Livsmedelsanläggning

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-05-03

Alla företag som producerar, bearbetar, distribuerar, säljer eller serverar mat måste vara antingen registrerade eller godkända som livsmedelsanläggning.

Skillnaden på registrering och godkännande

Registrering gäller för de allra flesta typer av livsmedelsverksamheter. Det gäller till exempel restauranger, caféer, skolkök, butiker, grossistverksamheter, bagerier och konfektyrtillverkning. I Sverige omfattas även dricksvattenanläggningar och snustillverkning av kravet på registrering. För dessa verksamheter är kontrollmyndigheten oftast kommunen. 

Även så kallad primärproduktion av livsmedel omfattas av krav på registrering. Det gäller till exempel odling av spannmål, frukt och grönsaker, uppfödning och hållande av livsmedelsproducerande djur. För primärproduktionen är kontrollmyndigheten länsstyrelsen. 

Registrering innebär att verksamheten får starta utan prövning två veckor efter att anmälan har skickats in. Myndigheten kommer sedan ut och kontrollerar efter att verksamheten har startat. För mer information om registrering, till exempel vilka krav som ställs, hur man anmäler och till vilken myndighet, se nedan.

Godkännande krävs för vissa typer av livsmedelsverksamheter. Myndigheten gör en prövning av om anläggningen uppfyller lagens krav innan verksamheten får starta. Det är två typer av livsmedelsverksamheter som kräver godkännande:

 • Produktion av animaliska livsmedel
  Tillverkande anläggningar som använder animalisk råvara ska inte anmälas utan de ska godkännas av Livsmedelsverket innan verksamheten får starta. Observera att detta bara gäller tillverkningsanläggningar som säljer livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag, alltså inte restauranger och butiker som huvudsakligen säljer till slutkonsument. Se länk för information om godkännande i länksamlingen. 

 • Odling av groddar
  För odling av groddar krävs godkännande. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Mobila verksamheter som redan är registrerade

Mobila verksamheter, alltså livsmedelsverksamheter som förflyttar sig mellan olika platser, behöver bara vara registrerade i den kommun eller i den medlemsstat där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Om din verksamhet är registrerad som mobil livsmedelsanläggning inom EU får du bedriva din verksamhet enligt registreringen i hela EU. Du behöver inte göra någon ny anmälan i Sverige eller i respektive kommun som du åker till. Du ska däremot ha med ditt registreringsbevis från hemkommunen eller hemlandet så att du kan visa upp det vid inspektion.

Krav som ställs på registrerade livsmedelsanläggningar

Myndigheten gör ingen kontroll innan verksamheten startar. Du som företagare måste se till att uppfylla de krav som ställs på din verksamhet i livsmedelslagstiftningen:

 • Lokalen ska vara anpassad till den hantering du planerar att ha. Det innebär att din anläggning ska vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet och drivas på ett sådant sätt att livsmedelslagens syfte uppnås, alltså att livsmedlen är säkra och att kunderna får rätt information.
 • Du ska ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och om de regler som gäller för till exempel spårbarhet och livsmedelsinformation. 
 • Du ska arbeta så att livsmedlen blir säkra och så att dina kunder inte blir vilseledda. Du behöver därför identifiera faror och risker som kan finnas i din verksamhet och kontrollera dem löpande.
 • Du ska se till att det vatten du använder i verksamheten kommer från en registrerad dricksvattenanläggning. Om du tar vatten från en egen brunn ska du anmäla brunnen som dricksvattenanläggning separat.

Det är alltid du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att gällande livsmedelslagstiftning följs. Mer information om kraven hittar du i länkarna nedan. 

Hos Livsmedelsverket finns branschriktlinjer som stöd för dig som livsmedelsföretagare. De nationella branschriktlinjerna är branschens förslag vad företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Se länken nedan, Branschriktlinjer för livsmedelshantering. 

Livsmedelskontroll

Din verksamhet kommer att kontrolleras av myndigheten efter att den har startat. Kontrollerna kan vara både föranmälda och oanmälda. Verksamheter som hanterar livsmedel med stora risker kontrolleras mest. Det innebär till exempel att ett företag som hanterar oförpackat, rått kött placeras i en riskklass som innebär mer kontroll än ett företag som bara hanterar förpackade produkter. Hur stor volym verksamheten har och om du hanterar mat avsedd för känsliga grupper påverkar också hur mycket kontroll du får. Du kommer att få betala avgift för livsmedelskontroll som beror på verksamhetens risk och storlek enligt en riskklassningsmodell framtagen av livsmedelsverket.

 

Anmälan för registrering

Till vilken myndighet ska jag lämna in anmälan?

Anmälan till kommunen
De allra flesta livsmedelsverksamheter ska vara registrerade i kommunen där verksamheten bedrivs. Gör anmälan om registrering till den kommun där lokalen finns. Mobila verksamheter, med undantag av serveringar på tåg och i flyg, ska du anmäla till den kommun där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Även dricksvattenanläggningar ska anmälas till kommunen. För att göra anmälan till en kommun, välj kommun i listan nedan.

Anmälan till Livsmedelsverket
Vissa verksamheter ska du i stället anmäla till Livsmedelsverket. Det är:

 • Serveringar på flyg och tåg,
 • Tillverkning av spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker och drinkar baserade på vin,
 • Systembolagets butiker.

I länksamlingen ovan finns en blankett för anmälan till Livsmedelsverket.

Anmälan till Länsstyrelsen
Odling av växter och uppfödning av djur som ska användas som livsmedel, jordbruk med mjölkproduktion, biodling med honungsproduktion, fisk- eller musselodling, jakt och fiske är exempel på primärproduktion. I länksamlingen ovan finns en länk till en e-tjänst för anmälan till Länsstyrelsen.

Hur lång tid tar det?

Du ska göra anmälan minst två veckor innan verksamheten ska starta. Om du får svar från myndigheten tidigare kan du starta då.

Vilken prövning gör myndigheten?

Den enda prövning som görs i samband med registreringen är om verksamheten omfattas av krav på registrering och om anmälan har skickats in till rätt myndighet.

Kostar det något?

Myndigheten tar ut en avgift för att handlägga anmälan. Avgiftens storlek varierar mellan olika myndigheter. Mer information om avgifter finns hos respektive myndighet.

Rådgivning och stöd

På Livsmedelsverkets webbplats finns mycket information om registrering, godkännande med mera. Se länksamlingen ovan. Vill du ha rådgivning och stöd eller har frågor som rör registrering eller livsmedelskontroll, kontakta i första hand din kommun.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket