssynpunkt.

En ny anläggning kan börja byggas efter det att du har fått tillstånd från kommunen. När anläggningen är färdigställd kan kommunen också behöva kontrollera, avsyna, den på plats innan den får tas i drift, det vill säga innan de brandfarliga varorna tas in i anläggningen. Vid avsyningen kontrolleras att anläggningen är byggd enligt det underlag som angavs i ansökan, att den är klar och att den uppfyller lagstiftningens krav.

Tillståndsgivare och tillsyn

Kommunen är tillståndsgivare och utövar tillsyn.

Så ansöker du

Ansökan om tillstånd skickas till den kommun där hanteringen kommer att ske. Ansökningsblankett finns ofta på kommunens hemsida och skickas tillsammans med de handlingar som tillståndsmyndigheten behöver för att kunna bedöma om verksamheten har förutsättningar att kunna bedrivas enligt lagstiftningens krav.

Ansökningsavgiften varierar beroende på i vilken kommun verksamheten ska bedrivas. Det är respektive kommun som bestämmer avgiften som ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan.

Vilka handlingar som ska bifogas ansökan finns angivet i bilaga 2 för nytt tillstånd (ny anläggning) och bilaga 3 för omprövat tillstånd (befintlig anläggning) i handboken till tillståndsföreskrifterna.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket